Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til barne- og familieministeren

Om bekymring for at barn med spesielle behov velger bort barnehageplassen pga. kontantstøtten

Datert: 28.05.1999
Besvart: 02.06.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): I forbindelse med innføringen av kontantstøtten uttrykte vi vår bekymring for at barn med spesielle behov ville velge bort barnehageplassen sin. På barnehagekonferansen til Norsk Lærerlag etter påske ble problemstillingen reist, og det var stor bekymring for denne gruppen blant barnehagepersonalet. Dette skrev også Norsk Førskolelærerblad nr. 10/99.

Ser statsråden at dette er et problem, og hvilke tiltak vil hun sette i verk for å sikre denne gruppen barn et trygt og godt omsorgstilbud?


Les hele debatten