Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:954 (2021-2022)
Innlevert: 19.01.2022
Sendt: 19.01.2022
Besvart: 25.01.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Vil regjeringen instruere ENOVA til å gjenoppta støtteordningen for etablering av fyllestasjoner for biogass, eller erstatte den bortfallende støtteordningen med andre virkemidler for kommuner og fylkeskommuner som er avhengig av å bygge ut infrastruktur for biogass?

Begrunnelse

For sitt budsjett i 2022 vedtok Vestfold og Telemark fylkeskommune å utvikle infrastruktur for biogass langs E134, og å gjøre hele bussparken fossilfri i løpet av 2026. For denne fylkeskommunen vil en fossilfri busspark forutsette tilgang til biogass, og fyllestasjon for biogass forutsetter betydelig offentlig innsats. Teknologien er moden, det er derfor biogass er et godt alternativ til fossil energi. Men markedet er ikke modent, og derfor må det offentlige virkemiddelapparatet fortsatt bistå bransjeaktører, kommuner og fylkeskommuner som ønsker å gå etablere fornybart drivstoff som fullgodt alternativ innen både lett transport, så vel som tung- og langtransport. Enova opplyser derimot at de avvikler støtteordningen for etablering av fyllestasjoner for biogass fra 15. februar 2022. Dette vil ramme prosjekter som er i oppstartsfasen, men som er avhengig av støtte for å realiseres. Uten fyllestasjoner er det heller ingen bransjeaktører som vil investere i kjøretøy som benytter biogass framfor annet drivstoff med større tilgjengelighet og forutsigbarhet i leveransen.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Gjennom Enova skal staten være med og hjelpe innovative aktører som er villige til å ta risiko for å utvikle en mer klimavennlig næring. Enova er et viktig virkemiddel for å bidra til teknologiutvikling slik at løsninger blir bedre og billigere og i neste omgang kan tas i bruk uten støtte.
Støtte fra Enova skal ikke være en vedvarende subsidie, men heller sørge for varige markedsendringer slik at klimavennlige løsninger blir foretrukket uten støtte. En viktig del av Enovas arbeid er å vurdere når det er på tide å redusere eller avslutte støtte til en teknologi eller markedssegment. Når Enova trekker seg ut av et segment, blir det frigjort midler som anvendes i andre segmenter hvor behovet for støtte er større. Når private aktører klarer seg uten støtte, står vi bedre rustet til å lykkes med varig klimaomstilling.
Etter at Enova i 12 år har støttet flere ledd i verdikjeden for biogass med betydelige midler, vurderer Enova nå teknologi knyttet til distribusjon og infrastruktur for biogass som moden. Enovas vurdering er at en bærekraftig infrastruktur fordrer tilstrekkelig kjøretøysvolum. For å bidra til enda flere kjøretøy som går på biogass, forenkler Enova nå sitt støtteprogram for slike kjøretøy. Enova kommer også til å legge større vekt på innovasjon som reduserer ressursbruk og kostnader i prosjekter de støtter for produksjon av biogass. Samlet vil dette stimulere til økt andel kjøretøy som benytter biogass og dermed gi et godt markedsgrunnlag for fyllestasjoner.
Frem til 15. februar i år er det fortsatt mulig å søke om støtte til fyllestasjoner, her forventer Enova flere søknader. Enova opplyser dessuten om at de allerede har søknader til behandling.
Regjeringen vil fremdeles satse på at biogass og biodrivstoff kan bli en industrimulighet for Norge i det grønne skiftet. Vi skal legge fram en plan for en helhetlig og industriell verdikjede for bruk av norske bioressurser. Vi følger utviklingen i markedet tett. Enova er heller ikke det eneste virkemiddelet som fremmer biogass. Den varslede økningen i CO2-avgiften til om lag 2000 kroner i 2030 vil raskere gjøre biogass konkurransedyktig sammenlignet med fossile drivstoff. Klimasats kan dessuten blant annet støtte biogassinfrastruktur til kollektivtrafikk, samt forstudier og utredninger om lokalt biogasspotensial og merkostnader for tjenester levert med biogasskjøretøy eller -maskiner.