Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:521 (2023-2024)
Innlevert: 24.11.2023
Sendt: 24.11.2023
Besvart: 30.11.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Regjeringen godkjente petroleumsfeltet Irpa 28. juni i år. Fra statsbudsjettet ser vi at det nye kostnadsanslaget i PUD/ PAD var 15,6 milliarder kroner. Grensen for når saken må behandles av Stortinget er 15 mrd. I godkjennelsesbrevet brukes kostnadsestimatet fra søknaden, sendt november 2022. Der var det på 14,8 mrd. Samtidig opplyses det i statsbudsjettet for 2024 at kostnadsestimatet i PUD/PAD var på 15,6 mrd.
Visste statsråden da Irpa ble godkjent at kostnadene i 2023 kroner var over 15 mrd., hvis ikke, hvordan var det mulig?

Terje Aasland (A)

Svar

Terje Aasland: Det fremgår av «Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD)» at «Alle beløp oppgis i kroneverdien for året PUD leveres myndighetene.» (kap. 5.19).
Rettighetshaverne i Irpafeltet tok investeringsbeslutning og leverte plan for utbygging og drift (PUD) av feltet til departementet for godkjenning 22. november 2022. Den totale anslåtte investeringen på 14,8 mrd. kroner er i utbyggingsplanen derfor oppgitt i 2022-kroner.
Olje- og energidepartementet godkjente utbyggingsplanen for Irpafeltet 28. juni 2023. Departementet mottok ikke informasjon om endrede investeringer i prosjektet mens utbyggingsplanen var til behandling. At den totale investeringen knyttet til Irpafeltet av rettighetshaverne i utbyggingsplanen er anslått til 14,8 mrd. 2022-kroner fremgår også av departementets godkjenningsbrev.
Departementet rapporterer årlig i Prop. 1 S (2023-2024) Olje- og energidepartementet om utviklingen i petroleumsprosjekter under utbygging på norsk kontinentalsokkel. For å kunne sammenligne prosjekter som er besluttet på ulike tidspunkt regnes alle tall i denne oversikten om til faste kroner med basis i året proposisjonen skrives; det vil si 2023-kroner i årets proposisjon. Omregningen til nytt basisår skjer basert på en generell inflasjonsfaktor.
Som det fremgår av Prop. 1 S (2023-2024) har departementet ikke innhentet oppdaterte kostnadsanslag for utbyggingsprosjektet da det nylig ble godkjent. I statsbudsjettet for 2024 er det således ikke presentert et nytt kostnadsanslag for utbyggingen av Irpa, men investeringsanslaget fra PUD er omregnet fra 2022 til 2023-kroner ved bruk av en generell inflasjonsfaktor.
Etablert regelverk og langvarig praksis tilsier altså at investeringsanslag i utbyggingsplanen av rettighetshaverne skal oppgis i kroneverdien for året PUD ble levert. Kroneverdien for året utbyggingsplaner leveres til departementet ligger også til grunn for departementets behandling av sakene, inkl. ved vurderinger opp mot de fullmakter Stortinget har gitt departementet til å godkjenne utbyggingsplaner uten foreleggelse for Stortinget.
Praksisen knyttet til hvilken kroneverdi som legges til grunn er også gjennomført i de utbyggingssaker som regjeringen la fram for Stortinget tidligere i år gjennom Prop. 97 S (2022-2023) Utbygging og drift av Yggdrasil-området og Fenris, samt videreutvikling av Valhall, med status for olje- og gassvirksomheten mv.