Skriftlig spørsmål fra Charlotte Spurkeland (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1678 (2022-2023)
Innlevert: 15.03.2023
Sendt: 15.03.2023
Besvart: 22.03.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Charlotte Spurkeland (H)

Spørsmål

Charlotte Spurkeland (H): Politireformens satsing på sterkere fagmiljøer står nå i fare for å bli svekket.
Hvordan vil regjeringen unngå at politisk detaljstyring kommer i veien for politiet i Bergen mulighet til å etterforske alvorlig kriminalitet, som for eksempel overgrep mot barn?

Begrunnelse

Det var utallige lovnader i valgkampen om hvordan Senterpartiet skulle styrke justisfeltet dersom partiet kom i regjering. Likevel opplever politiet i Bergen å måtte gjennomføre kutt. Hordaland politidistrikt har de senere år gjort en stor innsats for å avdekke overgrep mot barn gjennom det kjente «Darkroom»-etterforskningen. Kriminalitet og overgrep mot våre aller mest sårbare, nemlig barn og unge, både i Norge og i andre land har blitt avdekket. Det er helt avgjørende at politiet fortsatt har tilstrekkelige ressurser til å kunne etterforske og opprettholde dette sterke fagmiljøet. I Bergens Tidende 13.03.2023 tar politimester Kaare Songstad et oppgjør med politisk detaljstyring. Distriktene rundt Bergen har ingen gamle saker på vent, men likevel kan politiarbeidet i Bergen bli rammet av store kutt. Regjeringens prioritering av lensmannskontorer i distriktene fjerner politimesterens handlingsrom.
– Det er politiet selv som, innenfor overordnede føringer og i dialog med kommunene, best kan prioritere bruken av politiets ressurser, mener politimesteren.
Bakteppet er blant annet et oppslag i BT 7. mars, hvor det beskrives et stort antall saker som det ikke er ressurser til å etterforske. 30 personer er mistenkt for nettovergrep mot barn i Bergen, Askøy og Øygarden, men politiet har ikke har kapasitet til å slå til mot dem.

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Overgrep mot barn er svært alvorlig kriminalitet, som skal prioriteres høyt av politiet og i hele straffesakskjeden, fra forebygging til straffegjennomføring. Dette har regjeringen slått fast bl.a. i forslaget til statsbudsjett for 2023 og i tildelingsbrevene til politiet for 2022 og 2023. Riksadvokaten slår fast det samme i sitt rundskriv om mål og prioriteringer for 2023.
Regjeringen arbeider nå med en opptrappingsplan om vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Planen kommer i løpet av året. Den vil ta arbeidet mot vold et steg videre, styrke innsatsen og sørge for at vi tar tak i utfordringene som blant annet representanten viser til.
Regjeringen har styrket politiets budsjetter siden vi tiltrådte. Politiets driftsbudsjett ble styrket med 200 millioner kroner i 2022. I årets budsjett prioriterer vi å bruke ressurser på bedre lokale polititjenester og beredskap, og mindre på sentral administrasjon og konsulenter. Regjeringen har også styrket påtalemyndigheten i politiet. I 2022 ble bevilgningen til påtalemyndigheten i politiet økt med 36,3 mill. kroner, og i statsbudsjettet for 2023 ble satsingen trappet opp med ytterligere 11 mill. kroner. Bevilgningene skal sørge for både økt kapasitet og kompetansetiltak, slik at flere straffesaker blir etterforsket og iretteført. Styrkingen av politibudsjettet gir gode forutsetninger for å forebygge og etterforske alvorlig kriminalitet og løse andre deler av samfunnsoppdraget.
Regjeringen har i 2023 prioritert 75 mill. kroner til nye tjenestesteder og andre tiltak som vil styrke lokalt politi. Det gjør vi for å skape trygghet for folk i hele Norge. Tjenestestedene er finansiert over statsbudsjettet, og politidistriktene som har fått nye tjenestesteder, skal ha fått ekstra midler til dette slik at ressursene ikke må hentes fra andre deler av virksomheten.
Jeg understreker imidlertid at det har vært en høyere prisstigning enn antatt, og mange virksomheter, også i staten, opplever stramme budsjettrammer. Dette rammer også Vest politidistrikt. Derfor varslet regjeringen 3. februar om at vi i forbindelse med RNB vil fremme forslag for Stortinget om pris- og lønnsjustering av statsbudsjettet basert på oppdaterte anslag. Hensikten med å varsle om dette er å redusere usikkerhet for virksomhetene slik at de kan planlegge året på en god måte og med om lag samme aktivitetsnivå som ble lagt til grunn i statsbudsjettet for 2023.
Jeg tillater meg å minne om at Høyre i sitt alternative statsbudsjett for 2023 foreslo å redusere politiets budsjett med om lag 379 mill. kroner. Dersom Høyres budsjettforslag hadde blitt vedtatt, ville politiet slik jeg ser det vært i en enda vanskeligere økonomisk situasjon, noe som kunne gått utover tjenestene til befolkningen.