Språk bygger broer

St.meld. nr. 23 (2007-2008), Innst. S. nr. 10 (2008-2009)

Tilhører sak

Vedtak 13

Stortinget ber Regjeringen komme tilbake med forslag til tiltak slik at elever som trenger utvikling i talespråk, tegnspråk, alternativ kommunikasjon, supplerende kommunikasjon, eller en kombinasjon av disse, får innfridd sine rettigheter etter lovverket.

 

Vedtak 14

St.meld. nr. 23 (2007–2008) – Språk bygger broer. Språkstimulering og språkopplæring for barn, unge og voksne – vedlegges protokollen.

 

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til Regjeringen å sørge for at avgangseksamen i grunnskolen for norsk hovedmål og norsk sidemål skjer på to separate dager.

 

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til Regjeringen å sørge for at det etableres et senter for skriveopplæring og skriveforskning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.