Skriftlig spørsmål fra Vetle Wang Soleim (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1613 (2019-2020)
Innlevert: 13.05.2020
Sendt: 14.05.2020
Besvart: 25.05.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

Vetle Wang Soleim (H)

Spørsmål

Vetle Wang Soleim (H): Blir avgiftsomleggingen fra NEDC til WLTP for campingbiler gjort provenynøytralt når regjeringen fremmer sitt forslag for Stortinget i statsbudsjettet for 2021?

Begrunnelse

I Prop. 107 LS (2019-2020) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga kap. 14 beskriver regjeringen innføring av ny metode for måling av avgasser i engangsavgiften for varebiler. I samme kapittel skriver regjeringen at den vil vurdere hvordan overgangen til det nye avgiftssystemet WLTP skal gjøres for campingbiler.
Det har i denne sammenheng dukket opp spørsmål om hvorvidt også denne omleggingen for campingbiler vil gjøres provenynøytralt. En avklaring omkring dette er viktig for den næringen som fritids- og caravanbransjen utgjør. Det hadde derfor vært positivt om statsråden kan avklare dette spørsmålet allerede nå.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Overgangen fra gammel metode for måling av avgasser, NEDC, til ny metode, WLTP, er i første rekke en teknisk omlegging. For personbiler ble overgangen gjennomført i budsjettet for 2020, hvor det også ble varslet at overgangen til WLTP for varebiler og campingbiler vil bli gjennomført i budsjettet for 2021. Omleggingen for personbiler ble gjennomført innenfor en provenynøytral ramme.
Overgangen til WLTP for varebiler og campingbiler er omtalt i Prop. 107 LS (2019-2020) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga kap. 14, hvor det fremgår at omleggingen for varebiler vil gjennomføres etter mal av omleggingen for personbiler. Det vises også til at det er noen særlige utfordringer for campingbiler, og at det derfor kan være nødvendig med særlige tilpasninger for denne gruppen. Også for campingbiler er det snakk om en provenynøytral omlegging, og det er ikke lagt opp til noen generell avgiftsøkning for campingbiler til neste år. Det vil være forskjell på hvor mye målt utslipp endres for de enkelte bilmodeller. Ulik utslippsendring vil medføre at avgiftsnivået kan endres, enten opp eller ned, for de enkelte bilmodeller, selv om omleggingen samlet gjennomføres provenynøytralt.