Vedtak til lov om opphevelse av eksportkredittloven

Dette dokument

I Stortingets møte 27. april 2021 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om opphevelse av eksportkredittloven

I

Lov 22. juni 2012 nr. 57 om Eksportkreditt Norge AS oppheves.

II

Loven gjelder fra 1. januar 2022.

Tone Wilhelmsen Trøen

president