Kraftutbygging i Øvre Otta

St.meld. nr. 50 (1997-98), Innst. S. nr. 200 (1998-99)

Vedtak 478

1. Kravet fra Kraftlaget Opplandskraft, Tafjord Kraftproduksjon AS og Glommens og Laagens Brukseierforening om overprøving av Olje- og energidepartementets avslag på søknaden om kraftutbygging i Øvre Otta tas delvis til følge.
2. Den del av søknaden om kraftutbygging i Øvre Otta som omfatter overføringene samt overføringstunnelen fra Breidalsmagasinet til Glitra avslås.
3. Stortinget forutsetter at Kongen i statsråd gir tillatelse til utbygging i Øvre Otta etter vassdragsloven i samsvar med begrensningen i punkt 2 og fastsetter vilkårene for en slik tillatelse.

Vedtak 479

St.meld. nr. 50 (1997-98) - Om kraftutbygging i Øvre Otta - vedlegges protokollen.