Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1451 (2022-2023)
Innlevert: 22.02.2023
Sendt: 22.02.2023
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 27.02.2023 av kunnskapsminister Tonje Brenna

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): Hva tenker likestillingsministeren om at 1 av 3 skoler i Drammen praktiserer kjønnsdelt svømmeundervisning, vil hun anbefale flere skoler å gjøre det samme, og er hun enig med APs integreringsutvalg som under ledelse av Masud Gharahkhani foreslo at foreldre ikke kan begrunne ønsker om fritak og unntak fra svømming med religiøse/kulturelle hensyn eller APs forslag 118S (2017–2018) (hvor Jons Gahr Støre var forslagsstiller) som foreslo at det ikke skal gjøres unntak fra felles svømmeundervisning uten en klar pedagogisk begrunnelse?

Begrunnelse

Drammens Tidende skrev i går (21.02.23) om at en av tre skoler i Drammen praktiserer kjønnsdelt svømmeundervisning.
Spørsmålsstiller oppfatter dette som et brudd på norsk tradisjon og den klare hovedregelen i norsk skole, som er at både jenter og gutter får opplæring og undervisning (enten det er i norsk, matematikk, gymnastikk, svømming eller annet) i fellesskap, og ikke adskilt etter kjønn.

Tonje Brenna (A)

Svar

Tonje Brenna: Spørsmålet er stilet til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, men besvares av meg fordi regelverket om hvordan elever kan deles inn i klasser eller grupper er lagt til Kunnskapsdepartementet.
Jeg mener at det ikke bør gjennomføres kjønnsdelt svømmeundervisning med bakgrunn i at enkelte elever eller foresatte ønsker dette, enten det er på grunn av religiøse eller kulturelle hensyn eller om det er på grunn av kroppspress. Opplæringsloven sier at skolene til vanlig ikke kan dele inn elevene i grupper etter kjønn, jf. opplæringsloven § 8-2. Denne hovedregelen skal tolkes strengt. Bare dersom tungtveiende elevhensyn tilsier det, kan det være aktuelt å dele elevene etter kjønn. Kunnskapsdepartementet har gitt ut en veileder om organisering av elever i grupper som presiserer dette. Veilederen skal bidra til en klarere forståelse av reglene som grunnlag for det skjønnet som lærere og skolen i fellesskap må utøve i skolehverdagen.
Det fremgår av veilederen at enhver deling må vurderes konkret. Bakgrunnen for å vurdere å dele elevene etter kjønn kan være forhold ved skolens anlegg, undervisningens tema eller tungtveiende behov hos elevene. Eksempelvis kan deling etter kjønn vurderes for timer der tema er kjønnsidentitet eller seksualitet. Et annet eksempel er i forbindelse med svømmeopplæring eller andre deler av kroppsøvingsfaget der skolens fasiliteter som garderobeanlegg ikke muliggjør egne garderober for jenter og gutter. Har skolen bare tilgang til én garderobe kan det være et argument for å holde kjønnsdelte kroppsøvingstimer. Det må for hvert tilfelle vurderes grundig hva som oppnås med delingen og hvilke negative konsekvenser det kan ha. Det må også vurderes om elevenes behov kan ivaretas på andre måter enn å kjønnsdele opplæringen. En inndeling etter kjønn vil heller ikke ivareta at det kan finnes ulike kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk blant elevene. I forbindelse med svømming og kroppsøving bør skolen vurdere andre tiltak, for eksempel om det kan gjøres noe med garderobe- og dusjsituasjonen eller kravene til tøy, i stedet for å dele undervisningen i grupper etter kjønn.
Skolen skal legge særlig vekt på hensynet til elevfelleskapet og at undervisningstimene også skal være en sosial arena, der elevene skal lære respekt, åpenhet og positive holdninger overfor andre, uavhengig av kjønn. Skolen er ikke forpliktet til å etterkomme ønsker fra elever eller foresatte om inndeling ut fra kjønn. At skolene skal tilpasse opplæringen til den enkelte elev (jf. opplæringsloven § 1-3 første ledd) kan ikke tas til inntekt for at elever eller foreldre har en rett til kjønnsdelt undervisning.
Jeg vil også minne om at statsforvalteren kan føre tilsyn med at de offentlige skolene oppfyller kravene i opplæringsloven § 8-2 og Utdanningsdirektoratet kan føre tilsyn med at de private skolene oppfyller de tilsvarende kravene i privatskoleloven § 3-4.