Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:888 (2020-2021)
Innlevert: 08.01.2021
Sendt: 08.01.2021
Besvart: 12.01.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Kari Elisabeth Kaski (SV)

Spørsmål

Kari Elisabeth Kaski (SV): Det er en fare for at angrepet på Kongressen i USA vil være til videre inspirasjon for høyreekstreme miljøer verden over. I Norge slår PSTs trusselvurdering for 2020 fast at trusselen fra høyreekstremisme i Norge utviklet seg i negativ retning i løpet av 2019, og at høyreekstreme i økende grad viser vilje til å bruke terror for å nå sine mål.
Hva gjør regjeringen for å bekjempe framveksten av høyreradikalisme og -ekstremisme i Norge?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Ekstremisme er i økende grad et internasjonalt fenomen, fremskyndet særlig av globalisering og den digitale utviklingen. I nyere tid har vi sett flere eksempler på at politisk motiverte angrep utført i ett land inspirerer til vold og angrep i andre deler av verden. Jeg er derfor svært oppmerksom på potensielle følgeeffekter i Norge av hendelser i andre land.
Som representanten viser til, har trusselen fra høyreekstremisme i Norge utviklet seg negativt de siste årene. PST varslet denne utviklingen sommeren 2020. I PSTs seneste trusselvurdering fra oktober 2020 vurderes det som mulig at høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge, ut 2021.
Regjeringen er opptatt av å forebygge og bekjempe alle former for voldelig ekstremisme. Sommeren 2020 lanserte vi en revidert versjon av handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme, med utgangspunkt blant annet i den skjerpede trusselen fra høyreekstreme grupper og individer. Noe av kjernen i tilnærmingen er tidlig og langsiktig innsats og å sikre et kunnskapsbasert, tverrfaglig og tverrsektorielt arbeid på feltet. Norge har høstet internasjonal anerkjennelse for dette arbeidet, men vi vil aldri kunne hevde å være i mål. Vi må løpende vurdere om de gjeldende prioriteringene og tiltakene er i tråd med utviklingen i trusselbildet.
Regjeringen arbeider nå med en ny nasjonal kontraterrorstrategi. Det overordnede målet med strategien er å bidra til at Norge blir et tryggere samfunn. Vi ønsker en mer helhetlig oversikt, økt bevisstgjøring og en mer effektiv utnyttelse av samfunnets samlede ressurser innenfor forebygging og håndtering av alle former for terror. Strategien skal være tilpasset dagens utfordringsbilde, og samtidig ta høyde for nye og per i dag ukjente trusler. De internasjonale aspektene ved radikalisering og ekstremisme vil inngå som en naturlig del av dette arbeidet.