Stortingsvedtak

Avgrens utvalget

Anmodninger

 • Trontale

  Vedtak 4

  Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om å øke fedrekvoten i foreldrepermisjonen til 14 uker, for å gi barn og fedre tid sammen og bidra til likestilling i arbeidslivet.
  11.10.2017 | Anmodninger
 • Trontale

  Vedtak 1

  Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endringer i pleiepengeordningen som sikrer mer økonomisk trygghet og forutsigbarhet for foreldre med pleie- og omsorgsoppgaver.
  11.10.2017 | Anmodninger
 • Trontale

  Vedtak 2

  Stortinget ber regjeringen evaluere fastlegeordningen og fremme sak til Stortinget med forslag om endringer i ordningen som sikrer at målene for fastlegereformen innfris.
  11.10.2017 | Anmodninger
 • Trontale

  Vedtak 3

  Stortinget ber regjeringen fremme en stortingsmelding om tiltak mot den økende ulikheten i makt og rikdom i Norge.
  11.10.2017 | Anmodninger
 • Representantforslag om å iverksette umiddelbar stans i all assistert retur og tvangsretur av asylsøkere til Afghanistan frem til Stortinget har behandlet og gjort vedtak vedrørende Dokument 8

  Dokument 8:56 S (2017-2018), Vedtak 23

  Stortinget ber regjeringen oppheve GI-02/2017 - Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt.
  14.11.2017 | Anmodninger
 • Representantforslag om å iverksette umiddelbar stans i all assistert retur og tvangsretur av asylsøkere til Afghanistan frem til Stortinget har behandlet og gjort vedtak vedrørende Dokument 8

  Dokument 8:56 S (2017-2018), Vedtak 24

  Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig sørge for at mangel på omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser til å etablere seg i internfluktområdet skal ha betydning ved vurderingen av om det for enslige mindreårige asylsøkere skal gis ordinær tillatelse etter utlendingsloven § 38.
  14.11.2017 | Anmodninger
 • Representantforslag om å iverksette umiddelbar stans i all assistert retur og tvangsretur av asylsøkere til Afghanistan frem til Stortinget har behandlet og gjort vedtak vedrørende Dokument 8

  Dokument 8:56 S (2017-2018), Vedtak 25

  Stortinget ber regjeringen sørge for at alle saker med vedtak fra og med 1. oktober 2016 og frem til i dag, som gjelder enslige mindreårige asylsøkere som er henvist til internflukt og som har fått midlertidig opphold, blir vurdert på nytt. Instruks GI-02/2017 - Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt, oppheves med virkning for vurderingen av disse sakene. Endringen, om at mangel på omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser til å etablere seg i internfluktområdet skal ha betydning ved vurderingen av om det for enslige mindreårige asylsøkere skal gis ordinær tillatelse etter utlendingsloven § 38, skal gis virkning for vurderingen av disse sakene.
  14.11.2017 | Anmodninger
 • Representantforslag om å iverksette umiddelbar stans i all assistert retur og tvangsretur av asylsøkere til Afghanistan frem til Stortinget har behandlet og gjort vedtak vedrørende Dokument 8

  Dokument 8:56 S (2017-2018), Vedtak 26

  Stortinget ber regjeringen sørge for at alle saker med vedtak fra og med 1. oktober 2016 og frem til i dag, som gjelder enslige mindreårige asylsøkere som er henvist til internflukt og som har fått midlertidig opphold, ikke effektueres før sakene er behandlet på nytt.
  14.11.2017 | Anmodninger
 • Representantforslag om retten til å få pensjonsslipp tilsendt i posten

  Dokument 8:11 S (2017-2018), Innst. 36 S (2017-2018), Vedtak 33

  Stortinget ber regjeringen fra 1. juli 2018 gi alle som mottar pensjonsytelser, valgfri rett til å få utbetalingsinformasjonen tilsendt løpende, pr. post.
  30.11.2017 | Anmodninger
 • Nasjonalbudsjettet 2018

  Meld. St. 1 (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018), Vedtak 37

  Stortinget ber regjeringen utrede utvidelse av merverdiavgiftsfritaket for medier til å gjelde all digital journalistikk, herunder betydningen for uavhengige journalister, og legge dette frem i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2018.
  04.12.2017 | Anmodninger
 • Nasjonalbudsjettet 2018

  Meld. St. 1 (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018), Vedtak 39

  Stortinget ber regjeringen sikre videreføring av Gassnovas arbeid med fullskala CO2-håndtering slik at inngåtte kontrakter med fangst- og lageraktørene ikke termineres fra statens side før Stortinget har behandlet regjeringens helhetlige fremlegg om arbeidet med fullskala CO2-håndtering i Norge og tatt stilling til om forprosjektering skal igangsettes.
  04.12.2017 | Anmodninger
 • Nasjonalbudsjettet 2018

  Meld. St. 1 (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018), Vedtak 40

  Stortinget ber regjeringen sikre at det innsamlede genmaterialet for laksefisk i Hardanger blir tatt vare på inntil videre, og brukes som virkemiddel for å bevare det genetiske mangfoldet i lakse- og ørretbestandene.
  04.12.2017 | Anmodninger
 • Nasjonalbudsjettet 2018

  Meld. St. 1 (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018), Vedtak 41

  Stortinget ber regjeringen melde tilbake til Stortinget om fremdriften i utfasingen av fossil oppvarming i statlige bygg og foretak.
  04.12.2017 | Anmodninger
 • Nasjonalbudsjettet 2018

  Meld. St. 1 (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018), Vedtak 43

  Stortinget ber regjeringen gjennomgå Argentums mandat, investeringsportefølje og rolle og melde tilbake til Stortinget på egnet måte.
  04.12.2017 | Anmodninger
 • Nasjonalbudsjettet 2018

  Meld. St. 1 (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018), Vedtak 44

  Stortinget ber regjeringen endre forskrift om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr § 4 slik at det er den enkelte kommune som kan bestemme gebyrets størrelse.
  04.12.2017 | Anmodninger
 • Nasjonalbudsjettet 2018

  Meld. St. 1 (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018), Vedtak 67

  Stortinget ber regjeringen redegjøre for innsattes aktivitets- og rehabiliteringstilbud samt utviklingen i antall alvorlige hendelser som vold og trusler.
  04.12.2017 | Anmodninger
 • Nasjonalbudsjettet 2018

  Meld. St. 1 (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018), Vedtak 70

  Stortinget støtter regjeringens ambisjon om å lansere et eget ernæringsprogram som vist til i Prop. 1 S (2017-2018), og ber regjeringen legge til rette for at matsikkerhet og klimatilpasset landbruk blir et eget satsingsområde som prioriteres i Kunnskapsbanken i NORAD, og i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2018 presentere en opptrappingsplan som løfter bistand innen klimatilpasset landbruk og matsikkerhet.
  04.12.2017 | Anmodninger
 • Nasjonalbudsjettet 2018

  Meld. St. 1 (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018), Vedtak 72

  Stortinget ber regjeringen fremme en egen sak som redegjør for hvordan den statlige kapasiteten kan styrkes og gjøres mer bærekraftig i partnerlandene, slik at landene på sikt kan klare seg uten bistand. Denne skal omfatte stat-til-stat-bistand, bruk av Kunnskapsbanken, samfinansiering med andre givere, multilaterale bistandskanaler samt inntektsgenererende virksomhet gjennom skatt for utvikling.
  04.12.2017 | Anmodninger
 • Nasjonalbudsjettet 2018

  Meld. St. 1 (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018), Vedtak 73

  Stortinget ber regjeringen realisere etableringen av Kunnskapsbanken, hvis oppgave skal være styrking av statlig kapasitet og institusjonsbygging i land som etterspør slik assistanse. Arbeidet skal ha et operativt fokus, der team av eksperter i hovedsak jobber i vedkommende land/sårbare stat for å bygge kapasitet med et langsiktig siktemål. Sektorer der Norge har etterspurt faglig ekspertise, bør prioriteres. Vektleggingen av fagkompetanse og forvaltningskompetanse tilsier en spissing mot særlig viktige områder for å styrke statens kjernefunksjoner og områder der Norge har særlige forutsetninger for å bidra.
  04.12.2017 | Anmodninger
 • Nasjonalbudsjettet 2018

  Meld. St. 1 (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018), Vedtak 53

  Stortinget ber regjeringen vurdere om det er mulig at tiltaksdeltakere i Arbeidsforberedende trening (AFT-tiltaket) som har nytte av fagbrev for å få jobb, kan gis denne muligheten på en ubyråkratisk måte.
  04.12.2017 | Anmodninger