Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:358 (2021-2022)
Innlevert: 12.11.2021
Sendt: 15.11.2021
Besvart: 22.11.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Helge André Njåstad (FrP)

Spørsmål

Helge André Njåstad (FrP): Vil statsråden sørge for at 1000-årsjubileet for kristenretten blir ei nasjonal markering og at Moster amfi skal vere navet i jubileet?

Begrunnelse

Det er fleire 1000 års jubileum på trappene. Som statsråden kjenner til er det i 2024 1000 år siden kristenretten vart sett i Moster i Vestland. Dette skal markerast og staten har bidratt med midlar til markeringa med tilskott til Moster2024. Men det er viktig også ha bygningsressurser til å ha markeringen i. Moster amfi er naturleg stad for markering og bygningane der treng opprustning / tilbygg. For å ha dette klart til 2024 begynner det å haste.
I Hurdalsplattformen står det om eit anna forestående 1000-års jubileum nemleg slaget på Stiklestad. Her skriv regjeringa i sin plattform: Sørgje for at 1000-årsjubileet for slaget på Stiklestad blir ei nasjonal markering. Stiklestad Nasjonale Kultursenter skal vere navet i jubileet.
Eg reknar med at regjeringa sjølv om Moster 2024 markeringa ikkje er nemnd i plattformen er like entusiastisk til å markere 1000 år siden kristenretten og at Moster amfi blir tilsvarande navet i markeringa.

Anette Trettebergstuen (A)

Svar

Anette Trettebergstuen: Staten bidrar med midler til markeringen av 1000-årsjubileet på Moster gjennom tilskudd til Moster 2024 AS. Så langt er det tildelt 3 mill. kroner. Dette statlige tilskuddet gis med bakgrunn i satsingen på barn og unge, jf. søknaden fra Moster 2024: "Moster 2024 skal skape eit nasjonalt jubileum med barn og unge som hovudmålgruppe. Det vil vere fokus på medverknad, dialog og aktivitetar som hovudmålgruppa sjølv langt på veg er med og legg premissa for. Hovudmarkering for 1000 års-jubileet i 2024 vil finne stad på Moster i Bømlo kommune der dei historiske hendingane fann stad, og hovudarena er Moster Amfi og kyrkjehistoriske senter (Moster Amfi)."
Et eventuelt bidrag fra Kulturdepartementet også til oppgradering av Moster Amfi, vil kunne vurderes som søknad om et investeringstilskudd over kap. 322, post 70 Nasjonale kulturbygg. Dette er en ordning som fikk 34 søknader til vurdering for 2022-budsjettet. Moster Amfi var ikke blant søkerne. Søknadsfristen til 2023-budsjettet er 1. januar 2022. Kulturdepartementet mottok 19. oktober i år en søknad om midler til utvikling og oppgradering av Moster Amfi og kyrkjehistoriske senter fram mot riksjubileum i 2024 på Moster. Vi vil vurdere denne søknaden på linje med andre innkomne søknader i arbeidet med budsjettet for 2023.