Den 85. internasjonale arbeidskonferanse i Genève, 3. - 19. juni 1997

St.prp. nr. 66 (1997-98), Innst. S. nr. 100 (1998-99), Innst. S. nr. 17 (1998-99)

Vedtak 35

Stortinget samtykker i at Norge :
1. ratifiserer Dokumentet om endring av Den internasjonale arbeidsorganisasjons Konstitusjon, vedtatt på den 85. internasjonale arbeidskonferanse i Genève den 19. juni 1997,
2. ratifiserer konvensjon nr. 176 og tiltrer rekommandasjon nr. 183 om sikkerhet og helse i bergindustrien, vedtatt på den 82. internasjonale arbeidskonferanse i Genève 1995.