Kostnadsnøkkel for sosiale tjenester

St.meld. nr. 6 (2003-2004), Innst. S. nr. 80 (2003-2004)

Vedtak 151

St.meld. nr. 6 (2003-2004) - Kostnadsnøkkel for sosiale tjenester i inntektssystemet for kommunene - blir lagt ved protokollen.