Muntlig spørsmål fra Mette Hanekamhaug (FrP) til kunnskapsministeren

Om problemet med manglende nasjonal oversikt over skolebarn som ikke møter til skolestart, og hva man kan gjøre for å sørge for at lokale myndigheter bedre følger opp problemet for å finne ut hva som har skjedd

Datert: 13.10.2010
Besvart: 13.10.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Mette Hanekamhaug (FrP)

Spørsmål

Mette Hanekamhaug (FrP): Jeg vil gjerne stille spørsmål til kunnskapsministeren.

Hvert år hører vi om tusenvis av skolebarn som ikke møter opp til skolestart. Problemet er økende. Human Rights Service har publisert rapporter om problemet, både i 2004 og i fjor.

En gjennomgang av Statistisk sentralbyrås statistikker viser store avvik mellom antall barn i skolepliktig alder i Norge og antall barn registrert i skolen. I fjor viste dette gapet 4 000 barn, og man antar at dette har økt i år. Samtidig viser det seg at flere kommuner ikke har oversikt over hvor mange dette gjelder i kommunen – hvorfor de ikke er der, hvor mange som ikke er der og hvor de eventuelt befinner seg.

Alle barn i Norge har rett og plikt til en tiårig grunnutdanning. Dette er ikke bare en grunnleggende rettighet, men også en opplæringsplikt. Det innebærer at foreldre har en plikt til å påse at barna får en nødvendig grunnskoleopplæring i tråd med opplæringsloven. Oppfylles ikke denne plikten, kan man ifølge loven straffeforfølges. Få eller ingen saker er kjent der foresatte er blitt gått etter av lokale eller sentrale myndigheter for å finne ut hvorfor det aktuelle barnet ikke er registrert i skolen.

Mitt spørsmål til statsråden er derfor: Ser statsråden problemet ved manglende nasjonal oversikt over omfanget av dette problemet, og hvilke tiltak vil statsråden eventuelt se for seg at man kan gjøre for å sørge for at lokale myndigheter bedre følger opp problemet for å finne ut hva som har skjedd?


Les hele debatten