Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

Prop. 1 S (2014-2015), Innst. 14 S (2014-2015)

Vedtak 212

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51

284 718 000

50

Tilskudd til samiske barnehagetilbud

15 660 000

51

Forskning, kan nyttes under post 21

8 509 000

63

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder

134 339 000

70

Tilskudd for svømming i barnehagene, prøveprosjekt frivillige organisasjoner

10 000 000

800

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1

Driftsutgifter

162 556 000

21

Spesielle driftsutgifter

11 917 000

840

Krisetiltak

21

Spesielle driftsutgifter

3 120 000

61

Tilskudd til incest- og voldtektsentre, overslagsbevilgning

79 980 000

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1

37 982 000

841

Samliv og konfliktløsning

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning

13 185 000

22

Opplæring, forskning, utvikling mv.

6 920 000

23

Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning

7 330 000

70

Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 858 post 1

4 132 000

842

Familievern

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

274 932 000

21

Spesielle driftsutgifter

28 390 000

70

Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1

157 975 000

843

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

1

Driftsutgifter

4 838 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

1 751 500 000

845

Barnetrygd

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

15 235 000 000

846

Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50

13 646 000

50

Forskning, kan nyttes under post 21

3 106 000

70

Tilskudd

10 426 000

72

Tiltak for lesbiske og homofile

10 755 000

73

Tilskudd til likestillingssentre

6 227 000

79

Tilskudd til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid, kan overføres

3 352 000

849

Likestillings- og diskrimineringsombudet

50

Basisbevilgning

53 981 000

850

Barneombudet

1

Driftsutgifter

13 607 000

852

Adopsjonsstøtte

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning

16 663 000

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

1

Driftsutgifter

176 444 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

7 257 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

92 288 000

22

Barnesakkyndig kommisjon

6 650 000

50

Forskning og utvikling

13 095 000

60

Kommunalt barnevern

627 183 000

61

Utvikling i kommunene

31 702 000

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning

1 205 158 000

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21

41 949 000

72

Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet

66 855 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60

4 355 523 000

21

Spesielle driftsutgifter

22 205 000

22

Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1

1 770 632 000

60

Tilskudd til kommunene, kan nyttes under post 1

198 358 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

1

Driftsutgifter

201 677 000

857

Barne- og ungdomstiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

3 475 000

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres

28 175 000

61

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71

136 934 000

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner

117 900 000

71

Utviklingsarbeid, kan nyttes under post 21

1 572 000

72

Tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn

11 500 000

79

Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres

10 321 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1

287 175 000

21

Spesielle driftsutgifter

13 168 000

859

EUs ungdomsprogram

1

Driftsutgifter, kan overføres

8 030 000

860

Forbrukerrådet

50

Basisbevilgning

122 566 000

51

Markedsportaler

18 094 000

862

Positiv miljømerking

70

Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking

7 145 000

865

Forbrukerpolitiske tiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

4 553 000

70

Tilskudd

1 300 000

79

EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres

5 646 000

866

Statens institutt for forbruksforskning

50

Basisbevilgning

27 013 000

867

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget

1

Driftsutgifter

10 394 000

868

Forbrukerombudet

1

Driftsutgifter

23 243 000

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning

18 093 000 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning

449 700 000

72

Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning

465 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning

55 000 000

Totale utgifter

47 082 626 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

3842

Familievern

1

Diverse inntekter

658 000

3855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Diverse inntekter

14 331 000

2

Barnetrygd

3 959 000

60

Kommunale egenandeler

1 278 508 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

112 370 000

3858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

1

Diverse inntekter

433 000

3859

EUs ungdomsprogram

1

Tilskudd fra Europakommisjonen

2 300 000

Totale inntekter

1 412 559 000

Vedtak 213

Diverse fullmakter


Stortinget samtykker i at fra 1. januar 2015 blir maksimalprisen for foreldrebetalingen for et heldags ordinært barnehagetilbud fastsatt til 2 480 kroner per måned og 27 280 kroner per år, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barne-hager § 1.

Stortinget samtykker i at fra 1. mai 2015 blir maksimalprisen for foreldrebetalingen for et heldags ordinært barnehagetilbud fastsatt til 2 580 kroner per måned og 28 380 kroner per år, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barne-hager § 1.

Vedtak 214

Stortinget samtykker i at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2015 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 842 post 1

kap. 3842 post 1

kap. 855 post 1

kap. 3855 postene 1, 2 og 60

kap. 856 post 1

kap. 3856 post 1

kap. 858 post 1

kap. 3858 post 1

kap. 859 post 1

kap. 3859 post 1

kap. 868 post 1

kap. 3868 post 1

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Vedtak 215

Satser for barnetrygd


Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferds-direktoratet for 2015 i medhold av lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd § 10 kan utbetale barnetrygd med 11 640 kroner per barn per år.

Enslige forsørgere som fyller vilkårene for rett til utvidet stønad etter barnetrygdloven og full overgangsstønad etter folketrygdloven, og som har barn i alderen 0–3 år, har rett til et småbarnstillegg på 7 920 kroner per år. Dette tillegget gjelder per ens-lige forsørger, uavhengig av hvor mange barn i alderen 0–3 år vedkommende faktisk forsørger.

Vedtak 216

Satser for kontantstøtte


Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2015 i medhold av lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre § 7 kan utbetale kontantstøtte med disse beløpene:

Avtalt oppholdstid i barnehage per uke

Kontantstøtte i prosent av full sats

Kontantstøtte per barn i alderen 13–23 måneder

Ikke bruk av barnehageplass

100

6 000

Til og med 19 timer

50

3 000

20 timer eller mer

0

0

Vedtak 217

Sats for engangsstønad ved fødsel og adopsjon


Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2015 i medhold av lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 14-17 kan utbetale stønad med følgende beløp:

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon

44 190 kroner per barn

Vedtak 218

Stortinget ber regjeringen vurdere å fremme forslag for Stortinget om at alle barn skal tilbys en egen samtaletime hos familievernet når foreldrene er inne til mekling etter samlivsbrudd.

Vedtak 219

Stortinget ber regjeringen prioritere arbeidet med økt rekruttering av fosterhjem, slik at barn ikke må stå i uforsvarlig lange køer i venting på et hjem.

Vedtak 220

Adopsjonsstøtten øker til 1 G (for tiden kr 88 370), jf. budsjettforliket der kap. 852 post 70 økes med 6 mill. kroner til 16 663 mill. kroner.

Vedtak 221

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

300

Kulturdepartementet

1

Driftsutgifter

135 437 000

21

Spesielle driftsutgifter

2 336 000

314

Kultursamarbeid i nordområdene og kulturnæring

21

Spesielle driftsutgifter

2 190 000

71

Kulturnæringsprosjekter

7 134 000

72

Kultursamarbeid i nordområdene

3 670 000

78

Ymse faste tiltak

12 590 000

315

Frivillighetsformål

21

Forskning og utredning

11 091 000

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

1 239 600 000

71

Tilskudd til frivilligsentraler

125 384 000

72

Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge

55 525 000

74

Frivillighetsregister, kan overføres

819 000

78

Ymse faste tiltak

6 753 000

79

Til disposisjon

3 773 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

100 018 000

84

Ungdoms-OL

140 509 000

320

Allmenne kulturformål

1

Driftsutgifter

130 844 000

21

Forskning og utredning, kan overføres

9 972 000

51

Fond for lyd og bilde

36 718 000

52

Norges forskningsråd

12 654 000

53

Sametinget

78 986 000

55

Norsk kulturfond

78 737 000

73

Nasjonale kulturbygg, kan overføres

210 216 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres

11 503 000

78

Ymse faste tiltak

35 984 000

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1

7 641 000

82

Nobels fredssenter

29 519 000

85

Gaveforsterkningsordning

30 330 000

86

Talentutvikling

30 000 000

321

Kunstnerformål

1

Driftsutgifter

15 874 000

73

Kunstnerstipend m.m., kan overføres

177 610 000

74

Garantiinntekter, overslagsbevilgning

104 906 000

75

Vederlagsordninger

174 581 000

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

1

Driftsutgifter

16 415 000

50

Kunst i offentlige rom

24 321 000

55

Norsk kulturfond

90 556 000

72

Knutepunktinstitusjoner

6 997 000

73

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

282 434 000

75

Offentlig rom, arkitektur og design

4 334 000

78

Ymse faste tiltak

49 904 000

323

Musikkformål

1

Driftsutgifter

163 696 000

55

Norsk kulturfond

258 221 000

60

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge

19 959 000

70

Nasjonale institusjoner

277 279 000

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

240 026 000

72

Knutepunktinstitusjoner

82 138 000

78

Ymse faste tiltak

124 973 000

324

Scenekunstformål

1

Driftsutgifter

72 875 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

59 833 000

55

Norsk kulturfond

131 657 000

70

Nasjonale institusjoner

1 056 593 000

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

482 658 000

72

Knutepunktinstitusjoner

4 123 000

73

Region- og distriktsopera

53 468 000

78

Ymse faste tiltak

183 451 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter

516 469 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

21 915 000

55

Norsk kulturfond

177 056 000

72

Knutepunktinstitusjoner

2 903 000

73

Språkorganisasjoner

5 725 000

74

Det Norske Samlaget

14 442 000

75

Tilskudd til ordboksarbeid

19 282 000

76

Ibsenpris m.m.

5 777 000

78

Ymse faste tiltak

72 394 000

80

Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket

57 782 000

328

Museums- og andre kulturvernformål

55

Norsk kulturfond

29 487 000

70

Det nasjonale museumsnettverket

1 082 552 000

78

Ymse faste tiltak

16 975 000

329

Arkivformål

1

Driftsutgifter

329 053 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

21 153 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

8 293 000

78

Ymse faste tiltak

8 123 000

334

Film- og medieformål

1

Driftsutgifter

154 604 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 756 000

50

Filmfondet, kan nyttes under post 71

441 479 000

51

Audiovisuelle produksjoner

10 740 000

71

Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 50

14 768 000

73

Regional filmsatsing

58 827 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor, kan overføres

25 739 000

78

Ymse faste tiltak

23 485 000

335

Mediestøtte

71

Produksjonstilskudd

308 246 000

73

Medieforskning og etterutdanning

21 346 000

74

Tilskudd til lokalkringkasting

13 500 000

75

Tilskudd til samiske aviser

25 031 000

77

Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark

2 048 000

337

Kompensasjon for kopiering til privat bruk

70

Kompensasjon

45 354 000

339

Lotteri- og stiftelsestilsynet

1

Driftsutgifter

64 395 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

6 820 000

Totale utgifter

10 323 334 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

3300

Kulturdepartementet

1

Ymse inntekter .

77 000

3320

Allmenne kulturformål

1

Ymse inntekter .

1 514 000

3322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

1

Ymse inntekter

121 000

3323

Musikkformål

1

Ymse inntekter

30 490 000

3324

Scenekunstformål

1

Ymse inntekter

300 000

2

Billett- og salgsinntekter m.m.

22 829 000

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Ymse inntekter

9 227 000

3329

Arkivformål

1

Ymse inntekter

6 083 000

2

Inntekter ved oppdrag

21 693 000

3334

Film- og medieformål

1

Ymse inntekter

10 816 000

2

Inntekter ved oppdrag

8 855 000

70

Gebyr

10 000 000

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

2

Gebyr-lotterier

6 691 000

4

Gebyr-stiftelser

259 000

7

Inntekter ved oppdrag

7 900 000

Totale inntekter

136 855 000

Vedtak 222

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2015 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekt under

kap. 300 post 1

kap. 3300 post 1

kap. 320 post 1

kap. 3320 postene 1 og 3

kap. 322 post 1

kap. 3322 post 1

kap. 323 post 1

kap. 3323 post 1

kap. 324 post 1

kap. 3324 post 1

kap. 324 post 21

kap. 3324 post 2

kap. 326 post 1

kap. 3326 post 1

kap. 329 post 1

kap. 3329 post 1

kap. 329 post 21

kap. 3329 post 2

kap. 334 post 1

kap. 3334 post 1

kap. 334 post 21

kap. 3334 post 2

kap. 339 post 1

kap. 5568 postene 71 og 73

kap. 339 post 21

kap. 3339 post 7

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskri-delsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Vedtak 223

Tilsagnsfullmakter


Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2015 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

320

Allmenne kulturformål

73

Nasjonale kulturbygg

745,0 mill. kroner

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

50

Kunst i offentlige rom

31,5 mill. kroner

Vedtak 224

Dekning av forsikringstilfelle


Stortinget samtykker i at Kongen i 2015 kan inngå avtale om forsikringsansvar i forbindelse med større utenlandske utstillinger i Norge av kunstverk både i utenlandsk og norsk eie innenfor en samlet ramme for nytt og gammelt ansvar som til enhver tid ikke må overstige 14 000 mill. kroner.

Vedtak 225

Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd


Stortinget fastsetter følgende fordelingsnøkler for 2015:

  • 1. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til -region-/landsdelsinstitusjoner fordeles mellom de offent-lige tilskuddspartene med 70 prosent på staten og 30 prosent på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner og kap. 324 Scenekunstformål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner.

  • 2. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de nordnorske knutepunktinstitusjonene fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 prosent på staten og 30 prosent på regionen, jf. kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom, post 72 Knutepunktinstitusjoner og kap. 323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner.

  • 3. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de øvrige knutepunktinstitusjonene fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 60 prosent på staten og 40 prosent på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner, kap. 324 Scenekunstformål, post 72 Knutepunkt-institusjoner og kap. 326 Språk-, litteratur- og -bibliotekformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner og kap. 334 Film- og medieformål, post 78 Ymse faste tiltak.

  • 4. Det offentlige driftstilskuddet til region- og di-striktsoperatiltak fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 prosent på staten og 30 prosent på regionen, jf. kap. 324 Scenekunstformål, post 73 Region- og distriktsopera.

Vedtak 226

Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.


Stortinget samtykker i at for 2015 skal:

  • 1. gebyret for merking og registrering av hver kopi av et videogram for utleie eller salg være 0,60 kroner. Kulturdepartementet kan sette ned eller frita for gebyr i visse tilfeller.

  • 2. avgiften per videogram for omsetning i næring til Norsk kino- og filmfond være 3,50 kroner.

  • 3. kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere være 2 552 kroner ekskl. merverdiavgift. Tilleggsavgiften ved forsinket betaling av kringkastingsavgiften og når melding ikke blir gitt etter reglene i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 8-1 andre ledd skal være 15 prosent av kringkastingsavgiften.

Vedtak 227

Salg av aksjer


Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2015 kan selge statens aksjer i Filmparken AS.

Vedtak 228

Omdisponeringsfullmakter


Stortinget samtykker i at Norsk kulturråd i 2015 kan omdisponere mellom 55-postene på kapitlene 320, 322, 323, 324, 326 og 328.

Vedtak 229

Stortinget ber regjeringen se på de investeringer og den kompetansebygging som er gjort ved Rock City og vurdere om det finnes oppdrag som kan legges dit for å ta vare på dette, før det tas endelig stilling til fremtidig finansiering.