Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1045 (2023-2024)
Innlevert: 25.01.2024
Sendt: 29.01.2024
Besvart: 05.02.2024 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I lys av siste tids informasjon om mulig brudd på konkurranselovgivningen blant de dominerende aktørene i apotekmarkedet, når planlegger statsråden å legge frem forslag om ny apoteklov for Stortinget?

Begrunnelse

Nylig avdekket Aftenposten at Konkurransetilsynet utførte en razzia hos en av de største aktørene innen apotekmarkedet i Norge i 2021. Bakgrunnen var mistanke om brudd på konkurranselovens §10 om priser og vilkår som hindrer eller vrir konkurranse. Få dager senere kunne Aftenposten forteller at også to andre aktører er involvert i den samme saken hos Konkurransetilsynet.
I januar 2023 la Apoteklovutvalget frem «NOU 2023:2 Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig». Utvalget fremhever i kapittel 12.2.2 – Utvalgets vurdering av konkurransesituasjonen, at det foreligger etablerings- og veksthindringer for aktører som ikke er vertikalt integrerte, og konkluderer blant annet med at «(…) dagens marked, herunder reglene om at grossister kan eie apotek og den etablerte kjedestrukturen, bidrar til å begrense konkurransen og hever terskelen for etableringen av nye apotek og apotekformer som ikke er tilknyttet de tre vertikalt integrerte apotekkjedene». Senere i samme kapittel anføres det «(…) at de tre apotekkjedene, som til sammen utgjør et oligopol, i liten grad har konkurrert på innovasjon og pris», og at konsekvensene av vertikal disintegrasjon bør utredes.
Apoteklovutvalgets utredning med anbefalinger ble overlevert til statsråden for ganske nøyaktig ett år siden. Konkurransetilsynets snart tre år lange etterforskning av et mulig prissamarbeid i bransjen taler for at regjeringen prioriterer arbeidet med å få en ny lov på plass snarest mulig. Bransjen og forbrukerne har et behov for avklaring på når forslag til apoteklov kan behandles av Stortinget, samt å få vite hvorvidt regjeringen akter å vente på konklusjonen til Konkurransetilsynet før den presenterer forslaget til ny lov.

Ingvild Kjerkol (A)

Svar

Ingvild Kjerkol: Apoteklovutvalget ble nedsatt i september 2021 for å utrede hvordan fremtidens apotekregelverk skal innrettes. Bakgrunnen for at dette utvalget ble satt ned var blant annet ulike nye apotekformer som har kommet i de senere år som følge av nye regler om salg av legemidler over internett i 2016. Samtidig vurderte man at teknologisk utvikling kunne åpne for andre apotekløsninger i fremtiden enn de som eksisterer i dag. NOU 1997:6 som ligger til grunn for dagens regelverk ble lagt frem for 25 år siden. Apotekloven ble ikke gitt med tanke på å omfatte apotekløsninger som er mulig med den utviklingen av ny teknologi vi har i dag, som gir nye muligheter for distribusjon, samhandling og informasjonsutveksling mellom apotek, kunder og helsetjenesten. Samtidig vil endringer i regelverket som tilrettelegger for nye apotekformer og økt bruk av teknologiske løsninger kunne få konsekvenser for tilgangen til fysiske apotek og endre rammebetingelser for eksisterende aktører. I 2021, flere år etter dereguleringen i 2016, hadde nettapotek i Norge fortsatt en lav andel av markedet, sammenlignet med f.eks. Sverige. Utvalget ble derfor bedt å vurdere markeds- og konkurransesituasjonen i apotekmarkedet, og spesielt vurdere behovet for reguleringer som skal legge til rette for økt konkurranse og nye apotekløsninger.
NOU 2023:2 var på høring våren 2023 og anbefalinger ligger nå til vurdering i Helse- og omsorgsdepartementet. Rapporten inneholder flere forslag til regelverksendringer og andre tiltak som må ses i sammenheng. Apotek- og legemiddelmarkedet er komplekst, og det er viktig at eventuelle endringer i dagens apoteklov og tilhørende forskrifter understøtter de legemiddelpolitiske målene Stortinget har sluttet seg til. Jeg tar sikte på å følge opp NOUen i 2024 og 2025.
Helse- og omsorgsdepartementet er gjennom medieoppslagene kjent med at Konkurransetilsynet har en pågående sak om mulig prissamarbeid mellom apotekkjedene. Jeg er ikke kjent med Konkurransetilsynets funn eller vurderinger og har derfor ikke grunnlag for å kommentere saken ytterligere.