Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Klima- og miljøministeren KLD (1 - 3 av 3)

 • Muntlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.12.2022

  Besvart: 07.12.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Spørsmålet går til klima- og miljøministeren. Med Fremskrittspartiet i regjering bygde vi landet. Vi snudde flere tiår med vedlikeholdsetterslep på norske veier. Samferdselsbudsjettet ble kraftig styrket over flere år. Vi igangsatte nye og langsiktige reformer og opprettet Nye Veier AS, som fortsatt er en bærebjelke og inspirasjon for hvordan en kostnadseffektivt kan bygge nye og trafikksikre veier i hele landet. Men alle er tydeligvis ikke like opptatt som Fremskrittspartiet var av å bygge landet. I løpet av et knapt år i regjering har Arbeiderpartiet og Senterpartiet rukket å starte en enorm reverseringsprosess. De kutter i veibevilgninger, kutter i veiinvesteringer, øker bilavgiftene, øker bompengetakstene, øker bompengeandelen i veiprosjektene og øker drivstoffavgiftene. Oppsummert så har Norge fått en regjering som ikke ser verdien av god infrastruktur, en regjering som ikke anerkjenner verdien av gode veier og hvilken betydning det har for verdiskapingen som skjer i distriktene. Vi hører stadig at medlemmene i regjeringen forsvarer disse kuttene med eksterne faktorer, som strammere økonomisk handlingsrom, prisvekst og at det må gjøres tøffe prioriteringer. Det framstår som merkelige bortforklaringer all den tid vi har en klima- og miljøminister som nylig uttalte at den forrige regjeringen gjennomførte ekstremt ko-ko mye veibygging – i en tid da inflasjonen var lav og da handlingsrommet var større. Skyldes altså likevel ikke de rød-grønne kuttene i veibygging inflasjon og tøffere handlingsrom? Eller står Arbeiderpartiet for at det ble bygget for mye vei da Fremskrittspartiet satt i regjering – helt uavhengig av den økonomiske situasjonen?
 • Muntlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.12.2022

  Besvart: 07.12.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Mitt spørsmål går til klima- og miljøministeren. Når jeg ser på budsjettet for neste år, viser regjeringen at natur er noe som denne regjeringen ikke prioriterer. Alle budsjettpostene for naturvern svekkes i regjeringens forslag. Selv etter enigheten med SV er det betydelige kutt til natur. Dette må endres i årene framover, både på bakgrunn av avtalen vi nå skal inngå i Montreal og allerede inngåtte avtaler, som klimaavtalen med EU. Når det gjelder klimaavtalen med EU, svarte statsråden tidligere, som svar på mitt spørsmål, at vi klarer å nå målene for 2023, men dessverre er det ingenting som tyder på det. Den store elefanten i rommet når det gjelder Norges klimaforpliktelser med EU, og som regjeringen ikke snakker om, er det store utslippsgapet fra skog og arealbruksendringer. Skog og arealbruksendringer er nå framskrevet til å være 6,7 mill. tonn CO2-ekvivalenter hvert år. Da blir mitt spørsmål – og jeg forventer at statsråden har et lengre svar enn bare at vi skal slutte å bygge veier, eller nedgradere veier: Har regjeringen en plan – forslag, tiltak – for hvordan denne forpliktelsen skal oppnås?
 • Muntlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.12.2022

  Besvart: 07.12.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Vi står overfor en enorm omstilling for å nå klimamålene i 2030 og 2050. I lys av det kreves det også politiske tiltak for å komme i mål. I VG på mandag kunne vi lese at statsministeren nå har lansert syv prioriteringer for sitt og Arbeiderpartiets politiske virke fremover. Blant de syv, som i og for seg er mange gode, fine prioriteringer, finner vi ikke klima, heller ikke natur. Naturtoppmøtet starter jo nå. Nå er ikke dette så overraskende gitt hva regjeringen faktisk leverer på det området, men hva tenker statsråden om at klima ikke skal prioriteres av Arbeiderpartiet i den tiden vi står i, og med den store omstillingen som samfunnet skal gjennom?