Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:2392 (2021-2022)
Innlevert: 20.06.2022
Sendt: 20.06.2022
Besvart: 23.06.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

Marius Arion Nilsen (FrP)

Spørsmål

Marius Arion Nilsen (FrP): Er kravet til minste vannmagasinfyllingsgrad og beredskap i det norske kraftsystemet endret etter at de to siste mellomlandsforbindelsene Nordlink og North Sea Link ble igangsatt, og hvis kravene er endret, er kravene til magasinfyllingsgrad, forsyningssikkerhet og oppdemmet energi blitt strengere eller mildere?

Begrunnelse

North Sea Link og Nordlink kablene økte utvekslingskapasiteten med utlandet betraktelig. Kapasiteten kan benyttes til eksport, import og begge deler.
Kablene har hovedsakelig blitt benyttet til eksport siden oppstart.
Har kablene økt egne krav til fyllingsgrad, eller redusert kravene, med tanke på planlagt økt forsyningssikkerhet.

Terje Aasland (A)

Svar

Terje Aasland: Siden kablene NordLink og North Sea Link ble satt i drift har krav om minste vannmagasinfyllingsgrad og beredskap ikke endret seg. Innenfor de rammer som er fastsatt i konsesjonene med tilhørende manøvreringsreglement, som angir høyeste og laveste regulerte vannstand (HRV og LRV) og andre restriksjoner for manøvreringen, står regulantene fritt til å disponere vannet på en best mulig måte for å maksimere kraftproduksjonen både i volum og i tid over året.
Situasjonen i kraftmarkedet har den siste tiden vært ekstraordinær med svært høye kraftpriser i Europa og i sørlige deler av Norge. Vi går nå gjennom erfaringene fra kraftsituasjonen 2021-2022 gjennom et bredt utredningsarbeid. Som en del av dette arbeidet skal det utredes hvordan norsk krafteksport påvirker norsk forsyningssikkerhet og norske strømpriser. I tillegg vil vi vurdere flere av tiltakene som er foreslått, blant annet krav til magasinfylling.