Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1740 (2019-2020)
Innlevert: 27.05.2020
Sendt: 27.05.2020
Besvart: 04.06.2020 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Er konklusjonene fra rapporten til Georg Eckert Institute for International Textbook Research om innholdet i palestinske skolebøker kjent for utenriksministeren, og hvis så er tilfellet:
Hvordan følges dette nå opp i Utenriksdepartementet?

Begrunnelse

Det har i flere år kommet rapporter om kritikkverdig innhold i en del undervisningsmateriell som benyttes i det palestinske skolesystemet. Det er snakk om glorifisering av voldsutøvelse, martyrdom og terror. Indoktrinering av små barn til vold er brudd på barns grunnleggende rettigheter. Det er også svært ødeleggende for fredsprosessen og demokratiutviklingen i regionen. Norge har i mange år bidratt med midler til det palestinske skolesystemet, i likhet med mange andre land slik som Storbritannia. Det britiske Department for International Development tok initiativ til en granskning av palestinsk undervisningsmateriell som skulle gjennomføres av Georg Eckert Institute for International Textbook Research.
I forbindelse med behandlingen av budsjettet ba stortingsflertallet regjeringen redusere eller holde tilbake økonomisk støtte til de palestinske selvstyremyndighetene dersom de ikke sørger for tilfredsstillende utbedringer i skolemateriellet innen rimelig tid. Regjeringen ble bedt om å komme tilbake til Stortinget med en tilbakemelding om resultatene fra granskningen fra Georg Eckert Institute på egnet vis så snart disse foreligger, og gjøre greie for videre håndtering av saken. Det er undertegnedes forståelse at rapporten fra Georg Eckert Institute ville ferdigstilles i løpet av våren.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Gjennomgangen av det palestinske skolepensumet fra Georg Eckert Institute for International Textbook Research (GEI) er bestilt av EU. Koronapandemien har komplisert GEIs arbeid, men de forventer å ferdigstille sluttrapporten i november/desember 2020.
Utenriksdepartementet følger opp spørsmålet om pensumet overfor palestinske selvstyremyndigheter i tråd med merknadene til flertallet i Utenriks- og forsvarskomiteens innstilling om statsbudsjettet for 2020. Blant annet har regjeringen, i påvente av GEIs sluttrapport, holdt tilbake utbetalingen av mer enn halvparten av årets planlagte sektorstøtte til utdanning. Utbetaling av disse midlene vil være avhengig av tilstrekkelig vilje og evne hos palestinske selvstyremyndigheter til å forbedre pensum.
I mitt møte med den palestinske statsministeren Mohammad Shtayyeh i Ramallah 20. februar i år kommuniserte jeg regjeringens syn i saken, og understreket at manglende forbedringer i skolepensumet vil kunne medføre budsjettmessige konsekvenser for fremtidig norsk bistand. Videre har det norske representasjonskontoret i Al Ram informert palestinske selvstyremyndigheter om mulig tilbakeholdelse av økonomisk støtte hvis man ikke ser positive endringer i det palestinske pensumet innen rimelig tid.
Norge tok opp saken i et møte med den palestinske utdanningsministeren 15. mai. Det er dessuten tett kontakt mellom Norge og andre givere til utdanningssektoren i Palestina. Norge deltok, sammen med andre givere, på et møte med den palestinske utdanningsministeren om reform av det palestinske skolepensumet 21. mai. Vi opplever at det er en god og tett dialog med palestinske utdanningsmyndigheter om spørsmålet. Noen endringer av pensum er allerede gjort av Palestinas egen komité for kvalitetskontroll av lærebøker.
Norsk bistand til utdanningssektoren i Palestina går ikke til skolebøker eller annet undervisningsmateriell. Norges støtte er en del av et større program som omfatter givere fra flere land. Programmet sørget i 2019 bl.a. for bygging av 220 nye klasserom og 63 nye offentlige skoler, mens fem skoler for yrkesutdanning ble pusset opp. Prioritering av utdanning er i tråd med hovedprinsippene for norsk bistand.