Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1983 (2023-2024)
Innlevert: 06.05.2024
Sendt: 06.05.2024
Besvart: 14.05.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Ingunn Foss (H)

Spørsmål

Ingunn Foss (H): Kan statsråden bekrefte at reversering av domstolsreformen er skrinlagt?

Begrunnelse

Fra 01.05.2021 ble tallet på tingretter redusert fra 60 til 23 og tallet for jordskifteretter redusert fra 34 til 19. Ingen rettssteder ble lagt ned. Regjeringen Støre sier i Hurdalsplattformen at domstolstrukturen skal gjenoppstå slik den var før endringene som trådte i kraft i mai 2021. Forslaget var på høring våren 2022 og etter det har ingenting skjedd. Reformen har nå virket i 3 år og både domstolsledere og ansatte venter på en avklaring. Vi håper at dette betyr at regjeringen har skrinlagt reverseringen. Bakgrunnen for reformen var at domstolene brukte for lang tid på å behandle saker og nådde ikke Stortingets mål for saksbehandlingstid. Riksrevisjonen mente at dette kunne gå utover rettssikkerhet, liv og helse. Resultatene av reformen er gode. Saksgangen går raskere og ressursene utnyttes bedre. Fagmiljøene er blitt større og bedre og gir økt tilgang på spesialkompetanse. Ingen rettssteder er lagt ned og brukere har ikke fått lengre reisevei. Det vil være en særdeles dårlig ide å bruke knappe ressurser på å reversere en helt nødvendig reform som virker etter hensikten.

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Regjeringen er opptatt av å sikre en bærekraftig struktur som vil stå seg over tid. Det har derfor tatt noe tid å følge opp høringen. Jeg viser i den forbindelse til svar på spørsmål nr. 1492, 1545, 1631, 1759, 1832 og 2196 fra forrige sesjon (2022–2023) samt nr. 42 fra inneværende sesjon.
Regjeringen foreslår i Prop. 104 S (2023–2024) en rekke tiltak for å sikre nærhet til domstolene og god rettssikkerhet i hele landet, herunder enkelte endringer i strukturen. Regjeringen vil også sende på høring et forslag om å lovfeste rettsstedene, slik at myndigheten til å fastsette rettsstedene overføres til Stortinget. Det vil sikre rettsstedene en sterkere demokratisk forankring og et bedre vern mot fremtidige nedleggelser.
Regjeringen foreslår i tillegg å øke bevilgningen til domstolene for å sikre stabil og sikker drift av IT-systemer, rulle ut utstyr til lyd- og bildeopptak ved alle rettssteder, oppgradere domstollokaler i hele landet og sikre minimum to embetsdommere ved hvert rettssted.