Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:214 (2021-2022)
Innlevert: 31.10.2021
Sendt: 01.11.2021
Besvart: 05.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Kari Elisabeth Kaski (SV)

Spørsmål

Kari Elisabeth Kaski (SV): Hva er regjeringens syn på opprettelsen av nye nasjonalparker i Norge og vil regjeringen sikre rask framdrift i beslutningen knyttet til opprettelse av nasjonalpark i Østmarka?

Begrunnelse

Naturen er trua, og Norge er forpliktet til å ta bedre vare på naturen vår og alt som lever i den. Et rikt naturmangfold har en enorm økonomisk og samfunnsmessig verdi, og en verdi i seg selv som det ikke går an å måle.
Gjennom nasjonalparkene våre tar vi vare på noe av vår mest verdifulle natur, samtidig som vi tilgjengeliggjør den for opplevelser både i dag og i framtida. Det er fortsatt behov for å verne mer natur og for opprette flere nasjonalparker med flere typer natur. Derfor ligger det også anbefalinger fra Miljødirektoratet om opprettelse av flere nye nasjonalparker og utvidelse av eksisterende.
En slik ny nasjonalpark vil kunne være i Østmarka. Dette er planer som har stor støtte, og som har kommet langt. I Østmarkas indre deler finner vi det største gjenværende inngrepsfrie naturområdet innen Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold, samt Hedmark og Oppland sør for Gjøvik-Ringsaker-Elverum. I dag finnes det ingen nasjonalpark i skogsområdene i Sørøst-Norge, og en nasjonalpark i Østmarka vil ta vare på den unike naturen i disse skogsområdene.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Som det fremgår av Hurdalsplattformen vil regjeringen sikre biologisk mangfold og sårbare økosystemer gjennom en kombinasjon av et godt nasjonalt regelverk og god og langsiktig lokal forvaltning. Gode forvaltertradisjoner gir ofte god ivaretakelse av naturen, men vern av natur er likevel nødvendig i enkelte tilfeller. Regjeringen er opptatt av at verneprosessene foregår slik at lokaldemokratiet og grunneierne får økt innflytelse.
Prosessene som er satt i gang for å opprette nye nasjonalparker legger opp til omfattende involvering av lokaldemokratiet og bruker- og grunneierinteressene, og det er også fastsatt tydelig at vern av skog skal være basert på frivillighet. Tilrådninger om nye nasjonalparker vil etter hvert bli oversendt meg fra Miljødirektoratet, og jeg vil ta stilling til disse når de kommer. For de fleste vil det være flere år til.
Prosessen med utredning av Østmarka nasjonalpark har kommet lengre, og det er et sterkt og positivt engasjement fra befolkningen i tilstøtende områder. Det gjenstår dog en del arbeid i tråd med regler og rutiner for saksbehandling ved oppretting av verneområder. Statsforvalteren utarbeider nå konkrete forslag til regler, avgrensing av vernet og forslag til valg av verneform. Som del av sin saksbehandling innhenter Statsforvalteren synspunkter fra ulike brukerinteresser og berørte kommuner. Normal saksgang videre med blant annet høring av et verneforslag og kvalitetssikring i Miljødirektoratet tilsier at et eventuelt vedtak om vern av Østmarka nasjonalpark tidligst vil kunne skje høsten 2022. Jeg vil imidlertid sørge for at disse prosessene ikke tar lengre tid enn nødvendig.