Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:764 (2020-2021)
Innlevert: 15.12.2020
Sendt: 15.12.2020
Besvart: 18.12.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

Gisle Meininger Saudland (FrP)

Spørsmål

Gisle Meininger Saudland (FrP): Kan statsråden, på bakgrunn av motstridene informasjon fra NVE, svare på om etablering av festerett til vindkraftverk er et søknadspliktig tiltak, kan statsråden svare på hvem som har kompetanse til å avklare rettigheter beskrevet i en utskiftingsprotokoll fra år 1900, og er statsråden trygg på at det ikke foreligger rettslige hindringer for å realisere Buheii vindkraft?

Begrunnelse

Buheii vindkraftverk i Kvinesdal i Agder fikk godkjent MTA- og detaljplan av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) den 31.10.2019. Ole- og energidepartementet uttalte i brev 20. mars 2020, sitat: «Det er intet rettslig til hinder for at NVEs vedtak av 31. oktober 2019 om godkjenning av detaljplan og MTA iverksettes, selv om vedtaket er påklaget.» Anleggsarbeidet som startet 31. mars 2020 utløste store folkelige protester og skapte en rekke medieoppslag. Politiet måtte bistå slik at anleggsarbeidet kunne gå uhindret.
Før dette, i brev datert 1. mars 2020 fra Motvind Norge, ble OED gjort kjent med flere rettslige hindringer for igangsetting av anleggsarbeidet. Vedlagt brevet lå en utskiftingsprotokoll tinglyst i år 1900 over Risnes Gård. Protokollen dokumenterer at arealene vindkraftverket krever for å kunne realiseres ikke var utskiftet til eneeie. Det var dermed gjort åpenbart for OED at tiltakshaver ikke disponerte over de arealer tiltaket krever for å kunne realiseres. Parter omfattet av utskiftingsprotokollen var hverken hørt eller underrettet om vedtak og klageadgang.
Det blir opplyst at festeretter var matrikulert og pantsatt for EUR 385 000 000 men hverken omsøkt eller gitt tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-2. Ifølge NVE sin egen rettleder til utbyggere fra 2016 faller etablering av festerett ikke inn under hva som er unntatt søknadsplikt. I følge matrikkellovens § 10 kan heller ikke eiendomsendringer matrikuleres uten vedtak etter plan- og bygningslovens § 20-2. Dette er for øvrig også konklusjonen i en nylig fremlagt juridisk vurdering fra Tenden advokatkontor datert 7. desember 2020.
Etablering av festerett krever også dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2. Denne dispensasjonen var heller ikke omsøkt eller gitt. Dette sammen med endringer av selve tiltaket og andre feil ved tidligere dispensasjonsvedtak, ble av Motvind Norge hevdet å medføre både ugyldighet av vedtaket og at vedtak manglet for lovlig å kunne igangsette anleggsarbeid.
Undertegnede kan ikke se at OED besvarer de rettslige hindringer for igangsetting som Motvind Norge tar opp. Motvind Norge tok i brev til OED den 14. april 2020 på ny opp de rettslige hindringene på vegne av berørte parter. Brevet er ifølge Motvind Norge fortsatt ikke besvart.

Tina Bru (H)

Svar

Tina Bru: Energimyndighetene håndterer de konsesjonsrettslige sidene av vindkraftverk, det vil si anleggskonsesjoner og oppfølgende detaljplaner og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) og tilsyn med oppfølging av disse.

Før bygging av et vindkraftverk kan starte opp må konsesjonæren ha sørget for å ha de planmessige sidene av saken i orden, samt ha tilgang til nødvendig grunn og rettigheter som blir berørt.

De planmessige sidene av saken håndteres av kommunen som lokal planmyndighet. Planavklaring for Buheii vindkraftverk er håndtert av Kvinesdal kommune som dispensasjonssak, og det ligger ikke til mitt departement å vurdere de rettslige sidene ved denne behandlingen.

Utover at energimyndighetene kan gi samtykke til ekspropriasjon, er forholdet til grunneiere og andre rettighetshavere et privatrettslig forhold. Privatrettslige forhold knyttet til eiendomsrett og servitutter (herunder festeretter), avklares gjennom avtale, skjønn eller andre rettslige prosesser. Jeg viser i den forbindelse til at enkelte av de forholdene Motvind har tatt opp når det gjelder utskiftingsprotokollen fra år 1900, ble vurdert i skjønnssaken som gikk for Lister tingrett, der anførslene ikke ble tatt til følge i kjennelse av 18. mai 2020. Jeg er kjent med at Risnes begjærte overskjønn til Agder lagmannsrett, men at lagmannsretten i beslutning datert 30. oktober 2020 ikke tillot anken fremmet. Tingrettens avgjørelse er dermed rettskraftig.

Når det gjelder mange av påstandene som fremgår av begrunnelsen for spørsmålet, gjør jeg oppmerksom på at Buheii Vindkraft AS v/advokatfirmaet Thommessen i to omganger har kommentert disse spørsmålene, senest i brev av 13. oktober til Motvind Norge med kopi til blant annet representanten Saudland. Kopi av brevet følger vedlagt.Vedlegg til svar:

Vedlegg i pdf-format