Endringer i statsbudsjettet for 2006 under Helse- og omsorgsdepartementet (pneumokokkvaksine for barn mv.)

St.prp. nr. 39 (2005-2006), Innst. S. nr. 121 (2005-2006)

Vedtak 322

I statsbudsjettet for 2006 gjøres følgende endring:

 

Kap.

Post

Formål

Kroner

                                       Utgifter:

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

21

Spesielle driftsutgifter forhøyes med

fra kr 172 763 000 til 230 763 000

58 000 000

 

Vedtak 323

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2006 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgnin­ger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

 

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme inklusiv merverdiavgift

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

21

Spesielle driftsutgifter

160 mill.kroner