Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:2225 (2019-2020)
Innlevert: 06.08.2020
Sendt: 06.08.2020
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 14.08.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Willfred Nordlund (Sp)

Spørsmål

Willfred Nordlund (Sp): Vil regjeringen gi fylkene hovedansvar for å også fastsette fartsgrense på fylkesveg, veger de ellers har alt ansvar for, som en naturlig del av fylkenes ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet og lokal kunnskap om den enkelte vei?

Begrunnelse

I forbindelse med forvaltningsreformen ble sams vegadministrasjon avviklet og fylkene overtok drift og planleggingsoppgavene som Statens vegvesen hadde utført på vegne av fylkene. Likevel er det ikke slik at fylkene har mulighet til å bestemme fullt ut på en del områder som naturlig burde vært tilknyttet eieransvaret, eller deres ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet jmf. Paragraf 40 i Veitrafikkloven.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Spørsmålet er oversendt fra kommunal- og moderniseringsministeren til samferdselsministeren, da myndighet til å fastsette fartsgrenser på vegnettet er regulert i vegtrafikkloven med forskrifter.
I forbindelse med regionreformen og opphør av sams vegadministrasjon, ble det gjort lovendringer som følge av overføring av fylkesveiadministrasjonen, jf. Prop 79 L (2018-2019) De materielle endringene var primært knyttet til overføring av myndighet etter veglova med forskrifter. Det ble ikke lagt opp til endringer i myndighetsfordelingen etter vegtrafikkloven, men uttalt at eventuell overføring av kompetanse til fylkeskommunene etter denne lovgivningen må vurderes konkret for den enkelte myndighetsoppgave.
Jeg er kjent med at flere fylkeskommuner har tatt opp spørsmålet om tildeling av skiltmyndighet etter vegtrafikkloven som en følge av opphør av sams vegadministrasjon. Det er eksempelvis tatt opp behov for tildeling av myndighet for gjennomføring av arbeidsvarsling ved arbeid på fylkesvei.
Samferdselsdepartementet har derfor gitt Statens vegvesen i oppdrag å vurdere behovet for eventuelle endringer i myndighetsfordelingen i vegtrafikklovgivningen i lys av avviklingen av sams vegadministrasjon. Myndighet for fartsgrenser vil inngå i denne vurderingen. Det er imidlertid nødvendig at myndighetsbestemmelser som skaper praktiske utfordringer for fylkeskommunene som veiholder, som nevnte arbeidsvarsling, prioriteres først.
Jeg vil avslutningsvis bemerke at selv om lokal kunnskap om veiforhold er viktig, må myndighetsfordelingen sikre ivaretakelse av sentrale og overordnede hensyn til trafikksikkerhet, trafikkavvikling og fremkommelighet, og forutsigbarhet for trafikantene. Dette vil bli belyst nærmere i arbeidet som nå er satt i gang.