Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:340 (2023-2024)
Innlevert: 05.11.2023
Sendt: 06.11.2023
Besvart: 13.11.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

Terje Halleland (FrP)

Spørsmål

Terje Halleland (FrP): Regjeringen øker bevilgningene til OED, NVE og RME.
Hva forventer statsråden at dette skal redusere saksbehandlingstiden med og når kan en forvente at denne satsingen blir merkbar for søkere?

Begrunnelse

Under budsjetthøringen kom det frem hvor lang saksbehandlingstid det er for konsesjon hos NVE. For vindkraft på land er behandlingstiden i snitt fem år, for stor vannkraft er behandlingstiden over syv år, for større prosjekter i transmisjonsnettet kan det brukes opp mot femten år. Innenfor småkraft melder foreningen at det er tilnærmet full stopp.

Terje Aasland (A)

Svar

Terje Aasland: I 2023 ble NVEs kapasitet til konsesjonsbehandling økt med 20 stillinger, og i forslaget til statsbudsjett for 2024 ligger det inne en betydelig videre styrking av energimyndighetene. Flere ansatte vil føre til at flere saker behandles i parallell. Det er likevel viktig å være klar over at rekruttering og opplæring tar tid, noe som betyr at det også vil ta noe tid før en ser den fulle effekten av økte ressurser.
NVE har satt i gang et program for å utvikle digital støtte for nettplanlegging og konsesjonsprosess, noe som vil bidra til kortere ledetid etter hvert som verktøy utvikles. Forslaget for 2024 legger opp til å styrke dette arbeidet som vil gjøres i samarbeid med bransjen. Det digitale støtteverktøyet for nettplanlegging - Plannett - er allerede levert. Første versjon av «Min side», hvor tiltakshavere skal kunne søke konsesjon til nettanlegg digitalt, er under arbeid. Gevinstene fra dette arbeidet vil komme hos både tiltakshavere og NVE.
For å bedre effektiviteten internt, har også NVE forbedret veiledningsmateriell, etablert hurtigspor for utvalgte nettanlegg og fastsatt tydelige prioriteringskriterier og kvalitetskrav for ulike konsesjonssøknader.
NVE opplyser at direktoratet for to år siden hadde behandlet 165 saker om nettanlegg pr. 1. november. Hittil i 2023 har NVE behandlet 210 tilsvarende saker.
Alle konsesjonssaker er ulike. Utviklingen i saksbehandlingstiden framover vil også avhenge av størrelsen på prosjektene, mengden saker, kvaliteten på søknadene, nettsituasjonen på de aktuelle lokalitetene og det underliggende konfliktnivået for hvert enkelt prosjekt.