Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:336 (2023-2024)
Innlevert: 05.11.2023
Sendt: 06.11.2023
Besvart: 17.11.2023 av utenriksminister Espen Barth Eide

Une Bastholm (MDG)

Spørsmål

Une Bastholm (MDG): Den spanske sosialministeren Ione Belarra har tatt initiativ til et bredt europeisk opprop med anmodning til Den internasjonale straffedomstolen, ICC, om å utvide etterforskningen av krigsforbrytelser i Gaza, Israel og Vestbredden, til å inkludere etterforskning av mulig folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Initiativet tar til orde for våpenhvile, umiddelbar beskyttelse av sivile og respekt for folkeretten fra begge parter.
Finnes det flere slike initiativ nå, og stiller regjeringen seg bak det spanske initiativet?

Begrunnelse

Det finnes regler i krig av en grunn. Hvert 10. minutt blir et nytt barn drept i Gaza nå. Det er viktig at det internasjonale samfunnet viser tydelig at reglene i krig også gjelder staten Israel, og at Netanyahu og det israelske militæret derfor risikerer straffeforfølgelse, dersom han ikke stanser bombingen av sivile i Gaza og opphever blokaden av mat, vann, strøm, drivstoff, medisiner og humanitær hjelp. Tydelige beskjeder fra flest mulig land til Netanyahu og hans støttespillere nå kan redde mange barn og sivile voksne som fortsatt lever i stor frykt, store smerter og livsfare, særlig på Gaza. Det kan også hindre eskalering av konflikten, og redde sivile liv på israelsk side.
Stortingsrepresentanter i Norge og andre europeiske land har mottatt henvendelse på epost fra den spanske sosialministeren med invitasjon til å signere den nevnte oppfordringen til ICC. Om den norske regjeringen stiller seg bak, vil det gi oppropet viktig tyngde og bidra til ytterligere press for beskyttelse av sivile i Gaza, Israel og på Vestbredden.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Jeg er svært bekymret for de humanitære lidelsene og volden vi ser utspille seg i Palestina og Israel. Vi har vært tydelige på at krigførende parter har plikt til å beskytte sivilbefolkningen som er rammet av denne konflikten. Norge er for en humanitær våpenhvile og sto sammen med et flertall av verdens land da vi 27. oktober stemte for en resolusjon i FNs generalforsamling som oppfordret til en umiddelbar stans i kamphandlingene med sikte på en våpenhvile. Bare dette kan bidra til at folk i Gaza får tilgang til det de trenger for å overleve – vann, mat, strøm og drivstoff. Norge stiller seg i så måte bak FNs nødhjelpskoordinator Martin Griffiths tipunktsplan for å avhjelpe den humanitære situasjonen i Gaza, publisert 15. november. Vi oppfordrer andre land til å stille seg bak planen.
Jeg er også dypt bekymret for meldingene om at det kan være begått krigsforbrytelser. Norge har i vår kontakt med partene i konflikten vært tydelig på at folkeretten må respekteres. Vi understreker også at det først og fremst er partene som har hovedansvar for å etterforske og straffeforfølge eventuelle krigsforbrytelser begått av egne styrker. Vi ser meget alvorlig på internasjonale forbrytelser, og vår holdning er at disse alltid skal straffeforfølges.
Den internasjonale straffedomstolen (ICC) åpnet i 2021 etterforskning av mulige internasjonale forbrytelser begått i Gaza og på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, og av palestinske borgere. ICCs hovedanklager har uttalt at han også vil etterforske mulige forbrytelser begått de siste ukene. Vi har oppfordret til at ICCs hovedanklager får tilgang for å utføre etterforskning i henhold til sitt mandat.
For Norge er det meget viktig at vi ivaretar de grunnleggende prinsippene ICC bygger på, slik som domstolens og påtalemyndighetens uavhengighet. I tråd med fast og langsiktig norsk utenrikspolitikk arbeider regjeringen for en sterk, effektiv og uavhengig domstol. Regjeringen uttaler seg derfor på generelt grunnlag ikke om hovedanklagers beslutninger, f.eks. om omfanget eller iverksettelse av en etterforskning. Det er opp til hovedanklager å vurdere hvilke forbrytelser som kan være begått, og som skal etterforskes. Det er derfor ikke aktuelt å slutte seg til et initiativ som legger føringer for dette.
Norge oppfordrer alle stater og aktører til å jobbe sammen i kampen mot straffrihet for de mest alvorlige internasjonale forbrytelsene. Norge har vært en sterk støttespiller for ICC siden opprettelsen. Norges konsistente linje har vært å arbeide for at domstolen til enhver tid har tilstrekkelige ressurser og støtte til å utføre de oppgaver som er tillagt den i henhold til Roma-vedtektene.