Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2012

Meld. St. 47 (2012-2013), Innst. 122 S (2013-2014)

Vedtak 353

Meld. St. 47 (2012–2013) – om Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2012 – vedlegges protokollen.