Muntlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om manglende tjenestetilbud til rusmiddelmisbrukere, og å ta initiativ til en gjennomgang av finansieringssystemet med tanke på å bedre samhandlingen mellom kommuner og sykehus

Datert: 05.03.2008
Besvart: 05.03.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): De mest hjelpetrengende pasientene er de som har tapt på sykehusreformen.

I tilsynsmeldingen fra Statens helsetilsyn kommer det bl.a. fram grunnleggende svakheter ved tjenestetilbudet til rusmiddelmisbrukere. Det dreier seg om manglende tilgjengelighet til tjenestene, geografiske forskjeller, manglende kompetanse og kvalitet, at kravet i lovverket ikke følges opp, manglende helhet og sammenheng i tjenestetilbudet.

Tilsynsmeldingens funn er i tråd med tilbakemeldinger jeg selv får om dagen, nemlig en utvikling i stikk motsatt retning av det som er målet i opptrappingsplanen for rusfeltet fra Regjeringen. Tjenestene blir mange steder mer og mer utilgjengelige. Ett eksempel er avrusning i Oslo. Nå er ventetiden 14 uker for å komme til avrusning. I 2006 stengte avrusningstilbudet M3 i Oslo, og i oktober 2007 stengte Storgata dørene for rusavhengige som går på illegale stoffer. I tiden etter 1. oktober i fjor ble antall henvendelser f.eks. hos P22s avrusningsavdeling nærmest fordoblet og svært, svært mange måtte avvises.

Som tilsynsmeldingen påpeker, er det store mangler i samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommuner. Dette er en av de største utfordringene som vi, etter min mening, står overfor innenfor helsetjenesten i dag. Finansieringssystemet for sykehusene med fokus på inntjening har ingen elementer i seg til å prioritere samhandling mellom kommuner og sykehus, snarere tvert imot.

Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang nettopp av finansieringssystemet med tanke på å få et system som bedrer samhandlingen mellom kommuner og sykehus, fra forebygging til behandling og rehabilitering, til beste for pasientene?


Les hele debatten