Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:362 (2023-2024)
Innlevert: 08.11.2023
Sendt: 08.11.2023
Besvart: 16.11.2023 av forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvordan har regjeringen involvert veteranorganisasjonene i utarbeidelsen av den nye tiltaksplanen?

Begrunnelse

Regjeringen viser i Prop. 1 S (2023-2024) til at en ny tiltaksplan for anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner fra internasjonale operasjoner vil bli lansert ultimo 2023, med varighet til 2028.

Bjørn Arild Gram (Sp)

Svar

Bjørn Arild Gram: Anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner er et viktig samfunnsansvar som regjeringen er seg meget bevisst. Derfor var veteranivaretakelse nevnt særskilt i Hurdalsplattformen, og derfor begynte regjeringen tidlig arbeidet med en ny tiltaksplan for nettopp anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner fra internasjonale operasjoner.
Veteranorganisasjonene har vært viktige pådrivere for en aktiv veteranpolitikk, og organisasjonene har fått mulighet til å gi sine innspill i flere omganger i arbeidet med regjeringens nye tiltaksplan. De har blitt involvert i arbeidet med ny tiltaksplan langt utover det som er vanlig for regjeringsinternt arbeid.
I februar 2022 ble lederne i de fire største veteranorganisasjonene, Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO), Veteranforbundet SIOPS – skadde i internasjonale operasjoner (SIOPS), Norsk reservistforbund (NROF) og Veteran møter veteran (VmV) invitert til møter i Forsvarsdepartementet (FD). Hensikten med disse møtene var å avdekke de viktigste områdene for organisasjonene for å forberede arbeidet med en ny tiltaksplan.
Siden regjeringen besluttet å utarbeide en ny tiltaksplan for anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner fra internasjonale operasjoner i juni 2022, har de fire ovenfor nevnte organisasjonene vært innkalt til to møter med meg, og ett møte med statssekretæren.
Forsvaret fikk i oppdrag å utarbeide et forslag til tiltaksplan i samråd med relevante etater. Det ble nedsatt fem arbeidsgrupper for å utarbeide forslag innenfor områdene helse, familie, veteraners kompetanse, forskning og kommunikasjon. Veteranorganisasjonene ble invitert til å delta i disse fem arbeidsgruppene, men de meldte tilbake at de ikke hadde kapasitet til dette. Lederne av de fem arbeidsgruppene møtte jevnlig veteraninspektøren på koordineringsmøter, og veteranorganisasjonene ble invitert til å delta på disse møtene. På disse møtene møtte også FD og Forsvarsstaben. Det ble avholdt seks slike møter. I tillegg ble det informert om arbeidet med tiltaksplanen på Veteranforum 2, i desember 2022, på Forsvarets veteransenter Bæreia.
31. januar d.å. leverte Forsvaret utkast til tiltaksplan til FD. Vedlagt utkastet var også veteranorganisasjonenes skriftlige innspill. Den interdepartementale arbeidsgruppen (IDA) har siden hatt en lang rekke arbeidsmøter om tiltaksplanen. Kompleksiteten i spørsmålene og sakene som løftes frem, blant annet av veteranorganisasjonene, bidrar til at arbeidet tar tid. Blant annet etter innspill fra veteranorganisasjonene har regjeringen prioritert å ta den tiden som er nødvendig for å legge frem en god plan. Dette ble bekreftet på det siste møtet jeg hadde med veteranorganisasjonene 13. september d.å.
Veteranorganisasjonene deltar sammen med arbeidstakerorganisasjonene i referansegruppen for IDAs arbeid med tiltaksplanen, og det har vært gjennomført fem møter mellom referansegruppen og embetsverket.
Gjennom hele perioden har veteranorganisasjonene blitt invitert til å komme med innspill til tiltaksplanen. Organisasjonene har gitt både Forsvaret og IDA ved FD en lang rekke innspill og forslag til tiltak i tiltaksplanen. Det har blitt brukt mye tid og ressurser på å gå gjennom og vurdere alle forslagene og innspillene fra organisasjonene.
På møtet jeg hadde med veteranorganisasjonene 13. september ble det trukket frem noen tiltak som ville være viktige for organisasjonene. Departementet og IDA vurderer nå disse inngående. Det vesentligste er å ta frem en god tiltaksplan som vil bedre situasjonen for dagens så vel som fremtidens veteraner, der blant annet anerkjennelse av innsatsen til personellet fra internasjonal innsats så vel som fra internasjonale operasjoner er viktig.
Involvering av veteranorganisasjonene i arbeidet med å ta frem en ny tiltaksplan for anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner har vært viktig for meg, og som vist over, har organisasjonene blitt gitt svært mange og gode muligheter til å påvirke arbeidet med tiltaksplanen. Deres innflytelse på planen har vært høyst reell.