vedtak til lov om endring i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

Dette dokument

I Stortingets møte 14. juni 2010 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endring i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

I

I lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) gjer ein følgjande endring:

§ 3-13 nr. 3 skal lyde:

3. Departementet kan uten hinder av nr. 1 gi opplysninger til forskningsformål i samsvar med forvaltningsloven § 13 d.

II

Endringslova tek til å gjelde straks.

Dag Terje Andersen
president