Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1314 (2019-2020)
Innlevert: 03.04.2020
Sendt: 06.04.2020
Besvart: 08.04.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Nina Sandberg (A)

Spørsmål

Nina Sandberg (A): Ser statsråden behovet for økonomiske tiltak for utenlandsstudenter som risikerer å måtte avbryte studiet på grunn av svak kronekurs, og tiltak som kan forebygge studieavbrudd som følge av koronapandemien?

Begrunnelse

Stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet skal legges fram i vår. Regjeringen har signalisert at det er viktig å styrke internasjonaliseringen av høyere utdanning.
Norske studenter har blitt oppfordret til å dra til utlandet for å studere, både på utveksling og helgrad.
Koronakrisen vil påvirke framtidig studentmobilitet. I nåværende fase bør regjeringens hovedfokus være å dempe konsekvensene for dem som allerede er i gang med et internasjonal studieløp.
Norske studenter i utlandet opplever både bortfall av inntekter og økende utgifter grunnet svak krone. Skolepenger valutajusteres, men ikke studiestøtten. En sterk krone er dermed en forutsetning for å kunne leve av studiestøtten.
Allerede ved nyttår hadde den norske kronen svekket seg kraftig mot mange andre valutaer. 19. mars meldte flere medier om at kronen kollapset, noe som førte til at mange utenlandsstudenter fikk husleien kraftig økt fra en dag til en annen.
Trass regjeringens forslag til tiltak som skal kompensere for inntektsbortfallet, er situasjonen fortsatt kritisk for studentene som rammes av svak kronekurs. ANSA (organisasjonen for norske studenter i utlandet) får nå mange henvendelser fra studenter som frykter de må avbryte studiene, fordi de ikke lenger har råd til å bo i studielandet.
Statsråden bør gå i dialog med ANSA med sikte på å ivareta de internasjonale studentenes interesser, og bidra til at færrest mulig faller fra utenlandsstudiene som følge av situasjonen som har oppstått.

Henrik Asheim (H)

Svar

Henrik Asheim: Mange berøres av de grepene som gjøres rundt i verden som følge av koronapandemien, inkludert norske studenter i utlandet. Jeg har god dialog med ANSA, og vil takke dem for den viktige og krevende jobben de gjør med å følge opp sine medlemmer i utlandet.
Ved utbetaling av støtte fra Lånekassen valutajusterer vi skolepengestøtten. Vi gjør ikke tilsvarende med basisstøtten som er lik for alle, uavhengig av hvor de studerer. Ettersom studenter i utlandet får utbetalt hele summen på begynnelsen av semesteret, og mange har overført midlene til lokal konto i lokal valuta, som ikke berøres av kronekursendringer. Derfor har vi ikke vurdert å endre på dette gjennom å valutajustere selve basisstøtten. Dette har også sammenheng med at en slik justering er svært vanskelig å gjøre underveis i et semester, og kan måtte innebære at man går over til månedlige utbetalinger, noe som heller ikke har vært ønsket av utenlandsstudentene. En endring vil da også kunne innebære justeringer andre veien når krona er sterk. Samlet sett har det altså en rekke ulemper å skulle endre på dagens modell, og det lar seg ikke gjøre midt i et semester.
Jeg har forståelse for at levekostnader kan bli høyere for de som har pengene stående på en norsk konto. Det er viktig å huske på at lånevilkårene og stipendordningene hos Lånekassen er veldig gode selv med dagens kronekurs tatt i betraktning. Noen av tiltakene i krisepakken for studenter vil også kunne hjelpe de som nå rammes av endringer i kronekursen. For norske studenter i utlandet som kan dokumentere inntektsbortfall på grunn av koronakrisen våren 2020, vil det bli mulighet til å ta opp et ekstralån hos Lånekassen i mai på 26 000 kroner. Stortinget har bevilget 1 mrd. kroner til at 8000 kroner av dette lånet omgjøres til stipend. Rent praktisk blir pengene utbetalt som lån, og så blir en andel gjort om til stipend i ettertid, slik det gjøres med det vanlige studielånet.
Kunnskapsdepartementet har også fastsatt ny forskrift om regler for utdanningsstøtte for 2019-2020 som følge av utbruddet av koronavirus (covid-19). Forskriften regulerer flere unntak for norske studenter i utlandet. Blant annet at de som reiser hjem og avbryter utdanningen i utlandet på grunn av reiseråd fra norske myndigheter eller råd fra utdanningsinstitusjonen, har rett til å beholde utbetalte midler for våren 2020. Vi åpner også for å akseptere ulike varianter av nettbasert og samlingsbasert undervisning og eksamen, der det har vært begrensninger i regelverket for dette.
Som representanten skriver så kan situasjonen likevel være krevende for de som nå rammes av lav kronekurs, og jeg vil følge nøye med på utviklingen fremover og ha tett dialog med studentene.