Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen - nærpolitireformen)

Prop. 61 LS (2014-2015), Innst. 306 S (2014-2015)

Vedtak 638

Stortinget slutter seg til at særorganenes fremtidige organisering blir gjenstand for en utredning.

Vedtak 639

Stortinget slutter seg til at det gjøres en vurdering av den fremtidige organiseringen av politiets nasjonale beredskapsressurser.

Vedtak 640

Stortinget slutter seg til at Politireserven opprettholdes som forsterkningsressurs.

Vedtak 641

Stortinget slutter seg til at det utredes nærmere hvorvidt det skal etableres øvingssentre i hvert politidistrikt, og hvilket innhold slike sentre eventuelt skal ha.

Vedtak 642

Stortinget ber regjeringen sørge for en nasjonal handlingsplan for et løft av etterforskningsfeltet.

Vedtak 643

Stortinget ber regjeringen foreta en foreløpig evaluering av arbeidet med ledelse, kultur og holdninger i politiet i 2017, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Vedtak 644

Stortinget ber regjeringen i løpet av 2015 legge frem en sak med forslag om nasjonal kriseledelse, og klargjøre roller og ansvar, samt avklare hvordan regjeringen vil forholde seg til Gjørv-kommisjonens anbefaling om en skalerbar nasjonal operasjonssentral.

Vedtak 645

Stortinget ber regjeringen utforme en kompensasjonsordning for 110-sentraler som blir nedlagt med ny struktur, og komme tilbake til Stortinget med forslag til en slik ordning på egnet måte.

Vedtak 646

Stortinget ber regjeringen opprettholde ansvaret for kontinentalsokkelen ved fire politidistrikt.