Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

Om statsministeren er urolig for at ytterligere kommersialisering av pleie- og omsorgssektoren vil føre til et press som til syvende og sist leder til en todelt omsorgstjeneste som rammer de pleietrengende og mest sårbare

Datert: 04.03.2015
Besvart: 04.03.2015 av statsminister Erna Solberg

Jonas Gahr Støre (A)

Spørsmål

Jonas Gahr Støre (A): Norges befolkning vokser, flere bor i byer, og vi blir flere eldre. Økningen i antallet eldre kommer for fullt inn på 2020-tallet. Vi skal møte denne utviklingen og sikre at våre eldre med behov for pleie og omsorg får nettopp det – omsorg av høy kvalitet, som er tilgjengelig for alle uavhengig av familiens personlige økonomi.

I flere kommuner hvor regjeringspartiene har flertall, ser vi et målrettet arbeid for å privatisere og kommersialisere pleie- og omsorgstjenester. Hva er erfaringen med dette?

Forskning på privatisering av helse- og omsorgstjenester, bl.a. fra USA, viser at de store private kjedene kommer dårligere ut på kvalitet. Det er vanskelig å tjene penger på slike tjenester uten å kutte kostnader på områder som lønn, pensjon og antall ansatte. Det har satt situasjonen for dem som jobber i sektoren, under press.

Forskning fra NOVA i Norge viser det samme bildet. Det man kan spare av penger på konkurranseutsetting, gjenspeiles lett i kvaliteten på tjenestene: færre ansatte, lavere grunnbemanning og mer bruk av kortvakter. Vi husker fortsatt det som ble avdekket i den såkalte Adecco-skandalen.

På Dagsrevyen på mandag kunne vi se at en familie så seg nødt til å betale privat for en sykepleier til å passe på sin pleietrengende mor nattetid fordi bemanningen på sykehjemmet var for lav. Det var én hjelpepleier på 19 pasienter om natten, og én nattsykepleier hadde ansvaret for 104 pasienter fordelt på seks avdelinger.

Er statsministeren urolig for at ytterligere kommersialisering av denne sektoren vil føre til et press som til syvende og sist leder til en todelt omsorgstjeneste som rammer de pleietrengende og mest sårbare?


Les hele debatten