Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1376 (2022-2023)
Innlevert: 15.02.2023
Sendt: 15.02.2023
Besvart: 22.02.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Når kan SJ forvente å få oppgraderte, bimodale lokomotiv til kjøring på Nordlandsbanen, hvordan ligger prosessen an med å anskaffe dette, slik at de reisende på Nordlandsbanen sikres et stabilt og attraktivt togtilbud?

Begrunnelse

Fra og med i dag, 15. februar, vil SJ kun kjøre nattog på Nordlandsbanen. Trafikken på dagtid vil gå med buss. Årsaken er at de mangler lokomotiv. Tre av fem lokomotiv som SJ normalt sett har til disposisjon til kjøring på Nordlandsbanen er ute av drift, blant annet er et til oppgradering med ERTMS. Lokomotivene som trafikkerer Nordlandsbanen er over 40 år gamle, noe som gir utfordringer med tanke på slitasje og reparasjon.
Da Trafikkpakke 2 ble utlyst ble det opplyst om at nye lokomotiv skulle tilføres Nordlandsbanen. SJ har lenge varslet myndighetene, ved direktoratet, dialog med statssekretær i samferdselsdepartementet og leverandøren av lokomotivene, Norske tog, at det er et stort behov for nye lokomotiv for at de skal kunne levere et stabilt togtilbud på Nordlandsbanen.
Norske tog leverte i 2020 et helhetlig forslag til hvordan gamle tog skal erstattes med nye tog. Det tar opptil fem år å anskaffe nye togsett, derfor er det viktig at anskaffelsen av nye lokomotiv skjer i god tid før lokomotivenes levetid nærmer seg slutten. Norske togs Langtidsplan peker på at lokomotivene som trafikkerer Nordlandsbanen er gamle, og at det trengs en utskiftning i løpet av få år.

Jon-Ivar Nygård (A)

Svar

Jon-Ivar Nygård: I trafikkavtalen mellom SJ Norge og Jernbanedirektoratet er det forutsatt at SJ Norge kan leie inntil fem lokomotiver av type Di4 til drift på Nordlandsbanen. Det er behov for tre lokomotiver i turnering for å drifte dagtog og nattog mellom Trondheim og Bodø, samt ett lokomotiv i driftsreserve.
Lokomotivene er som representanten skriver gamle og har overskredet teknisk levetid. Lokomotivene har et høyt vedlikeholdsbehov for å opprettholde en akseptabel driftsstabilitet, og det er utfordringer med å skaffe komponenter når det oppstår feil. I perioden 15. februar – 3. mars har SJ Norge kun to lokomotiver tilgjengelig for drift på Nordlandsbanen. Dette skyldes at det har oppstått en skade på ett av lokomotivene, samtidig som to lokomotiver er ute av drift som følge av større planlagte vedlikehold og montering av utstyr slik at togene kan bruke det nye digitale signalsystemet ERTMS. Dessverre medfører dette at en dagavgang hver vei i denne perioden må erstattes med buss, mens nattogene kjøres som planlagt.
Jernbanedirektoratet og Norske Tog har arbeidet med å få på plass nye tog og 17. februar 2023 offentliggjorde Norske tog at Stadler skal levere de nye fjerntogene fra 2026, se Norske tog. Dette inkluderer bimodale kjøretøy som erstatning for dagens lokomotiv/vogner i dag- og nattog på Nordlandsbanen. Nye kjøretøy forventes å gi en mer forutsigbar og stabil driftssituasjon for fjerntogene på Nordlandsbanen. Jeg kan ikke si sikkert når de første togene fra denne anskaffelsen vil bli tatt i bruk på Nordlandsbanen.
Norske tog har forespurt leverandørmarkedet om å leie lokomotiver frem til nye fjerntog tas i bruk, men fikk ingen svar siden fem lokomotiver i en så begrenset tidsperiode anses som lite interessant for potensielle leverandører. Prosessen avdekket dessuten at det vil være utfordrende å anskaffe lokomotiver med tilstrekkelig togvarme for norske klimatiske forhold.
I perioden frem til nye kjøretøy kommer til Nordlandsbanen, vil Norske tog vurdere tiltak på Di4-lokomotivene for å opprettholde en akseptabel driftsstabilitet, herunder omfattende vedlikehold. Videre vil Norske tog, i samarbeid med SJ Norge, se på bedre samordning av anskaffelse av reservedeler, feilretting og vedlikeholdsaktiviteter slik at lokomotivene får kortere tid på verksted. Tilgangen til reservekjøretøy forventes å bli vesentlig bedre når alle fem lokomotiver har fått montert utstyr til ERTMS.