Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1441 (2022-2023)
Innlevert: 21.02.2023
Sendt: 21.02.2023
Besvart: 27.02.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Mona Fagerås (SV)

Spørsmål

Mona Fagerås (SV): Er det fra departementets side tenkt at 40 år gamle diesellokomotiv, som har oversteget sin tekniske levetid skal byttes ut og når kan passasjerene på Nordlandsbanen forvente å få et tilsvarende tilbud som de nye togene representerer?

Begrunnelse

Før helgen kom nyheten fra Norske Tog om at det var skrevet kontrakt om 17 nye fjerntog. De nye togene skal ha god komfort og bedre bruksmuligheter. Dette var gledelige nyheter for alle oss som liker tog. I samme pressemelding fra Norske Tog står det at de første togene skal settes i trafikk på Bergensbanen fra 2026. Bergensbanen er valgt som førsteprioritet pga. at dagens materiell er gammelt.
Imidlertid står det ingenting i pressemeldingen om hvilke andre togstrekninger som skal få muligheten til å nyte den nye komforten med de nye togene.
En annen togstrekning som har svært gammelt materiell er Nordlandsbanen. Nordlandsbanen kjører i dag med 40 år gamle diesel lokomotiv. Disse kan man trygt si har oversteget sin tekniske levetid. De er heller ikke miljøvennlige, verken med tanke på klimautslipp eller for ansatte og kundene som ikke kan ha vinduer åpne fordi skadelig røyk og sot kommer inn i sovekupeen eller vognene. De gir heller ikke et tilfredsstillende arbeidsmiljø med tanke på støy, ergonomi og temperatur for lokførerne. I tillegg er de svært lite driftsstabile og det er krevende å få tak i deler. For tiden er dagtogene begge veier innstilt, fordi 3 av 5 diesel lokomotiv står til ERTMS-installasjon, revisjon og reparasjon. Dette er altså tilstanden i nord.
Nordlandsbanen går godt, og er en av banene i landet som opplever vekst, særlig på gods, men også på passasjersiden. SJ sier de opplever en positiv utvikling i kundegrunnlaget og ser særlig at internasjonale turister etterspør bærekraftige alternativer nordover.

Jon-Ivar Nygård (A)

Svar

Jon-Ivar Nygård: I trafikkavtalen mellom SJ Norge og Jernbanedirektoratet er det forutsatt at SJ Norge kan leie inntil fem lokomotiver av type Di4 til drift på Nordlandsbanen. Det er behov for tre lokomotiver i turnering for å drifte dagtog og nattog mellom Trondheim og Bodø, samt ett lokomotiv i driftsreserve.
Lokomotivene er som representanten skriver gamle og har overskredet teknisk levetid. Lokomotivene har et høyt vedlikeholdsbehov for å opprettholde en akseptabel driftsstabilitet, og det er utfordringer med å skaffe komponenter når det oppstår feil. I perioden 15. februar – 3. mars har SJ Norge kun to lokomotiver tilgjengelig for drift på Nordlandsbanen. Dette skyldes at det har oppstått en skade på ett av lokomotivene, samtidig som to lokomotiver er ute av drift som følge av større planlagte vedlikehold og montering av utstyr slik at togene kan bruke det nye digitale signalsystemet ERTMS. Dessverre medfører dette at en dagavgang hver vei i denne perioden må erstattes med buss, mens nattogene kjøres som planlagt.
Jernbanedirektoratet og Norske Tog har arbeidet med å få på plass nye tog og 17. februar 2023 offentliggjorde Norske tog at Stadler skal levere de nye fjerntogene fra 2026, se Norske tog. Dette inkluderer bimodale kjøretøy som erstatning for dagens lokomotiv/vogner i dag- og nattog på Nordlandsbanen. Nye kjøretøy forventes å gi en mer forutsigbar og stabil driftssituasjon for fjerntogene på Nordlandsbanen. Jeg kan ikke si sikkert når de første togene fra denne anskaffelsen vil bli tatt i bruk på Nordlandsbanen.
Norske tog har forespurt leverandørmarkedet om å leie lokomotiver frem til nye fjerntog tas i bruk, men fikk ingen svar. Fem lokomotiver i en så begrenset tidsperiode anses sannsynligvis som lite interessant for potensielle leverandører. Prosessen avdekket dessuten at det vil være utfordrende å anskaffe lokomotiver med tilstrekkelig togvarme for norske klimatiske forhold.
I perioden frem til nye kjøretøy kommer til Nordlandsbanen, vil Norske tog vurdere tiltak på Di4-lokomotivene for å opprettholde en akseptabel driftsstabilitet, herunder omfattende vedlikehold. Videre vil Norske tog, i samarbeid med SJ Norge, se på bedre samordning av anskaffelse av reservedeler, feilretting og vedlikeholdsaktiviteter slik at lokomotivene får kortere tid på verksted. Tilgangen til reservekjøretøy forventes å bli vesentlig bedre når alle fem lokomotiver har fått montert utstyr til ERTMS.