Spørretimespørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til klima- og miljøministeren

Datert: 21.04.2016
Spørsmålet er trukket tilbake

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): I Meld. St. 25 (2015-2016) står det at verneplan for vassdrag i hovedsak ligger fast, men at i særskilte tilfeller med flom- og/eller skreddempende effekt kan det åpnes for konsesjonsbehandling av vannkraft i vernede vassdrag. I Olje- og energidepartementets pressemelding om samme energimeldingen står det derimot at stor produksjon av regulerbar kraft er en samfunnsmessig hensyn som i seg selv kan gi grunnlag for konsesjonsbehandling i vernede vassdrag.

Kan statsråden klargjøre regjeringens politikk for vernede vassdrag?


Les hele debatten