Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:844 (2020-2021)
Innlevert: 04.01.2021
Sendt: 05.01.2021
Besvart: 14.01.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Nina Sandberg (A)

Spørsmål

Nina Sandberg (A): Når kan medisinstudenten som mistet studieretten som følge av sykdom, forvente å få en endelig avgjørelse i klagesaken?

Begrunnelse

I høst omtalte mediene historien til en student som mistet studieplassen på medisinstudiet ved Universitetet i Oslo på grunn av sykdom.
Studenten ble fratatt studieretten høsten 2019. Etter åtte års studier, ble hun da henvist til å søke seg inn på nytt og begynne helt forfra.
Kunnskapsdepartementet har hatt klagesaken til behandling siden november 2020, men studenten har ventet på svar på om hun kan få fortsette i over ett år.
Nå starter et nytt semester, og dersom studenten ikke får klarsignal til å delta, vil hun være to år forsinket. Dette kan innebære at hun må ta hele fag på nytt.
Tap av studierett innebærer å miste fremtidsplanene sine. Studenten lever i limbo. Uten studierett kan hun ikke lenger arbeide i kraft av å være medisinstudent, og den typen arbeid studenten har hatt tidligere, er ikke lenger mulig. Studielånet hennes har begynt å løpe og de økonomiske virkningene av saken er vanskelige.
Det er paradoksalt og uforståelig at Norge, midt under en pandemi, har brukt omfattende ressurser på å hindre en student i å avlegge en eksamen som ville bety at hun kunne fått midlertidig legelisens og bidratt som helsearbeider i samfunnet.
Departementet kan omgjøre vedtaket, og jeg håper dette skjer.
Jeg ber om et svar på når saken kan forventes å være ferdigbehandlet.

Henrik Asheim (H)

Svar

Henrik Asheim: Jeg vil innledningsvis vise til at vi 10. november 2020 sendte et brev til Universitetet i Oslo for å be om en nærmere redegjørelse for universitetets håndtering av saken, både vurderinger som lå til grunn for det opprinnelige vedtaket samt universitetets oppfølging av saken i ettertid.
Departementet mottok universitetets redegjørelse den 19. november. Vi sendte også 10. november en henvendelse til studenten der vi viste til at verken brevet til departementet eller kravet om omgjøring fra studentens advokat inneholdt vedlegg som brev eller vedtakene som Universitetet i Oslo hadde avsagt i saken, og hvis studenten mente at dette var dokumentasjon som departementet burde ha, måtte dette ettersendes departementet. Det ble også orientert om at vi hadde sendt en henvendelse til universitetet for å få deres fremstilling av saken. Vi har i etterkant mottatt aktuell dokumentasjon fra studenten.
Saken er til behandling i departementet. Vi sendte 4. januar 2021 et brev til studentens representant om at departementet tar sikte på å ferdigstille behandlingen av saken i løpet av januar 2021.