Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:2349 (2021-2022)
Innlevert: 15.06.2022
Sendt: 15.06.2022
Besvart: 22.06.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Hege Bae Nyholt (R)

Spørsmål

Hege Bae Nyholt (R): Vil statsråden granske om avtalen mellom Nasjonalmuseet og Fredriksen Family Art Company er i tråd med nasjonalmuseets samfunnsoppdrag og internasjonale retningslinjer, og hvilke konsekvenser bør det får dersom den ikke er det?

Begrunnelse

Nasjonalmuseet har forpliktet seg til et tiårig samarbeid med Fredriksen-arvingene, og tilegnet et 700 kvm. rom i det nye museet deres private samling. Fra faglig hold har det har blitt hevdet at avtalen også gir Fredriksens rett på bistand til innkjøp og utvikling av samlingen. Et opprop kunstnere, blant dem utstilt i åpningsutstillingen på Nasjonalmuseet, har krevd offentlig granskning av avtalen mellom Nasjonalmuseet og Fredriksen Family Art Company.
Nasjonalmuseets samfunnsoppdrag lyder: «Nasjonalmuseet har ansvaret for å utvikle, forvalte, forske på, tilgjengeliggjøre og formidle Norges største samling av kunst, arkitektur og design.» Nasjonalmuseets kontrakt med Fredriksen Family Art Company sier (vår oversettelse) «Nasjonalmuseet skal i samarbeidsperioden bidra med sin kunstfaglige kompetanse til å velge ut kunstverk som er aktuelle for innkjøp til samlingen, gitt at FF godkjenner disse, og gi all assistanse i dets makt for å tilegne seg denne kunsten på mest mulig fordelaktige vilkår.» For spørsmålsstiller synes det åpenbart at samfunnsoppdrag og avtale er på kollisjonskurs.

Anette Trettebergstuen (A)

Svar

Anette Trettebergstuen: Samarbeid med private støttespillere og bidragsytere innen kunst- og kulturfeltet har en lang tradisjon i Norge. Engasjement for kunst og kultur fra enkeltmennesker har vært med på å bygge det som i dag utgjør en stor del av vår felles kulturarv og våre felles kunstskatter.
Det er en vanlig praksis at offentlig finansierte museer og private aktører inngår ulike former for samarbeid. I tillegg til tilgang til spennende private samlinger bidrar et slikt samarbeid til å styrke egeninntekter til museer. I de årlige tilskuddsbrevene oppfordrer departementet alle museer om å utnytte sitt egeninntektspotensial og utvikle andre inntektskilder enn det statlige tilskuddet. Nasjonalmuseets samarbeid med ulike sponsorer, herunder Fredriksen Family Art Company, er på denne måten i tråd med forutsetningene for det statlige tilskuddet.
Samarbeidsavtalen mellom Nasjonalmuseet og Fredriksen Family Art Company ble offentliggjort i juni 2019. Det er ikke kommet endringer i avtalen etter den gangen som gjør at avtalen i dag ser annerledes ut enn i 2019.
Prinsippet om armlengdes avstand er svært viktig på kulturfeltet. Nasjonalmuseet er en selvstendig stiftelse som selv bestemmer og avgjør hvilke typer samarbeidsavtaler de velger å inngå med private aktører. Departementet går derfor ikke inn i hver enkelt sak, herunder avtalen mellom Nasjonalmuseet og Fredriksen Family Art Company.
Departementet legger til grunn at museets styre har ansvar for å påse at en slik avtale gjennomføres i tråd med ICOMs etiske regelverk og museets egne strategidokumenter og retningslinjer.