Finansmarknadsmeldinga 2010

Meld. St. 21 (2010-2011), Innst. 439 S (2010-2011)

Vedtak 642

Meld. St. 21 (2010–2011) – finansmarknadsmeldinga 2010 – vedlegges protokollen.