Skriftlig spørsmål fra Kjell-Børge Freiberg (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1757 (2019-2020)
Innlevert: 28.05.2020
Sendt: 28.05.2020
Besvart: 09.06.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Spørsmål

Kjell-Børge Freiberg (FrP): Helseforetakene fikk i forbindelse med behandlingen av Helsenæringsmeldingen i 2019 marsjordre om å etablere prøveprosjekter for innovative anskaffelser av legemidler.
Er statsråden kjent med om det er iverksatt prøveprosjekter for innovative innkjøpsavtaler, og er Sykehusinnkjøp innstilt på å benytte slike muligheter?

Begrunnelse

Regjeringen la i april 2019 fram stortingsmeldingen «Helsenæringen — Sammen om verdiskaping og bedre tjenester» (Meld. St. 18 (2018–2019). Meldingen ble behandlet av både Næringskomiteen og Helse- og omsorgskomiteen før og etter sommeren 2019. Endelig innstilling ble avgitt i slutten av november 2019.
Stortinget gjennomførte en åpen høring i saken den 11. juni 2019. På denne høringen deltok blant annet Vertex Pharmaceuticals, et selskap som har spesialisert seg på avanserte behandlinger for pasienter med den medfødte genetiske sykdommen cystisk fibrose (CF). Vertex la i sitt høringsinnspill særlig vekt på viktigheten av at det legges til rette for nye og innovative måter å anskaffe legemidler på. I den forbindelse ble det blant annet vist til gode erfaringer med denne typen avtaler i Danmark, Nederland og Irland.
I innstillingen i Helsenæringsmeldingen stilte en samlet komite seg bak kravet om at de regionale helseforetakene bør etablere prøveprosjekter for ulike modeller for innovative innkjøp av legemidler og annet medisinsk utstyr. Signalene fra selskaper i industrien som har vært i dialog med Sykehusinnkjøp om slike nye og innovative anskaffelsesmodeller er imidlertid at det har skjedd lite på dette området.
Vi står midt i en global pandemi, og erfarer at vi er avhengige av et velfungerende, globalt legemiddelmarked. Innovative anskaffelsesmodeller vil være viktig i det videre beredskapsarbeidet for legemidler, da det vil kreve nye løsninger for risikodeling og samarbeid mellom industrien og myndighetene. I et lengre perspektiv, vil vi anta at innkjøpssamarbeid preget av større grad av tillit vil være gunstig dersom vi kommer opp i uforutsette situasjoner, slik vi nå har erfart.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er som representanten Freiberg opptatt av at helsetjenesten og virksomheter innenfor helsesektoren skal benytte mulighetene for markedsdialog som ligger i anskaffelsesregelverket. Jeg har derfor gitt føringer om dette i oppdrags- og tildelingsbrev til de regionale helseforetakene og etater under mitt departement.
Jeg er informert om at Sykehusinnkjøp i dag ikke har konkrete målinger av gjennomførte innovative anskaffelser. I Sykehusinnkjøps forslag til virksomhetsstrategi 2020-2023 legges det opp til at andel innovative anskaffelser som er gjennomført måles og rapporteres på en systematisk måte. Målet er å øke andelen av innovative anskaffelser i spesialisthelsetjenesten.
Videre har Sykehusinnkjøp utarbeidet en egen legemiddelstrategi hvor hovedmålet er mer og bedre pasientbehandling gjennom gode innkjøp av legemidler. I gode innkjøp ligger både økonomiske gevinster og medisinsk faglige vurderinger, eksempelvis innen innovasjon, beredskap og samfunnsansvar. Ett av formålene med strategien er å bidra til å skape et godt, rettferdig og likeverdig fordelt helsetilbud innenfor de ressursene helseforetakene til enhver tid har tilgjengelig.
Jeg vil avslutningsvis understreke at også innovative legemidler og innovative anskaffelser må tilfredsstille kravene til prioritering som Stortinget har stilt seg bak. Departementet vil i den kommende evalueringen av Nye metoder bl.a. se på hvordan systemet er rustet organisatorisk og faglig for medisinsk-teknologisk utvikling fremover.