Endringar i statsbudsjettet for 2009, fiskerinæringa

St.prp. nr. 66 (2008-2009), Innst. S. nr. 275 (2008-2009)

Vedtak 384

1.   inntil 427,5 mill. kroner knytt til førstehandsomsetning av fisk, der det er ein føresetnad at tilsegn om garantiar blir gitt knytt til eigne garantiavtalar for det enkelte fiskesalslag.

2.   inntil 97,5 mill. kroner knytt til fiskerinæringa elles.