Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (S-delen)

Prop. 120 LS (2014-2015), Innst. 360 S (2014-2015)

Vedtak 751

I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

21

Statsrådet

1

Driftsutgifter, økes med

6 900 000

fra kr 154 549 000 til kr 161 449 000

24

Regjeringsadvokaten

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

6 800 000

fra kr 14 382 000 til kr 21 182 000

41

Stortinget

1

Driftsutgifter, økes med

17 600 000

fra kr 875 000 000 til kr 892 600 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,økes med

66 700 000

fra kr 346 300 000 til kr 413 000 000

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner, økes med

1 000 000

fra kr 13 000 000 til kr 14 000 000

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

1

Driftsutgifter, økes med

3 400 000

fra kr 64 300 000 til kr 67 700 000

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter, økes med

7 300 000

fra kr 92 352 000 til kr 99 652 000

100

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter, reduseres med

2 790 000

fra kr 1 930 000 000 til kr 1 927 210 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

1 500 000

fra kr 10 503 000 til kr 12 003 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,økes med

3 000 000

fra kr 11 516 000 til kr 14 516 000

71

Diverse tilskudd, økes med

500 000

fra kr 18 075 000 til kr 18 575 000

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner, økes med

64 000 000

fra kr 1 293 554 000 til kr 1 357 554 000

118

Nordområdetiltak mv.

70

Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres,kan nyttes under post 1,reduseres med

10 000 000

fra kr 355 688 000 til kr 345 688 000

140

Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen

1

Driftsutgifter, økes med

12 380 000

fra kr 1 245 501 000 til kr 1 257 881 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,økes med

2 000 000

fra kr 21 556 000 til kr 23 556 000

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

1

Driftsutgifter, reduseres med

2 181 000

fra kr 236 373 000 til kr 234 192 000

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

70

Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres,økes med

250 000 000

fra kr 3 339 042 000 til kr 3 589 042 000

164

Fred, forsoning og demokrati

70

Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres,reduseres med

24 300 000

fra kr 655 900 000 til kr 631 600 000

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering

71

Faglig samarbeid, kan overføres,reduseres med

20 000 000

fra kr 415 900 000 til kr 395 900 000

166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.

70

Ymse tilskudd, kan overføres,reduseres med

5 000 000

fra kr 5 000 000 til kr 0

72

Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres, reduseres med

10 000 000

fra kr 942 200 000 til kr 932 200 000

74

Fornybar energi, kan overføres,reduseres med

150 000 000

fra kr 1 090 000 000 til kr 940 000 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

259 300 000

fra kr 1 689 197 000 til kr 1 948 497 000

170

FN-organisasjoner mv.

81

Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres, reduseres med

15 000 000

fra kr 140 000 000 til kr 125 000 000

171

Multilaterale finansinstitusjoner

70

Verdensbanken, kan overføres,reduseres med

3 300 000

fra kr 901 000 000 til kr 897 700 000

71

Regionale banker og fond, kan overføres,økes med

8 300 000

fra kr 861 500 000 til kr 869 800 000

72

Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres, reduseres med

40 000 000

fra kr 259 500 000 til kr 219 500 000

200

Kunnskapsdepartementet

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,reduseres med

907 000

fra kr 2 673 000 til kr 1 766 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

64

Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge, reduseres med

3 090 000

fra kr 160 410 000 til kr 157 320 000

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres, reduseres med

22 747 000

fra kr 465 500 000 til kr 442 753 000

70

Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov, økes med

6 000 000

fra kr 50 408 000 til kr 56 408 000

74

Tilskudd til organisasjoner, økes med

2 500 000

fra kr 15 432 000 til kr 17 932 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

63

Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn, reduseres med

50 000 000

fra kr 200 000 000 til kr 150 000 000

228

Tilskudd til private skoler mv.

71

Private videregående skoler, overslagsbevilgning,økes med

2 000 000

fra kr 1 468 254 000 til kr 1 470 254 000

252

EUs utdannings- og ungdomsprogram

70

Tilskudd, reduseres med

49 292 000

fra kr 439 921 000 til kr 390 629 000

253

Folkehøyskoler

70

Tilskudd til folkehøyskoler, økes med

700 000

fra kr 766 016 000 til kr 766 716 000

257

Program for basiskompetanse i arbeidslivet

70

Tilskudd, kan overføres,økes med

2 000 000

fra kr 163 518 000 til kr 165 518 000

258

Tiltak for livslang læring

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1,reduseres med

1 286 000

fra kr 64 367 000 til kr 63 081 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler, økes med

15 204 000

fra kr 29 829 046 000 til kr 29 844 250 000

70

Private høyskoler, økes med

10 095 000

fra kr 1 228 002 000 til kr 1 238 097 000

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres,økes med

11 400 000

fra kr 408 500 000 til kr 419 900 000

280

Felles enheter

73

Tilskudd til NORDUnet, kan overføres,økes med

5 400 000

fra kr 24 694 000 til kr 30 094 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70,reduseres med

5 276 000

fra kr 121 853 000 til kr 116 577 000

70

Andre overføringer, kan nyttes under post 1,økes med

4 122 000

fra kr 46 388 000 til kr 50 510 000

73

Tilskudd til internasjonale programmer, økes med

1 100 000

fra kr 67 148 000 til kr 68 248 000

283

Meteorologiformål

50

Meteorologisk institutt, økes med

13 300 000

fra kr 284 957 000 til kr 298 257 000

72

Internasjonale samarbeidsprosjekter, økes med

2 730 000

fra kr 94 234 000 til kr 96 964 000

285

Norges forskningsråd

53

Strategiske satsinger, økes med

15 000 000

fra kr 1 004 814 000 til kr 1 019 814 000

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,kan nyttes under post 71,økes med

1 362 000

fra kr 39 704 000 til kr 41 066 000

53

NUPI, økes med

875 000

fra kr 4 616 000 til kr 5 491 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, økes med

45 197 000

fra kr 246 426 000 til kr 291 623 000

73

EUs rammeprogram for forskning, kan overføres,økes med

344 294 000

fra kr 2 053 648 000 til kr 2 397 942 000

75

UNESCO-kontingent, økes med

2 644 000

fra kr 18 573 000 til kr 21 217 000

300

Kulturdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

2 537 000

fra kr 2 336 000 til kr 4 873 000

310

Tilskudd til trossamfunn m.m.

60

Tilskudd til livssynsnøytrale sermonirom, reduseres med

4 000 000

fra kr 10 661 000 til kr 6 661 000

314

Kultursamarbeid i nordområdene og kulturnæring

71

Kulturnæringsprosjekter, reduseres med

500 000

fra kr 7 134 000 til kr 6 634 000

315

Frivillighetsformål

75

(NY) Herreløs arv til frivillige organisasjoner, bevilges med

6 500 000

79

Til disposisjon, økes med

9 000 000

fra kr 3 773 000 til kr 12 773 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, økes med

25 000 000

fra kr 100 018 000 til kr 125 018 000

320

Allmenne kulturformål

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

6 700 000

fra kr 9 972 000 til kr 16 672 000

73

Nasjonale kulturbygg, kan overføres,økes med

5 000 000

fra kr 210 216 000 til kr 215 216 000

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1,reduseres med

500 000

fra kr 7 641 000 til kr 7 141 000

321

Kunstnerformål

73

Kunstnerstipend m.m., kan overføres,reduseres med

19 300 000

fra kr 177 610 000 til kr 158 310 000

74

Garantiinntekter og langvarige stipend, overslagsbevilgning,økes med

19 300 000

fra kr 104 906 000 til kr 124 206 000

323

Musikkformål

70

Nasjonale institusjoner, økes med

2 500 000

fra kr 277 279 000 til kr 279 779 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter, økes med

1 580 000

fra kr 516 469 000 til kr 518 049 000

78

Ymse faste tiltak, økes med

1 000 000

fra kr 72 394 000 til kr 73 394 000

328

Museums- og andre kulturvernformål

70

Det nasjonale museumsnettverket, økes med

4 500 000

fra kr 1 082 552 000 til kr 1 087 052 000

329

Arkivformål

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

21 000

fra kr 21 153 000 til kr 21 174 000

334

Film- og medieformål

1

Driftsutgifter, reduseres med

2 860 000

fra kr 154 604 000 til kr 151 744 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

2 869 000

fra kr 8 756 000 til kr 11 625 000

78

Ymse faste tiltak, økes med

1 827 000

fra kr 23 485 000 til kr 25 312 000

339

Lotteri- og stiftelsestilsynet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

7 000

fra kr 6 820 000 til kr 6 827 000

340

Den norske kirke

1

Driftsutgifter, økes med

22 800 000

fra kr 1 207 676 000 til kr 1 230 476 000

71

Tilskudd til Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet, økes med

2 500 000

fra kr 81 297 000 til kr 83 797 000

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter, reduseres med

50 000

fra kr 341 411 000 til kr 341 361 000

21

(NY) Spesielle driftsutgifter, kan overføres,bevilges med

15 000 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner, økes med

50 000

fra kr 12 791 000 til kr 12 841 000

410

Tingrettene og lagmannsrettene

1

Driftsutgifter, økes med

27 300 000

fra kr 1 811 200 000 til kr 1 838 500 000

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

11 359 000

fra kr 77 279 000 til kr 65 920 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter

1

Driftsutgifter, reduseres med

13 000 000

fra kr 176 546 000 til kr 163 546 000

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter, økes med

1 000 000

fra kr 3 859 582 000 til kr 3 860 582 000

432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

1

Driftsutgifter, økes med

1 000 000

fra kr 185 295 000 til kr 186 295 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, økes med

180 553 000

fra kr 13 384 176 000 til kr 13 564 729 000

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål, økes med

11 359 000

fra kr 11 262 000 til kr 22 621 000

60

Tilskudd til kommuner, økes med

10 000 000

fra kr 5 501 000 til kr 15 501 000

70

Tilskudd, økes med

2 750 000

fra kr 61 742 000 til kr 64 492 000

73

Tilskudd til EUs grense- og visumfond, reduseres med

116 644 000

fra kr 116 644 000 til kr 0

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

1

Driftsutgifter, økes med

77 100 000

fra kr 631 263 000 til kr 708 363 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

70

Overføringer til private, økes med

2 000 000

fra kr 13 280 000 til kr 15 280 000

454

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter, reduseres med

7 500 000

fra kr 699 694 000 til kr 692 194 000

456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Driftsutgifter, reduseres med

90 000 000

fra kr 679 621 000 til kr 589 621 000

460

Spesialenheten for politisaker

1

Driftsutgifter, økes med

4 300 000

fra kr 40 101 000 til kr 44 401 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter, reduseres med

202 000 000

fra kr 1 209 588 000 til kr 1 007 588 000

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter, økes med

1 200 000

fra kr 3 315 000 til kr 4 515 000

469

Vergemålsordningen

1

Driftsutgifter, økes med

15 000 000

fra kr 168 780 000 til kr 183 780 000

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

20 000 000

fra kr 72 208 000 til kr 92 208 000

470

Fri rettshjelp

1

Driftsutgifter, reduseres med

102 000 000

fra kr 765 111 000 til kr 663 111 000

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak, økes med

180 000

fra kr 34 333 000 til kr 34 513 000

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning,reduseres med

65 000 000

fra kr 371 894 000 til kr 306 894 000

474

Konfliktråd

1

Driftsutgifter, reduseres med

2 000 000

fra kr 96 417 000 til kr 94 417 000

475

Bobehandling

1

Driftsutgifter, økes med

8 000 000

fra kr 65 925 000 til kr 73 925 000

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd, økes med

50 000

fra kr 283 665 000 til kr 283 715 000

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter, økes med

21 900 000

fra kr 850 509 000 til kr 872 409 000

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak, økes med

113 003 000

fra kr 1 519 497 000 til kr 1 632 500 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak, reduseres med

7 099 000

fra kr 286 303 000 til kr 279 204 000

70

Stønader til beboere i asylmottak, økes med

13 800 000

fra kr 408 333 000 til kr 422 133 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres,økes med

6 787 000

fra kr 14 302 000 til kr 21 089 000

491

Utlendingsnemnda

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21,reduseres med

2 000 000

fra kr 268 788 000 til kr 266 788 000

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1

Driftsutgifter, reduseres med

1 562 000

fra kr 352 738 000 til kr 351 176 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,reduseres med

5 499 000

fra kr 109 860 000 til kr 104 361 000

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

1

Driftsutgifter, økes med

11 886 000

fra kr 568 302 000 til kr 580 188 000

23

(NY) 22. juli-senteret, bevilges med

5 500 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,økes med

9 800 000

fra kr 18 800 000 til kr 28 600 000

46

(NY) Sikringsanlegg og sperresystemer i regjeringsbyggene, kan overføres,bevilges med

8 000 000

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres,økes med

40 000 000

fra kr 1 064 600 000 til kr 1 104 600 000

541

IKT-politikk

22

Samordning av IKT-politikken, kan overføres,reduseres med

1 150 000

fra kr 9 390 000 til kr 8 240 000

70

(NY) Tilskudd til forvaltningsutvikling og samordning av IKT-politikken, bevilges med

550 000

545

Datatilsynet

1

Driftsutgifter, økes med

2 830 000

fra kr 37 262 000 til kr 40 092 000

551

Regional utvikling og nyskaping

60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, økes med

15 000 000

fra kr 1 144 600 000 til kr 1 159 600 000

552

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling

72

Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres,reduseres med

6 500 000

fra kr 486 650 000 til kr 480 150 000

560

Sametinget

50

Sametinget, økes med

1 000 000

fra kr 276 634 000 til kr 277 634 000

563

Internasjonalt reindriftssenter

1

Driftsutgifter, økes med

928 000

fra kr 4 246 000 til kr 5 174 000

567

Nasjonale minoriteter

72

Det mosaiske trossamfund, økes med

1 700 000

fra kr 4 500 000 til kr 6 200 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd, økes med

1 100 500 000

fra kr 115 236 851 000 til kr 116 337 351 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64, reduseres med

3 000 000

fra kr 2 166 000 000 til kr 2 163 000 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd, økes med

241 550 000

fra kr 30 522 308 000 til kr 30 763 858 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64, økes med

3 000 000

fra kr 624 000 000 til kr 627 000 000

573

Kommunereform

60

(NY) Engangskostnader og reformstøtte ved kommunesammenslåing, bevilges med

40 000 000

578

Valgdirektorat

1

(NY) Driftsutgifter, bevilges med

3 000 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

76

Tilskudd til utleieboliger, kan overføres,økes med

50 000 000

fra kr 669 500 000 til kr 719 500 000

587

Direktoratet for byggkvalitet

1

Driftsutgifter, økes med

360 000

fra kr 84 927 000 til kr 85 287 000

590

Planlegging og byutvikling

71

Internasjonale organisasjoner, økes med

99 000

fra kr 700 000 til kr 799 000

595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

10 000 000

fra kr 462 541 000 til kr 472 541 000

600

Arbeids- og sosialdepartementet

1

Driftsutgifter, økes med

6 000 000

fra kr 180 942 000 til kr 186 942 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

14 400 000

fra kr 67 108 000 til kr 52 708 000

70

Tilskudd, økes med

19 417 000

fra kr 27 710 000 til kr 47 127 000

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,kan nyttes under post 21,reduseres med

20 000 000

fra kr 142 500 000 til kr 122 500 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter, økes med

21 550 000

fra kr 11 154 507 000 til kr 11 176 057 000

70

Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte, kan overføres,reduseres med

30 000 000

fra kr 215 690 000 til kr 185 690 000

611

Pensjoner av statskassen

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning,økes med

4 300 000

fra kr 13 600 000 til kr 17 900 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning,reduseres med

654 000 000

fra kr 10 259 000 000 til kr 9 605 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning,reduseres med

7 000 000

fra kr 114 000 000 til kr 107 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning,økes med

22 000 000

fra kr 1 094 000 000 til kr 1 116 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, reduseres med

18 000 000

fra kr 66 000 000 til kr 48 000 000

90

Utlån, overslagsbevilgning,reduseres med

11 400 000 000

fra kr 20 100 000 000 til kr 8 700 000 000

615

Yrkesskadeforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning,reduseres med

10 000 000

fra kr 101 000 000 til kr 91 000 000

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

900 000

fra kr 73 436 000 til kr 72 536 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

21

Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres,reduseres med

8 500 000

fra kr 52 220 000 til kr 43 720 000

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres,reduseres med

80 950 000

fra kr 6 401 000 000 til kr 6 320 050 000

78

Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser, reduseres med

2 600 000

fra kr 67 360 000 til kr 64 760 000

635

Ventelønn

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning,økes med

6 000 000

fra kr 60 000 000 til kr 66 000 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter, reduseres med

1 000 000

fra kr 540 620 000 til kr 539 620 000

642

Petroleumstilsynet

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

5 000 000

fra kr 21 276 000 til kr 26 276 000

646

Pionerdykkere i Nordsjøen

1

(NY) Driftsutgifter, kan overføres,bevilges med

120 000

72

Tilskudd, kan overføres,reduseres med

120 000

fra kr 3 300 000 til kr 3 180 000

660

Krigspensjon

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning,økes med

5 000 000

fra kr 267 000 000 til kr 272 000 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd, overslagsbevilgning,reduseres med

10 000 000

fra kr 1 517 000 000 til kr 1 507 000 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

70

Tilskudd, overslagsbevilgning,reduseres med

27 400 000

fra kr 441 400 000 til kr 414 000 000

700

Helse- og omsorgsdepartementet

1

Driftsutgifter, reduseres med

222 000

fra kr 209 728 000 til kr 209 506 000

701

IKT i helse- og omsorgssektoren

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

15 803 000

fra kr 264 514 000 til kr 280 317 000

703

Internasjonalt samarbeid

70

Tilskudd, kan overføres,reduseres med

15 803 000

fra kr 15 803 000 til kr 0

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

1

Driftsutgifter, økes med

20 100 000

fra kr 645 036 000 til kr 665 136 000

711

Ernæring og mattrygghet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,kan nyttes under post 70,økes med

3 000 000

fra kr 20 113 000 til kr 23 113 000

74

Skolefrukt, kan overføres,reduseres med

3 000 000

fra kr 36 729 000 til kr 33 729 000

715

Statens strålevern

1

Driftsutgifter, økes med

4 900 000

fra kr 77 557 000 til kr 82 457 000

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

4 000 000

fra kr 30 913 000 til kr 26 913 000

719

Annet folkehelsearbeid

79

Andre tilskudd, kan overføres,kan nyttes under post 21,økes med

4 000 000

fra kr 21 308 000 til kr 25 308 000

720

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter, reduseres med

400 000

fra kr 1 091 462 000 til kr 1 091 062 000

723

Pasientskadenemnda

1

Driftsutgifter, økes med

7 000 000

fra kr 68 600 000 til kr 75 600 000

732

Regionale helseforetak

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres,økes med

1 137 289 000

fra kr 50 886 836 000 til kr 52 024 125 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres,økes med

277 284 000

fra kr 17 963 506 000 til kr 18 240 790 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres,økes med

184 415 000

fra kr 13 580 126 000 til kr 13 764 541 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres,økes med

130 912 000

fra kr 12 182 401 000 til kr 12 313 313 000

77

Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning,økes med

39 000 000

fra kr 3 630 904 000 til kr 3 669 904 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79,økes med

1 000 000

fra kr 12 395 000 til kr 13 395 000

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres,reduseres med

1 000 000

fra kr 6 097 000 til kr 5 097 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

70

Tvunget psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket, økes med

4 000 000

fra kr 2 491 000 til kr 6 491 000

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79,reduseres med

78 400 000

fra kr 214 753 000 til kr 136 353 000

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres,reduseres med

4 000 000

fra kr 113 460 000 til kr 109 460 000

68

Kompetanse og innovasjon, reduseres med

1 800 000

fra kr 259 954 000 til kr 258 154 000

71

Frivillig arbeid mv., økes med

3 000 000

fra kr 10 164 000 til kr 13 164 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21,økes med

87 000 000

fra kr 14 583 000 til kr 101 583 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70,økes med

10 000 000

fra kr 40 284 000 til kr 50 284 000

63

Allmennlegetjenester, reduseres med

12 800 000

fra kr 133 411 000 til kr 120 611 000

765

Psykisk helse og rusarbeid

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres,kan nyttes under post 21,økes med

8 600 000

fra kr 219 223 000 til kr 227 823 000

75

Vold og traumatisk stress, økes med

4 000 000

fra kr 146 861 000 til kr 150 861 000

781

Forsøk og utvikling mv.

79

Tilskudd, kan nyttes under post 21,økes med

1 000 000

fra kr 51 160 000 til kr 52 160 000

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79,økes med

10 000 000

fra kr 28 691 000 til kr 38 691 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21,reduseres med

10 000 000

fra kr 33 911 000 til kr 23 911 000

800

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

526 000

fra kr 11 917 000 til kr 11 391 000

820

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter, økes med

1 200 000

fra kr 196 995 000 til kr 198 195 000

821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, reduseres med

3 922 000

fra kr 39 492 000 til kr 35 570 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,økes med

4 690 000

fra kr 47 498 000 til kr 52 188 000

60

Integreringstilskudd, kan overføres,reduseres med

294 078 000

fra kr 6 881 469 000 til kr 6 587 391 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning,reduseres med

1 267 000

fra kr 434 534 000 til kr 433 267 000

62

Kommunale innvandrertiltak, reduseres med

38 500 000

fra kr 283 146 000 til kr 244 646 000

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, reduseres med

768 000

fra kr 49 119 000 til kr 48 351 000

72

Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m., reduseres med

1 200 000

fra kr 3 671 000 til kr 2 471 000

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, økes med

129 121 000

fra kr 1 572 481 000 til kr 1 701 602 000

840

Krisetiltak

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

2 500 000

fra kr 3 120 000 til kr 5 620 000

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1, reduseres med

850 000

fra kr 37 982 000 til kr 37 132 000

841

Samliv og konfliktløsning

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning, reduseres med

2 000 000

fra kr 13 185 000 til kr 11 185 000

22

Opplæring, forskning, utvikling mv., reduseres med

550 000

fra kr 6 920 000 til kr 6 370 000

70

Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 858 post 1, økes med

2 500 000

fra kr 4 132 000 til kr 6 632 000

843

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

1

Driftsutgifter, økes med

1 000 000

fra kr 4 838 000 til kr 5 838 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd, overslagsbevilgning,reduseres med

101 500 000

fra kr 1 751 500 000 til kr 1 650 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskudd, overslagsbevilgning,reduseres med

85 000 000

fra kr 15 235 000 000 til kr 15 150 000 000

846

Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50,reduseres med

1 400 000

fra kr 13 646 000 til kr 12 246 000

70

Tilskudd, økes med

400 000

fra kr 10 426 000 til kr 10 826 000

852

Adopsjonsstøtte

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning,reduseres med

2 663 000

fra kr 16 663 000 til kr 14 000 000

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

1

Driftsutgifter, reduseres med

3 150 000

fra kr 176 444 000 til kr 173 294 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,økes med

3 150 000

fra kr 7 257 000 til kr 10 407 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71,reduseres med

5 900 000

fra kr 92 288 000 til kr 86 388 000

60

Kommunalt barnevern, økes med

2 000 000

fra kr 627 183 000 til kr 629 183 000

61

Utvikling i kommunene, økes med

33 400 000

fra kr 31 702 000 til kr 65 102 000

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning,økes med

149 214 000

fra kr 1 205 158 000 til kr 1 354 372 000

72

Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, økes med

2 000 000

fra kr 66 855 000 til kr 68 855 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60,økes med

5 000 000

fra kr 4 355 523 000 til kr 4 360 523 000

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

2 000 000

fra kr 22 205 000 til kr 20 205 000

22

Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1,økes med

21 000 000

fra kr 1 770 632 000 til kr 1 791 632 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere

1

Driftsutgifter, økes med

44 000 000

fra kr 201 677 000 til kr 245 677 000

857

Barne- og ungdomstiltak

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres,økes med

5 000 000

fra kr 28 175 000 til kr 33 175 000

61

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71,økes med

10 000 000

fra kr 136 934 000 til kr 146 934 000

71

Utviklingsarbeid, kan nyttes under post 21,økes med

5 000 000

fra kr 1 572 000 til kr 6 572 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1, reduseres med

45 000 000

fra kr 287 175 000 til kr 242 175 000

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

550 000

fra kr 13 168 000 til kr 13 718 000

860

Forbrukerrådet

51

Markedsportaler, økes med

1 500 000

fra kr 18 094 000 til kr 19 594 000

865

Forbrukerpolitiske tiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,reduseres med

1 500 000

fra kr 4 553 000 til kr 3 053 000

900

Nærings- og fiskeridepartementet

1

Driftsutgifter, reduseres med

1 022 000

fra kr 335 586 000 til kr 334 564 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

6 000 000

fra kr 44 021 000 til kr 50 021 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner, økes med

5 600 000

fra kr 33 800 000 til kr 39 400 000

79

(NY) Tilskudd til Mechatronics Innovation Lab, bevilges med

20 000 000

902

Justervesenet

1

Driftsutgifter, reduseres med

4 000 000

fra kr 117 680 000 til kr 113 680 000

903

Norsk akkreditering

1

Driftsutgifter, økes med

3 700 000

fra kr 38 260 000 til kr 41 960 000

904

Brønnøysundregistrene

22

Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres,økes med

8 000 000

fra kr 197 270 000 til kr 205 270 000

905

Norges geologiske undersøkelse

1

Driftsutgifter, reduseres med

5 000 000

fra kr 178 314 000 til kr 173 314 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Driftsutgifter, økes med

5 000 000

fra kr 29 272 000 til kr 34 272 000

910

Sjøfartsdirektoratet

1

Driftsutgifter, økes med

5 447 000

fra kr 351 927 000 til kr 357 374 000

917

Fiskeridirektoratet

1

Driftsutgifter, økes med

1 400 000

fra kr 358 119 000 til kr 359 519 000

919

Diverse fiskeriformål

60

Tilskudd til kommuner, økes med

15 000 000

fra kr 540 000 000 til kr 555 000 000

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til forskning, økes med

14 000 000

fra kr 2 055 913 000 til kr 2 069 913 000

922

Romvirksomhet

50

Norsk Romsenter, økes med

5 000 000

fra kr 59 842 000 til kr 64 842 000

70

Kontingent i European Space Agency (ESA), økes med

9 700 000

fra kr 186 000 000 til kr 195 700 000

71

Internasjonal romvirksomhet, økes med

20 200 000

fra kr 349 600 000 til kr 369 800 000

74

Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres,økes med

25 000 000

fra kr 13 100 000 til kr 38 100 000

940

Internasjonaliseringstiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,reduseres med

2 000 000

fra kr 13 287 000 til kr 11 287 000

1100

Landbruks- og matdepartementet

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, kan overføres,kan nyttes under post 50,økes med

70 397 000

fra kr 2 590 000 til kr 72 987 000

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

51

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk, reduseres med

40 918 000

fra kr 81 835 000 til kr 40 917 000

1115

Mattilsynet

1

Driftsutgifter, økes med

1 000 000

fra kr 1 190 562 000 til kr 1 191 562 000

1136

Kunnskapsutvikling m.m.

50

(NY) Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt for bioøkonomi, bevilges med

111 069 000

1139

Genressurser, miljø- og ressursregistreringer

71

Tilskudd til genressursforvaltning, kan overføres,økes med

1 500 000

fra kr 22 754 000 til kr 24 254 000

1141

Kunnskapsutvikling m.m. innen miljø- og næringstiltak i landbruket

50

Næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse, reduseres med

12 703 000

fra kr 25 406 000 til kr 12 703 000

52

Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om arealressurser, skog og landskap, reduseres med

51 048 000

fra kr 103 596 000 til kr 52 548 000

1148

Naturskade – erstatninger

22

Naturskade, administrasjon, kan overføres,økes med

400 000

fra kr 8 000 000 til kr 8 400 000

71

Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning,økes med

10 600 000

fra kr 161 200 000 til kr 171 800 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket

73

Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak, kan overføres,økes med

14 000 000

fra kr 3 970 000 til kr 17 970 000

1300

Samferdselsdepartementet

1

Driftsutgifter, reduseres med

535 000

fra kr 173 667 000 til kr 173 132 000

1320

Statens vegvesen

23

Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres,kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, økes med

17 000 000

fra kr 10 484 517 000 til kr 10 501 517 000

30

Riksveginvesteringer, kan overføres,kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72,økes med

178 000 000

fra kr 11 862 671 000 til kr 12 040 671 000

31

Skredsikring riksveger, kan overføres,kan nyttes under post 30, økes med

40 000 000

fra kr 929 000 000 til kr 969 000 000

63

Tilskudd til gang- og sykkelveger, kan overføres,økes med

10 000 000

fra kr 85 000 000 til kr 95 000 000

1330

Særskilte transporttiltak

60

Særskilt tilskudd til kollektivtransport, kan overføres,økes med

20 000 000

fra kr 46 248 000 til kr 66 248 000

1351

Persontransport med tog

70

Kjøp av persontransport med tog, kan overføres,reduseres med

3 500 000

fra kr 3 218 870 000 til kr 3 215 370 000

1360

Kystverket

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45,reduseres med

10 000 000

fra kr 1 685 200 000 til kr 1 675 200 000

30

Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres,reduseres med

25 500 000

fra kr 582 511 000 til kr 557 011 000

1361

Samfunnet Jan Mayen og Loran-C

1

Driftsutgifter, økes med

3 000 000

fra kr 45 197 000 til kr 48 197 000

1380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

1

Driftsutgifter, økes med

5 600 000

fra kr 162 508 000 til kr 168 108 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,økes med

4 500 000

fra kr 10 420 000 til kr 14 920 000

1400

Klima- og miljødepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

24 691 000

fra kr 72 983 000 til kr 48 292 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, økes med

10 000 000

fra kr 30 507 000 til kr 40 507 000

1410

Miljøforskning og miljøovervåking

21

Miljøovervåking og miljødata, økes med

10 000 000

fra kr 190 444 000 til kr 200 444 000

70

Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene, økes med

1 890 000

fra kr 40 810 000 til kr 42 700 000

1420

Miljødirektoratet

22

Statlige vannmiljøtiltak, reduseres med

22 500 000

fra kr 249 740 000 til kr 227 240 000

23

Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet, økes med

1 000 000

fra kr 86 108 000 til kr 87 108 000

32

(NY) Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres, bevilges med

2 200 000

34

(NY) Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres,bevilges med

85 500 000

70

Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres,økes med

2 500 000

fra kr 22 600 000 til kr 25 100 000

74

CO2-kompensasjonsordning for industrien, økes med

119 422 000

fra kr 300 000 000 til kr 419 422 000

75

Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning,økes med

30 000 000

fra kr 420 000 000 til kr 450 000 000

82

Tilskudd til truede arter og naturtyper, kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med

5 000 000

fra kr 53 439 000 til kr 58 439 000

1425

Vilt- og fisketiltak

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

1 684 000

fra kr 26 041 000 til kr 24 357 000

1429

Riksantikvaren

1

Driftsutgifter, reduseres med

710 000

fra kr 130 024 000 til kr 129 314 000

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

24 500 000

fra kr 67 915 000 til kr 43 415 000

22

(NY) Bevaringsoppgaver, kan overføres,bevilges med

30 500 000

1471

Norsk Polarinstitutt

1

Driftsutgifter, reduseres med

1 890 000

fra kr 213 666 000 til kr 211 776 000

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

1

Driftsutgifter, økes med

7 301 000

fra kr 82 614 000 til kr 89 915 000

73

Klima- og skogsatsingen, kan overføres,reduseres med

4 000 000

fra kr 2 909 998 000 til kr 2 905 998 000

1610

Toll- og avgiftsetaten

1

Driftsutgifter, økes med

23 800 000

fra kr 1 542 392 000 til kr 1 566 192 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,reduseres med

2 600 000

fra kr 41 000 000 til kr 38 400 000

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter, økes med

62 100 000

fra kr 4 872 776 000 til kr 4 934 876 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres,reduseres med

6 700 000

fra kr 323 600 000 til kr 316 900 000

1620

Statistisk sentralbyrå

1

Driftsutgifter, reduseres med

1 000 000

fra kr 522 975 000 til kr 521 975 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning, reduseres med

700 000 000

fra kr 20 200 000 000 til kr 19 500 000 000

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning,økes med

140 300 000

fra kr 5 150 000 000 til kr 5 290 300 000

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter, økes med

39 454 000

fra kr 371 412 000 til kr 410 866 000

73

Forskning og utvikling, kan overføres,reduseres med

2 180 000

fra kr 32 679 000 til kr 30 499 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan overføres,økes med

16 947 000

fra kr 3 317 685 000 til kr 3 334 632 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 47, økes med

161 188 000

fra kr 1 541 795 000 til kr 1 702 983 000

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt, reduseres med

167 000

fra kr 186 117 000 til kr 185 950 000

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter, økes med

20 746 000

fra kr 263 854 000 til kr 284 600 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres, reduseres med

11 000 000

fra kr 14 829 000 til kr 3 829 000

71

Overføringer til andre, kan overføres,økes med

2 200 000

fra kr 56 637 000 til kr 58 837 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsutgifter, reduseres med

94 880 000

fra kr 3 821 969 000 til kr 3 727 089 000

1721

Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker

1

Driftsutgifter, økes med

5 012 000

fra kr 34 050 000 til kr 39 062 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter, reduseres med

181 000

fra kr 204 437 000 til kr 204 256 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter, økes med

6 649 000

fra kr 2 095 331 000 til kr 2 101 980 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter, økes med

92 474 000

fra kr 5 226 703 000 til kr 5 319 177 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter, økes med

64 516 000

fra kr 3 452 794 000 til kr 3 517 310 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter, økes med

118 118 000

fra kr 4 573 109 000 til kr 4 691 227 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter, økes med

15 076 000

fra kr 1 214 248 000 til kr 1 229 324 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

3 273 000

fra kr 1 222 912 000 til kr 1 226 185 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter, økes med

99 098 000

fra kr 1 937 196 000 til kr 2 036 294 000

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, økes med

9 671 000

fra kr 983 759 000 til kr 993 430 000

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres, reduseres med

13 800 000

fra kr 66 533 000 til kr 52 733 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45, reduseres med

1 758 020 000

fra kr 5 904 332 000 til kr 4 146 312 000

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres, reduseres med

12 661 000

fra kr 80 764 000 til kr 68 103 000

75

Fellesfinansierte investeringer, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44, reduseres med

2 907 000

fra kr 87 907 000 til kr 85 000 000

1761

Nye kampfly med baseløsning

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,økes med

1 530 000 000

fra kr 3 054 857 000 til kr 4 584 857 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres,reduseres med

7 081 000

fra kr 716 975 000 til kr 709 894 000

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter, reduseres med

1 070 000

fra kr 1 034 813 000 til kr 1 033 743 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter, økes med

55 320 000

fra kr 737 888 000 til kr 793 208 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsutgifter, økes med

5 272 000

fra kr 265 794 000 til kr 271 066 000

60

(NY) Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, bevilges med

1 000 000

1800

Olje- og energidepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,kan nyttes under post 70 og 72, reduseres med

499 000

fra kr 25 469 000 til kr 24 970 000

1810

Oljedirektoratet

1

Driftsutgifter, økes med

2 500 000

fra kr 256 647 000 til kr 259 147 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

80 000 000

fra kr 133 450 000 til kr 213 450 000

1815

Petoro AS

70

Administrasjon, økes med

9 500 000

fra kr 321 689 000 til kr 331 189 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

45 000 000

fra kr 74 824 000 til kr 119 824 000

22

Flom- og skredforebygging, kan overføres,kan nyttes under postene 60 og 72,reduseres med

31 000 000

fra kr 367 404 000 til kr 336 404 000

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72, økes med

20 000 000

fra kr 15 000 000 til kr 35 000 000

75

(NY) Tilskudd til fjellskredovervåking, kan overføres, kan nyttes under post 22, bevilges med

3 000 000

1821

Hjemfalte anlegg

60

(NY) Overføringer til kommuner, bevilges med

3 200 000

1830

Forskning og næringsutvikling

50

Overføring til Norges forskningsråd, reduseres med

10 000 000

fra kr 694 326 000 til kr 684 326 000

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter, reduseres med

2 999 900 000

fra kr 10 458 033 000 til kr 7 458 133 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45,økes med

7 574 000

fra kr 367 647 000 til kr 375 221 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning,økes med

53 451 000

fra kr 5 850 065 000 til kr 5 903 516 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning,reduseres med

45 263 000

fra kr 2 825 532 000 til kr 2 780 269 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning,økes med

1 145 000

fra kr 796 858 000 til kr 798 003 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning,økes med

73 098 000

fra kr 894 282 000 til kr 967 380 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning,reduseres med

21 150 000

fra kr 508 050 000 til kr 486 900 000

74

Tap på utlån, økes med

12 500 000

fra kr 304 700 000 til kr 317 200 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning,reduseres med

373 410 000

fra kr 23 583 114 000 til kr 23 209 704 000

2412

Husbanken

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,økes med

6 700 000

fra kr 34 100 000 til kr 40 800 000

90

Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning,reduseres med

30 000 000

fra kr 18 216 000 000 til kr 18 186 000 000

2421

Innovasjon Norge

74

Reiseliv, profilering og kompetanse, kan overføres,økes med

5 000 000

fra kr 475 200 000 til kr 480 200 000

76

Miljøteknologi, kan overføres,økes med

20 000 000

fra kr 330 000 000 til kr 350 000 000

77

(NY) Tilskudd til pre-såkornfond, bevilges med

40 000 000

2429

Eksportkreditt Norge AS

71

Viderefakturerte utgifter, reduseres med

200 000

fra kr 200 000 til kr 0

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

30

Investeringer, reduseres med

9 000 000 000

fra kr 38 000 000 000 til kr 29 000 000 000

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-4 324 021 000

2 Driftsutgifter

1 669 544 000

3 Avskrivninger

1 003 000 000

4 Renter av statens kapital

69 700 000

5 Til investeringsformål

1 044 876 000

6 Til reguleringsfondet

-79 392 000

Sum

-616 293 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres,økes med

22 000 000

fra kr 155 400 000 til kr 177 400 000

32

Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres,økes med

25 000 000

fra kr 199 100 000 til kr 224 100 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres,reduseres med

20 000 000

fra kr 1 447 600 000 til kr 1 427 600 000

34

Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres,økes med

200 000 000

fra kr 450 000 000 til kr 650 000 000

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-632 708 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

469 884 000

3 Avskrivninger

116 155 000

4 Renter av statens kapital

10 830 000

5 Til investeringsformål

18 070 000

Sum

-17 769 000

2490

NVE Anlegg

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-68 000 000

2 Driftsutgifter

63 200 000

3 Avskrivninger

4 500 000

4 Renter av statens kapital

300 000

Sum

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,reduseres med

500 000

fra kr 4 000 000 til kr 3 500 000

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning,økes med

327 000 000

fra kr 18 093 000 000 til kr 18 420 000 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning,økes med

10 300 000

fra kr 449 700 000 til kr 460 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning,økes med

8 000 000

fra kr 55 000 000 til kr 63 000 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning,økes med

1 503 000 000

fra kr 12 400 000 000 til kr 13 903 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning,økes med

10 000 000

fra kr 710 000 000 til kr 720 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning,økes med

20 000 000

fra kr 2 492 000 000 til kr 2 512 000 000

76

Forskuttering av underholdsbidrag, økes med

60 000 000

fra kr 750 000 000 til kr 810 000 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning,økes med

20 000 000

fra kr 35 190 000 000 til kr 35 210 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning,reduseres med

50 000 000

fra kr 1 640 000 000 til kr 1 590 000 000

72

Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning,reduseres med

44 100 000

fra kr 554 100 000 til kr 510 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning,økes med

172 700 000

fra kr 33 817 300 000 til kr 33 990 000 000

72

Legeerklæringer, reduseres med

30 500 000

fra kr 400 500 000 til kr 370 000 000

2655

Uførhet

70

Uføretrygd, overslagsbevilgning,reduseres med

2 720 000 000

fra kr 78 985 000 000 til kr 76 265 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning,reduseres med

20 000 000

fra kr 115 000 000 til kr 95 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

74

Tilskudd til biler, reduseres med

42 500 000

fra kr 740 000 000 til kr 697 500 000

78

Høreapparater, økes med

24 000 000

fra kr 540 700 000 til kr 564 700 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning,økes med

40 000 000

fra kr 63 662 000 000 til kr 63 702 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning,reduseres med

860 000 000

fra kr 122 529 000 000 til kr 121 669 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning,økes med

160 000 000

fra kr 5 516 000 000 til kr 5 676 000 000

2680

Etterlatte

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning,reduseres med

30 000 000

fra kr 1 215 000 000 til kr 1 185 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning,reduseres med

42 000 000

fra kr 967 000 000 til kr 925 000 000

2686

Gravferdsstønad

70

Gravferdsstønad, overslagsbevilgning,økes med

6 800 000

fra kr 165 200 000 til kr 172 000 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp, reduseres med

23 000 000

fra kr 1 833 000 000 til kr 1 810 000 000

71

Psykologhjelp, reduseres med

4 000 000

fra kr 259 000 000 til kr 255 000 000

72

Tannbehandling, økes med

96 000 000

fra kr 2 224 000 000 til kr 2 320 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt, reduseres med

56 000 000

fra kr 860 751 000 til kr 804 751 000

2751

Legemidler mv.

72

Medisinsk forbruksmateriell, reduseres med

32 000 000

fra kr 1 859 400 000 til kr 1 827 400 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1, økes med

24 000 000

fra kr 3 965 590 000 til kr 3 989 590 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71, reduseres med

12 000 000

fra kr 336 000 000 til kr 324 000 000

70

Allmennlegehjelp, reduseres med

37 000 000

fra kr 4 526 800 000 til kr 4 489 800 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62,reduseres med

45 000 000

fra kr 1 955 000 000 til kr 1 910 000 000

73

Kiropraktorbehandling, reduseres med

7 000 000

fra kr 148 000 000 til kr 141 000 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land, reduseres med

5 000 000

fra kr 17 000 000 til kr 12 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv., økes med

30 000 000

fra kr 320 000 000 til kr 350 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv., reduseres med

10 000 000

fra kr 190 000 000 til kr 180 000 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag, reduseres med

12 000 000

fra kr 192 200 000 til kr 180 200 000

3021

Statsrådet

1

Leieinntekter, reduseres med

300 000

fra kr 300 000 til kr 0

3041

Stortinget

40

(NY) Salg av leiligheter, bevilges med

3 500 000

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, økes med

3 951 000

fra kr 69 297 000 til kr 73 248 000

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, økes med

648 000

fra kr 4 599 000 til kr 5 247 000

3320

Allmenne kulturformål

2

(NY) Inntekter ved oppdrag, bevilges med

7 000 000

3334

Film- og medieformål

1

Ymse inntekter, reduseres med

3 183 000

fra kr 10 816 000 til kr 7 633 000

2

Inntekter ved oppdrag, økes med

3 183 000

fra kr 8 855 000 til kr 12 038 000

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

2

Gebyr-lotterier, reduseres med

57 000

fra kr 6 691 000 til kr 6 634 000

4

Gebyr-stiftelser, reduseres med

2 000

fra kr 259 000 til kr 257 000

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

3

(NY) Refusjon av utgifter knyttet til Styrkebrønnsarbeidet, bevilges med

15 000 000

3440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

2

Refusjoner mv., økes med

26 938 000

fra kr 387 312 000 til kr 414 250 000

3

Salgsinntekter, økes med

87 615 000

fra kr 102 385 000 til kr 190 000 000

3444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

2

Refusjoner, reduseres med

8 000 000

fra kr 19 003 000 til kr 11 003 000

3456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Brukerbetaling, reduseres med

40 000 000

fra kr 249 861 000 til kr 209 861 000

3474

Konfliktråd

2

Refusjoner, reduseres med

2 000 000

fra kr 2 570 000 til kr 570 000

3490

Utlendingsdirektoratet

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, økes med

6 605 000

fra kr 15 584 000 til kr 22 189 000

4

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter, økes med

132 884 000

fra kr 969 461 000 til kr 1 102 345 000

3510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

2

Ymse inntekter, reduseres med

900 000

fra kr 21 200 000 til kr 20 300 000

3

Brukerbetaling for tilleggstjenester fra departementene, reduseres med

10 800 000

fra kr 77 850 000 til kr 67 050 000

3563

Internasjonalt reindriftssenter

3

(NY) Leieinntekter, bevilges med

350 000

3587

Direktoratet for byggkvalitet

1

(NY) Diverse inntekter, bevilges med

50 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån, reduseres med

17 000 000

fra kr 57 000 000 til kr 40 000 000

90

Tilbakebetaling av lån, økes med

11 900 000 000

fra kr 9 800 000 000 til kr 21 700 000 000

3616

Gruppelivsforsikring

1

Premieinntekter, økes med

11 000 000

fra kr 98 000 000 til kr 109 000 000

3634

Arbeidsmarkedstiltak

85

Innfordring av feilutbetalinger, arbeidsmarkedstiltak, økes med

400 000

fra kr 200 000 til kr 600 000

3635

Ventelønn mv.

1

Refusjon statlig virksomhet mv., økes med

2 100 000

fra kr 27 891 000 til kr 29 991 000

85

Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, reduseres med

200 000

fra kr 600 000 til kr 400 000

3642

Petroleumstilsynet

2

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, økes med

5 000 000

fra kr 909 000 til kr 5 909 000

3

Gebyr tilsyn, økes med

8 000 000

fra kr 50 090 000 til kr 58 090 000

3715

Statens strålevern

2

Diverse inntekter, reduseres med

2 000 000

fra kr 29 040 000 til kr 27 040 000

4

Gebyrinntekter, økes med

900 000

fra kr 4 606 000 til kr 5 506 000

5

Oppdragsinntekter, økes med

2 000 000

fra kr 1 500 000 til kr 3 500 000

3720

Helsedirektoratet

5

Helsetjenester til utenlandsboende mv., reduseres med

10 000 000

fra kr 65 000 000 til kr 55 000 000

3732

Regionale helseforetak

86

Driftskreditter, økes med

1 750 000 000

fra kr 2 400 000 000 til kr 4 150 000 000

3821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, økes med

25 140 000

fra kr 204 390 000 til kr 229 530 000

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, økes med

12 319 000

fra kr 34 421 000 til kr 46 740 000

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, økes med

14 238 000

fra kr 121 037 000 til kr 135 275 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, økes med

64 210 000

fra kr 112 370 000 til kr 176 580 000

3859

EUs ungdomsprogram

1

Tilskudd fra Europakommisjonen, økes med

3 350 000

fra kr 2 300 000 til kr 5 650 000

3902

Justervesenet

1

Gebyrinntekter, reduseres med

4 000 000

fra kr 69 679 000 til kr 65 679 000

3903

Norsk akkreditering

1

Gebyrinntekter og andre inntekter, reduseres med

200 000

fra kr 33 867 000 til kr 33 667 000

3904

Brønnøysundregistrene

1

Gebyrinntekter, økes med

15 500 000

fra kr 524 500 000 til kr 540 000 000

3

Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen, reduseres med

8 000 000

fra kr 88 343 000 til kr 80 343 000

3910

Sjøfartsdirektoratet

1

Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR, økes med

5 447 000

fra kr 157 147 000 til kr 162 594 000

3917

Fiskeridirektoratet

13

Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner, reduseres med

420 000 000

fra kr 1 080 000 000 til kr 660 000 000

3928

Annen marin forskning og utvikling

90

Tilbakebetaling lån fra Nofima, økes med

17 123 000

fra kr 4 300 000 til kr 21 423 000

3935

Patentstyret

1

Inntekter av informasjonstjenester, reduseres med

2 493 000

fra kr 7 493 000 til kr 5 000 000

2

Inntekter knyttet til NPI, reduseres med

2 295 000

fra kr 5 295 000 til kr 3 000 000

3

Gebyrer immaterielle rettigheter, økes med

17 141 000

fra kr 42 159 000 til kr 59 300 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap

87

(NY) Innbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, bevilges med

35 150 000

4100

Landbruks- og matdepartementet

40

(NY) Salg av eiendom, bevilges med

86 274 000

4380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

1

Diverse gebyrer, økes med

11 200 000

fra kr 161 578 000 til kr 172 778 000

4420

Miljødirektoratet

4

Gebyrer, forurensningsområdet, økes med

1 000 000

fra kr 34 557 000 til kr 35 557 000

4605

Direktoratet for økonomistyring

1

Økonomitjenester, reduseres med

10 000 000

fra kr 48 954 000 til kr 38 954 000

4618

Skatteetaten

3

Andre inntekter, reduseres med

6 000 000

fra kr 45 000 000 til kr 39 000 000

4620

Statistisk sentralbyrå

85

Tvangsmulkt, økes med

5 000 000

fra kr 10 000 000 til kr 15 000 000

4700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsinntekter, økes med

21 865 000

fra kr 2 320 000 til kr 24 185 000

4720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsinntekter, økes med

61 060 000

fra kr 69 682 000 til kr 130 742 000

4725

Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben

1

Driftsinntekter, økes med

1 607 000

fra kr 56 560 000 til kr 58 167 000

4732

Sjøforsvaret

1

Driftsinntekter, økes med

9 600 000

fra kr 53 247 000 til kr 62 847 000

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsinntekter, økes med

119 399 000

fra kr 102 224 000 til kr 221 623 000

4760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter, økes med

1 165 000

fra kr 1 069 000 til kr 2 234 000

45

(NY) Store nyanskaffelser, bevilges med

19 063 000

48

Fellesfinansierte investeringer, inntekter, reduseres med

15 300 000

fra kr 80 800 000 til kr 65 500 000

4791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsinntekter, økes med

69 268 000

fra kr 686 454 000 til kr 755 722 000

4810

Oljedirektoratet

1

Gebyrinntekter, økes med

2 500 000

fra kr 25 975 000 til kr 28 475 000

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter, økes med

80 000 000

fra kr 71 329 000 til kr 151 329 000

4820

Norges vassdrags- og energidirektorat

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter, økes med

45 000 000

fra kr 70 930 000 til kr 115 930 000

4821

Hjemfalte anlegg

40

(NY) Salgsinntekter, bevilges med

9 500 000

5309

Tilfeldige inntekter

29

Ymse, økes med

100 000 000

fra kr 150 000 000 til kr 250 000 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, økes med

1 960 000

fra kr 21 500 000 til kr 23 460 000

29

Termingebyr, reduseres med

19 005 000

fra kr 43 130 000 til kr 24 125 000

89

Purregebyrer, reduseres med

76 407 000

fra kr 262 510 000 til kr 186 103 000

90

Redusert lån og rentegjeld, reduseres med

216 305 000

fra kr 8 777 031 000 til kr 8 560 726 000

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend, økes med

95 580 000

fra kr 5 474 074 000 til kr 5 569 654 000

5312

Husbanken

11

Tilfeldige inntekter, økes med

15 000 000

fra kr 4 150 000 til kr 19 150 000

90

Avdrag, reduseres med

358 000 000

fra kr 11 038 000 000 til kr 10 680 000 000

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, økes med

70 200 000

fra kr 5 000 000 til kr 75 200 000

70

Låneprovisjoner, reduseres med

4 200 000

fra kr 65 000 000 til kr 60 800 000

91

Tilbakeført kapital, såkornfond, reduseres med

4 100 000

fra kr 10 000 000 til kr 5 900 000

5326

Siva SF

95

(NY) Tilbakeføring av kapitalinnskudd, bevilges med

391 000 000

5351

Overføring fra Norges Bank

85

Overføring, økes med

7 419 200 000

fra kr 3 000 000 000 til kr 10 419 200 000

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

152 300 000 000

2 Driftsutgifter

-32 300 000 000

3 Lete- og feltutviklingsutgifter

-1 600 000 000

4 Avskrivninger

-22 400 000 000

5 Renter av statens kapital

-4 100 000 000

Sum

91 900 000 000

30

Avskrivninger, reduseres med

4 300 000 000

fra kr 26 700 000 000 til kr 22 400 000 000

80

Renter av statens kapital, reduseres med

1 600 000 000

fra kr 5 700 000 000 til kr 4 100 000 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

30

Avskrivninger, økes med

158 108 000

fra kr 982 627 000 til kr 1 140 735 000

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Toppskatt mv., reduseres med

3 000 000

fra kr 34 679 000 000 til kr 34 676 000 000

72

Fellesskatt, reduseres med

18 000 000

fra kr 224 356 000 000 til kr 224 338 000 000

5506

Avgift på arv og gaver

70

(NY) Avgift, bevilges med

300 000 000

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift, reduseres med

25 000 000

fra kr 256 190 000 000 til kr 256 165 000 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff

70

Veibruksavgift på bensin, økes med

12 000 000

fra kr 5 680 000 000 til kr 5 692 000 000

71

Veibruksavgift på autodiesel, reduseres med

360 000 000

fra kr 11 090 000 000 til kr 10 730 000 000

72

Utvide veibruksavgift til også å omfatte naturgass og LPG fra 1. juli, reduseres med

38 000 000

fra kr 38 000 000 til kr 0

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft, økes med

75 000 000

fra kr 8 880 000 000 til kr 8 955 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift, økes med

612 500 000

fra kr 5 790 000 000 til kr 6 402 500 000

5560

Miljøavgift på plast- og papirposer

70

Miljøavgift på plastposer, reduseres med

900 000 000

fra kr 900 000 000 til kr 0

71

Miljøavgift på papirposer, reduseres med

100 000 000

fra kr 100 000 000 til kr 0

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet

70

Petroleumstilsynet – sektoravgift, reduseres med

8 000 000

fra kr 89 215 000 til kr 81 215 000

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

71

Avgifter immaterielle rettigheter, reduseres med

12 353 000

fra kr 150 000 000 til kr 137 647 000

5577

Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet

74

Sektoravgifter Kystverket, økes med

2 200 000

fra kr 829 068 000 til kr 831 268 000

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

72

Fiskeravgifter, reduseres med

1 684 000

fra kr 15 684 000 til kr 14 000 000

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

80

Renter av statens faste kapital, reduseres med

3 065 000

fra kr 86 288 000 til kr 83 223 000

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

80

Renter, reduseres med

549 000 000

fra kr 3 012 000 000 til kr 2 463 000 000

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte, økes med

453 000 000

fra kr 300 000 000 til kr 753 000 000

5613

Renter fra Siva SF

81

(NY) Renter ved salg av eiendom, bevilges med

12 000 000

5615

Husbanken

80

Renter, reduseres med

145 000 000

fra kr 3 516 000 000 til kr 3 371 000 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter, økes med

192 837 000

fra kr 3 757 151 000 til kr 3 949 988 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen, reduseres med

110 000 000

fra kr 300 000 000 til kr 190 000 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen, økes med

20 300 000

fra kr 5 000 000 til kr 25 300 000

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, reduseres med

500 000

fra kr 500 000 til kr 0

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel, økes med

75 700 000

fra kr 30 000 000 til kr 105 700 000

5650

Renter på lån fra Nærings- og fiskeridepartementet

82

Renter på lån til Nofima AS, reduseres med

202 000

fra kr 800 000 til kr 598 000

5652

Statskog SF – renter og utbytte

80

Renter, reduseres med

1 088 000

fra kr 5 588 000 til kr 4 500 000

85

Utbytte, økes med

12 100 000

fra kr 40 000 000 til kr 52 100 000

5656

Aksjer i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

85

Utbytte, økes med

2 358 300 000

fra kr 15 120 200 000 til kr 17 478 500 000

5680

Statnett SF

85

Utbytte, økes med

34 000 000

fra kr 287 000 000 til kr 321 000 000

5685

Aksjer i Statoil ASA

85

Utbytte, økes med

427 000 000

fra kr 14 955 000 000 til kr 15 382 000 000

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift, reduseres med

16 000 000

fra kr 131 763 000 000 til kr 131 747 000 000

5701

Diverse inntekter

73

Refusjon fra bidragspliktige, reduseres med

12 000 000

fra kr 275 000 000 til kr 263 000 000

5705

Refusjon av dagpenger

70

Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs, reduseres med

20 000 000

fra kr 60 000 000 til kr 40 000 000

71

Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge, reduseres med

5 000 000

fra kr 6 000 000 til kr 1 000 000

Vedtak 752

Det internasjonale landbruksutviklingsfondet (IFAD10)


Stortinget samtykker i at Norge deltar i den tiende kapitalpåfyllingen av det internasjonale landbruksutviklingsfondet (IFAD10) med en andel på 315 mill. kroner for perioden 2016–2018, innbetalt i tre årlige bidrag. Innbetalingene belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

Vedtak 753

Den afrikanske utviklingsbanken (AfDB)


Som følge av reallokering av aksjer i Den afrikanske utviklingsbanken (AfDB) samtykker Stortinget i at Norges andel i den sjette kapitalpåfyllingen økes med motverdien i norske kroner av UA 50 700 per år i 2015 og 2016. Innbetalingen belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond. Stortinget samtykker videre i at den norske garantirammen i AfDB økes med UA 1 588 600.

Vedtak 754

Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI)


Stortinget samtykker i at gjenværende norske midler i Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI) omallokeres til IMFs nye katastrofefond (CCR).

Vedtak 755

Tilsagnsfullmakter


Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2015 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

169,8 mill. kroner

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

75

Tilskudd til bygging av studentboliger

566,6 mill. kroner

Vedtak 756

Foreldrebetaling i barnehage


Stortinget samtykker i at fra 1. august 2015 gis det fritak i foreldrebetalingen i barnehage for 20 timer per uke til alle 4- og 5-åringer i husholdninger med skattepliktig kapital- og personinntekt på under 405 000 kroner per år, jf. foreslåtte endringer i forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 3.

Vedtak 757

Tilføying av stikkord


Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet kan tilføye stikkordet «kan overføres» på bevilgningen under kap. 226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen, post 63 Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.–4. trinn.

Vedtak 758

Merinntektsfullmakt


Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2015 kan overskride bevilgningen under kap. 320 post 21 mot tilsvarende merinntekt under kap. 3320 post 2.

Vedtak 759

Tilsagnsfullmakter


Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2015 kan

 • gi tilsagn om et statlig tilskudd på 272,3 mill. kroner for forberedelse og gjennomføring av olympiske vinterleker for ungdom i 2016 på Lillehammer.

 • gi tilsagn om et statlig tilskudd på 15 mill. kroner til Frelsesarmeen for forberedelse og gjennomføring av arrangementet Homeless World Cup 2017. Det forutsettes at Frelsesarmeen tildeles arrangementet.

Vedtak 760

Tilføying av stikkord


Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet kan tilføye stikkordet «kan overføres» på bevilgningen under kap. 335 Mediestøtte, post 74 Tilskudd til lokalkringkasting.

Vedtak 761

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2015 kan

 • 1. overskride bevilgningen under kap. 400 post 21 mot tilsvarende merinntekter på kap. 3400 post 3,

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 473 post 1 mot tilsvarende merinntekter på kap. 3473 post 1.

Vedtak 762

Inngåelse av leiekontrakt


Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2015 kan inngå avtale om leie og kjøp av tjenester (drift/forvaltning) knyttet til tilleggslokaler for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) tilsvarende årlige utgifter på inntil 38 mill. kroner, som kommer i tillegg til gitt bevilgningsnivå under kap. 444 Politiets sikkerhetstjeneste, post 1 Driftsutgifter.

Vedtak 763

Tilsagnsfullmakt


Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

581

Bolig- og bomiljøtiltak

76

Tilskudd til utleieboliger

613,8 mill. kroner

Vedtak 764

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015 kan

 • 1. overskride bevilgningen under kap. 562 Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, postene 1 og 21 mot tilsvarende merinntekter under kap. 3562 Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, post 2,

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 563 Internasjonalt reindriftssenter, post 1 mot tilsvarende merinntekter under kap. 3563 Internasjonalt reindriftssenter, (Ny) post 3.

Vedtak 765

Kostnadsrammen for Urbygningen ved NMBU


Stortinget samtykker i at kostnadsrammen for rehabiliteringen av Urbygningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet økes til 470 mill. kroner, i prisnivå per 1. november 2015.

Vedtak 766

Tilsagnsfullmakter


Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2015 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere

2 619,1 mill. kroner

77

Varig tilrettelagt arbeid

701,6 mill. kroner

Vedtak 767

Bokføring og rapportering av pensjonspremie


Stortinget samtykker i at ved omlegging av Arbeids- og velferdsetatens praksis for bokføring og rapportering av arbeidstakers andel av pensjonspremie fra 1. januar 2015, blir pensjonspremie som gjelder siste termin 2014 å rapportere i bevilgningsregnskapet for 2015. Merutgiften på 22,366 mill. kroner kan tas hensyn til ved beregning av overføring av ubrukt bevilgning til 2016 under kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 1 Driftsutgifter.

Vedtak 768

Fullmakt til nettoføring i statsregnskapet


Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i tilknytning til oppgjørsordningene for h-reseptlegemidler og fritt behandlingsvalg kan føre utgifter og inntekter uten bevilgning på kap. 720 Helsedirektoratet, hhv. post 71 Oppgjørsordning h-reseptlegemidler, og post 72 Oppgjørsordning fritt behandlingsvalg. Netto mellomregning med helseforetakene blir ved årets slutt å føre opp i kapitalregnskapet for hver av ordningene.

Vedtak 769

Merinntektsfullmakt Fiskeridirektoratet


Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2015 kan overskride bevilgningen under kap. 917 post 1 mot tilsvarende merinntekter under kap. 3917 post 1.

Vedtak 770

Salgsfullmakt og nettobudsjettering av salgsomkostninger


Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2015 kan avhende eiendom på Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Utgifter knyttet til eventuell avhending kan trekkes fra salgsinntektene før det overskytende inntektsføres under kap. 3900 (Ny) post 30.

Vedtak 771

Esrange Andøya Special Project (EASP)


Stortinget samtykker i at Norge viderefører deltagelsen i Esrange Andøya Special Project (EASP) for en ny femårsperiode fra 2016 til 2020.

Vedtak 772

Nettobudsjettering


Stortinget samtykker i at forvaltningsorganet Norsk institutt for bioøkonomi under kap. 1136 gis unntak fra bevilgningsreglementet § 3 fjerde ledd fra 1. juli 2015.

Vedtak 773

Salg av fast eiendom


Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2015 kan selge innkjøpt og opphavelig statseiendom for inntil 40 mill. kroner.

Vedtak 774

Drifts- og vedlikeholdsarbeider


Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2015 kan forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1350 Jernbaneverket, post 23 Drift og vedlikehold, post 25 Drift og vedlikehold av Gardermobanen, og post 34 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 6 000 mill. kroner, og slik at forpliktelsene som forfaller hvert år ikke overstiger 2 400 mill. kroner.

Vedtak 775

Investeringsprosjekter


Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2015 kan forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1360 Kystverket, post 30 Nyanlegg og større vedlikehold, og post 34 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, for investeringsprosjekter som ikke er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget, likevel slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 655 mill. kroner.

Vedtak 776

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning


Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2015 kan utgiftsføre uten bevilgning kjøp av aksjer i et selskap som skal drive en rutedatabase og legge til rette for en nasjonal reiseplanlegger og for elektronisk billettering på kap. 1330 Særskilte transporttiltak, post 96 Aksjer, slik at beløpet for aksjekjøpet tilsvarer en mindre andel av tilskuddet til formålet på kap. 1330 Særskilte transporttiltak, post 60 Særskilt tilskudd til kollektivtransport.

Vedtak 777

Bestillingsfullmakt


Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2015 kan gjøre bestillinger av materiell o.l. utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1420

Miljødirektoratet

22

Statlige vannmiljøtiltak

65,0 mill. kroner

Vedtak 778

Tilsagnsfullmakter


Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2015 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1420

Miljødirektoratet

32

Statlige erverv, fylkesvise verneplaner

7,6 mill. kroner

34

Statlige erverv, nasjonalparkplaner

33,5 mill. kroner

1429

Riksantikvaren

22

(NY) Bevaringsoppgaver

14,0 mill. kroner

Vedtak 779

Fullmakt til avhending av eiendom


Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet ved Miljødirektoratet i 2015 gis fullmakt til å avhende skogeiendommen Hanevik skog i Svelvik kommune.

Vedtak 780

Utbetaling av tilskudd


Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2015 gis unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetalinger av gitte bevilgninger på følgende måte:

 • Utbetalinger av tilskudd til utviklingsformål kan foretas en gang i året for FNs klima- og skogprogram, samt Verdensbankens Forest Carbon Partnership Facility, Forest Investment Program og BioCarbon Fund plus.

 • Utbetalinger av kjernebidrag til Global Green Growth Institute kan skje i samsvar med organisasjonens regelverk.

 • Regjeringens gave til TV-aksjonen i 2015 kan i sin helhet utbetales som et engangsbeløp.

Vedtak 781

Utbetaling av renter på tilskudd


Stortinget samtykker i at opptjente renter på tilskudd som er utbetalt fra Norge under klima- og skogsatsingen på kap. 1482 post 73 kan benyttes til tiltak som avtales mellom Klima- og miljødepartementet og den enkelte mottaker.

Vedtak 782

Videreføring av SAFIR-prosjektet


Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2015 kan videreføre prosjektet SAFIR innenfor en kostnadsramme på 710 mill. kroner.

Vedtak 783

Bestillingsfullmakter


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1731

Hæren

1

Driftsutgifter

30 mill. kroner

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter

910 mill. kroner

Vedtak 784

Tilføying av stikkord


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet kan

 • 1. tilføye stikkordet «kan nyttes under kap. 1761 post 47» på bevilgningen under kap. 1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg, post 47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres,

 • 2. tilføye stikkordet «kan overføres» på bevilgningen under kap. 1719 Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning,

 • 3. tilføye stikkordet «kan nyttes under kap. 1761 post 45» på bevilgningen under kap. 1761 Nye kampfly med baseløsning, post 1 Driftsutgifter.

Vedtak 785

Valutahåndtering ved overføring av statens inntekter fra petroleumssalg


Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2015 kan utgiftsføre uten bevilgning erstatning til Norges Bank under kap. 1815 Petoro AS, post 79 Erstatninger. Erstatninger omfatter netto rentetap og andre dokumenterte kostnader grunnet avvik i varslet og faktisk innbetaling av valuta fra SDØE til Norges Bank, jf. Avtale om overføring og kjøp av valuta fra SDØE til Norges Bank.

Vedtak 786

Tilføying av stikkord


Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet kan tilføye stikkordet «kan nyttes under postene 70 og 74» på bevilgningen under kap. 1840 CO2-håndtering, post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres og «kan nyttes under post 74» på bevilgningen under kap. 1840 CO2-håndtering, post 70 Gassnova SF, kan overføres.

Vedtak 787

Frå 1. juli 2015 gjer ein følgjande endringar i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om veibruksavgift på drivstoff romertall I for budsjettåret 2015:

§ 1 første ledd bokstav b skal lyde:

 • b) olje til framdrift av motorvogn (autodiesel)

  • 1. svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel) og biodiesel som ikke oppfyller bærekraftskriteriene: kr 3,36,

  • 2. lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 3,41,

  • 3. annen mineralolje: kr 3,41,

  • 4. biodiesel som oppfyller bærekraftskriteriene: kr 1,68.

Vedtak 788

Frå 1. juli 2015 vert Stortingets vedtak 15. desember 2014 om veibruksavgift på drivstoff for budsjettåret 2015 romartal Il oppheva.

Vedtak 789

Fra 1. oktober 2015 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om veibruksavgift på drivstoff for budsjettåret 2015 romertall I:

§ 1 første ledd bokstav b skal lyde:

 • b) mineralolje til framdrift av motorvogn (autodiesel)

  • l. svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel): kr 3,36,

  • 2. lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 3,41,

  • 3. annen mineralolje: kr 3,41.

§ 1 første ledd ny bokstav c og d skal lyde:

 • c) for bioetanol som omfattes av omsetningskravet i produktforskriften § 3-3 svares avgift etter satsene som gjelder for bensin.

 • d) for biodiesel som omfattes av omsetningskravet i produktforskriften § 3-3 svares avgift etter satsene som gjelder for mineralolje til framdrift av motorvogn.

§ 1 andre ledd skal lyde:

Andelen innblandet bioetanol i bensin og andelen innblandet biodiesel i mineralolje inngår ikke i avgiftsgrunnlaget ved beregningen av avgiften etter bokstav a og b.

Nåværende andre og tredje ledd blir tredje og nytt fjerde ledd.

Forslag til vedtak om endring i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om avgift på elektrisk kraft for budsjettåret 2015

Frå 1. juli 2015 gjer ein følgjande endring i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om avgift på elektrisk kraft for budsjettåret 2015:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen med 14,15 øre per kWh på elektrisk kraft som leveres her i landet.

Forslag til vedtak om endringar i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om CO2-avgift på mineralske produkter for budsjettåret 2015

Frå 1. juli 2015 gjer ein følgjande endringar i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om CO2-avgift på mineralske produkter for budsjettåret 2015:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2015 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende mineralske produkter med følgende beløp:

 • a) mineralolje (generell sats): kr 0,90 per liter.

  Mineralolje

  • til innenriks kvotepliktig luftfart: kr 1,05 per liter,

  • til annen innenriks luftfart og ikke-kommersielle privatflyginger: kr 1,05 per liter,

  • til treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien: kr 0,31 per liter,

  • til fiske og fangst i nære farvann: kr 0,27 per liter,

  • som ilegges veibruksavgift på drivstoff: kr 1,09 per liter,

 • b) bensin: kr 0,95 per liter,

 • c) naturgass: kr 0,82 per Sm³,

 • d) LPG: kr 1,23 per kg.

§ 5 andre ledd skal lyde:

Det gis fritak for avgift for andel biogass og hydrogen i naturgass og LPG.

Forslag til vedtak om endring i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om miljøavgift på plastposer og papirposer for budsjettåret 2015

Frå 1. juli 2015 vert Stortingets vedtak 15. desember 2014 om miljøavgift på plastposer og papirposer for budsjettåret 2015 oppheva.

Vedtak 790

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2016 legge frem en plan for implementering av skattefradrag for ENØK i husholdningene.

Vedtak 791

Stortinget ber regjeringen utrede behovet for, og eventuelt hvordan, det offentlige kan stimulere til etablering og videreutvikling av næringsnære sentre/anlegg for testing, simulering og visualisering.

Vedtak 792

Stortinget ber regjeringen gjennomgå effekten av forskriften for LLR-rapportering målt mot Stortingets målsetting om å synliggjøre uønsket skattetilpasning og sikre at relevante opplysninger knyttet til LLR-rapporteringen fra datterselskaper og støttefunksjoner i tredjeland fremkommer i regnskapet. Stortinget ber regjeringen også vurdere hvordan det kan etableres et tilsyn med rapporteringspliktige etter LLR-regelverket.