Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2826 (2021-2022)
Innlevert: 06.09.2022
Sendt: 06.09.2022
Besvart: 13.09.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): SV fikk gjennomslag i budsjettet for at det skal lages en fullverdig konseptvalgutredning av Nord-Norgebanen som skal inngå i grunnlaget for neste nasjonale transportplan (NTP). Før sommeren ble det klart at NTP framskyndes med et år.
Hvilke konsekvenser vil det få for Nord-Norgebanen, vil den ennå være klar i tide og vil man fortsatt få en god nok utredning til å kunne fatte byggevedtak?

Begrunnelse

Nord-Norgebanene er viktig for å få mer gods over på bane, særlig i lys av den ventede veksten i marine næringer. I dag er det allerede nesten daglig kaos, nesten-ulykker og ulykker på grunn av store, dårlig skodde vogntog. Vogntog som ikke hører hjemme på nord-norske vinterveier.
Nord-Norgebanen vil binde by og land tettere sammen. En rask jernbane vil gjøre det mulig for flere å bo i distriktene, siden flere arbeidsplasser blir innenfor behagelig dagpendleravstand. Det vil utvikle seg større bo- og arbeidsmarkedsregioner og det vil skape vekst i næringslivet.
I høst fikk SV gjennomslag for at Nord-Norgebanen skulle utredes, men denne gangen ordentlig, uten at det på forhånd er konkludert med at banen ikke skal bygges. SV mener også at utredningen må legge til grunn miljøvennlige løsninger for å bygge ut Nord-Norgebanen, med byggemetoder som kutter utslipp og minimerer naturinngrep. SV mener også at midlene bør omfordeles fra overdimensjonerte og miljøfiendtlige motorveiprosjekter.

Jon-Ivar Nygård (A)

Svar

Jon-Ivar Nygård: I Hurdalsplattformen fremgår det at regjeringen vil gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) med mål om å realisere Nord-Norgebanen. Etter budsjettforliket ble det klart at regjeringen skal gjennomføre en fullverdig KVU for Nord-Norgebanen. Dette er fulgt opp og departementet har gitt Jernbanedirektoratet et slikt oppdrag. Utredningen skal ferdigstilles og behandles i forbindelse med neste rullering av Nasjonal transportplan.
Etter en KVU gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KS1) av de ulike alternativene og det pekes på hvilke konsepter som skal planlegges videre. KVU, høringen av denne og KS1 benyttes deretter som grunnlag for regjeringens konseptvalg. Dersom det besluttes at prosjektet bør utredes videre og konsept er valgt, bestilles et forprosjekt som utreder valgt konsept i mer detalj. Deretter utarbeides det en kommunedelplan og reguleringsplan iht. plan- og bygningsloven. Det er viktig at disse planprosessene gjennomføres grundig slik at grunneiere, samiske interesser, miljøhensyn, m.m. blir tilstrekkelig hensyntatt. Videre gjennomføres en ekstern kvalitetssikring (KS2) som gir anbefaling om blant annet styrings – og kostnadsramme. Det er først på dette stadiet at departementet har et godt nok grunnlag til å kunne fremme forslag om kostnadsramme for prosjektet ovenfor Stortinget. Det er viktig at vi tar oss tid til å gjennomføre grundige utredningsprosesser slik at stortinget får et godt beslutningsgrunnlag for å ta stilling til prosjektet. Ovennevnte prosess tar mange år, spesielt for store, kompliserte prosjekter. Det vil av denne grunn derfor ikke være mulig å fremme forslag om kostnadsramme for Stortinget som er det vedtaket som trengs for å inngå avtale om bygging med Bane NOR før om flere år, uavhengig av om NTP er fremskyndet eller ikke.
Jeg forventer at KVU Nord-Norgebanen vil ferdigstilles sommeren 2023 og vil sette meg grundig inn i denne når den foreligger. Utredningen vil gi viktig informasjon om fremtidig utvikling og mulig videre planlegging av ny jernbaneinfrastruktur i Nord-Norge. Neste nasjonale transportplan planlegges lagt frem våren 2024. Det gir regjeringen tid til å vurdere funnene i KVU-en innen NTP legges frem.