Satellittnavigasjonsprogrammer Galileo og EGNOS

St.prp. nr. 54 (2008-2009), Innst. S. nr. 258 (2008-2009)

Vedtak 438

Stortinget samtykker i at Norge deltar i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs satellittnavigasjonsprogrammer Galileo og EGNOS (2008–2013) med samlet ramme på 68,9 mill. euro i forpliktelser i løpet av perioden 2008–2013.