Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2017 - lovsaker

Innst. 4 L (2016-2017), Prop. 1 LS (2016-2017), Lovvedtak 34-48 (2016-2017)

Vedtak 294

Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjett 2017 redegjøre for støtteordningene for boliger til vanskeligstilte som stilles til disposisjon av kommunen, samt hvordan disse ordninger eventuelt kan forbedres. Det bes også vurdert konsekvenser av bevilgningsbehov og mulige avgrensninger dersom man skulle utvide ordningen med merverdiavgiftskompensasjon til også å omfatte boliger for vanskeligstilte.