Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen)

Prop. 1 S (2016-2017), Innst. 11 S (2016-2017)

Vedtak 336

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

700

Helse- og omsorgsdepartementet

1

Driftsutgifter

235 264 000

701

Direktoratet for e-helse

1

Driftsutgifter

209 213 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

354 128 000

70

Norsk Helsenett SF

112 236 000

71

Medisinske kvalitetsregistre

38 556 000

702

Beredskap

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

24 579 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

3 820 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 043 000

71

Internasjonale organisasjoner

58 811 000

710

Folkehelseinstituttet

1

Driftsutgifter

784 626 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

723 535 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

21 750 000

712

Bioteknologirådet

1

Driftsutgifter

9 482 000

714

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79

151 003 000

60

Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21

78 969 000

70

Rusmiddeltiltak mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

116 788 000

74

Skolefrukt mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

20 151 000

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

66 449 000

720

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter

1 262 841 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

32 598 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 211 000

70

Helsetjenester i annet EØS-land

47 602 000

721

Statens helsetilsyn

1

Driftsutgifter

129 342 000

722

Norsk pasientskadeerstatning

1

Driftsutgifter

181 455 000

70

Advokatutgifter

37 214 000

71

Særskilte tilskudd

36 975 000

723

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

1

Driftsutgifter

124 441 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

22 947 000

729

Pasient- og brukerombud

1

Driftsutgifter

68 084 000

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

19 686 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75

1 786 241 000

71

Kvalitetsbasert finansiering, kan overføres

528 749 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres

50 034 672 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

17 659 836 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

13 328 177 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

11 942 678 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

34 195 188 000

77

Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning

3 251 892 000

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres

1 145 337 000

79

Raskere tilbake, kan overføres

600 513 000

80

Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsbevilgning

4 982 707 000

81

Protonsenter, kan overføres

75 000 000

82

Investeringslån, kan overføres

1 566 883 000

83

Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008, overslagsbevilgning

39 000 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

14 618 000

70

Behandlingsreiser til utlandet

125 057 000

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres

3 468 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

6 000 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

1

Driftsutgifter

50 395 000

21

Spesielle driftsutgifter

19 391 000

70

Hjemhenting ved alvorlig psykisk lidelse mv.

2 635 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

81 012 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

20 142 000

750

Statens legemiddelverk

1

Driftsutgifter

287 554 000

751

Legemiddeltiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

10 750 000

70

Tilskudd

54 303 000

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

127 611 000

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres

129 289 000

61

Vertskommuner

931 368 000

62

Dagaktivitetstilbud, kan overføres

262 652 000

63

Investeringstilskudd, kan overføres

3 298 100 000

64

Kompensasjon for renter og avdrag

841 700 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning

1 224 906 000

67

Utviklingstiltak

68 908 000

68

Kompetanse og innovasjon

365 874 000

71

Frivillig arbeid mv.

16 560 000

72

Landsbystiftelsen

76 654 000

73

Særlige omsorgsbehov

23 490 000

75

Andre kompetansetiltak

11 211 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

103 789 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

70 290 000

50

Samisk helse

5 547 000

60

Forebyggende helsetjenester

307 511 000

61

Fengselshelsetjeneste

162 976 000

63

Allmennlegetjenester

89 349 000

64

Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering

91 000 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

49 443 000

73

Seksuell helse, kan overføres

55 628 000

74

Stiftelsen Amathea

19 842 000

765

Psykisk helse og rusarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72

129 710 000

60

Kommunale tjenester, kan overføres

398 768 000

62

Rusarbeid, kan overføres

468 653 000

71

Brukere og pårørende, kan overføres

145 952 000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

366 925 000

73

Utviklingstiltak mv.

142 251 000

74

Kompetansesentre, kan overføres

304 700 000

75

Vold og traumatisk stress, kan overføres

173 031 000

769

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

14 548 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

2 858 000

770

Tannhelsetjenester

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

30 251 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

256 274 000

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv.

332 207 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79

70 398 000

79

Tilskudd, kan nyttes under post 21

64 067 000

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

39 283 000

61

Turnustjeneste

145 557 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

25 280 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp

1 920 000 000

71

Psykologhjelp

287 000 000

72

Tannbehandling

2 507 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

891 200 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler

10 139 900 000

71

Legeerklæringer

6 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell

2 003 500 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1

5 000 000 000

71

Egenandelstak 2

1 067 600 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71

370 000 000

70

Allmennlegehjelp

4 845 000 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62

1 195 000 000

72

Jordmorhjelp

61 000 000

73

Kiropraktorbehandling

150 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

142 000 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land

25 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv.

445 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

210 000 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag

235 000 000

Totale utgifter

189 741 608 000

Inntekter

3701

Direktoratet for e-helse

2

Diverse inntekter

70 003 000

3703

Internasjonalt samarbeid

2

Diverse inntekter

2 000 000

3710

Folkehelseinstituttet

2

Diverse inntekter

176 966 000

3

Vaksinesalg

97 228 000

3714

Folkehelse

4

Gebyrinntekter

2 311 000

3720

Helsedirektoratet

2

Diverse inntekter

37 746 000

3

Helsetjenester i annet EØS-land

46 896 000

4

Gebyrinntekter

44 013 000

5

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

64 805 000

3721

Statens helsetilsyn

4

Diverse inntekter

1 492 000

3722

Norsk pasientskadeerstatning

2

Diverse inntekter

1 420 000

50

Premie fra private

18 018 000

3723

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

50

Premie fra private

2 447 000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån

292 000 000

85

Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008

448 000 000

86

Driftskreditter

5 170 000 000

3750

Statens legemiddelverk

2

Diverse inntekter

15 253 000

4

Registreringsgebyr

121 642 000

6

Refusjonsgebyr

3 027 000

Totale inntekter

6 615 267 000

Vedtak 337

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2017 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 701, postene 1 og 21

kap. 3701 post 2

kap. 703 post 21

kap. 3703 post 2

kap. 710 post 1

kap. 3710 post 2

kap. 710 post 21

kap. 3710, postene 2 og 3

kap. 714 post 21

kap. 3714 post 4

kap. 720, postene 1 og 21

kap. 3720, postene 2 og 4

kap. 720 post 70

kap. 3720 post 3

kap. 721 post 1

kap. 3721 post 4

kap. 722 post 1

kap. 3722 postene 2 og 50

kap. 723 post 1

kap. 3723 post 50

kap. 750 post 1

kap. 3750 post 2

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Vedtak 338

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2017 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

710

Folkehelseinstituttet

21

Spesielle driftsutgifter

180 mill. kroner

Vedtak 339

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2017 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

761

Omsorgstjeneste

63

Investeringstilskudd

8 740,1 mill. kroner

79

Andre tilskudd

1 mill. kroner

Vedtak 340

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

  • 1. investeringslån og driftskredittrammen til regionale helseforetak aktiveres i statens kapitalregnskap.

  • 2. Helse- og omsorgsdepartementet i tilknytning til oppgjørsordningene for h-reseptlegemidler og fritt behandlingsvalg kan føre utgifter og inntekter uten bevilgning over kap. 720 Helsedirektoratet, hhv. post 71 Oppgjørsordning h-reseptlegemidler, og post 72 Oppgjørsordning fritt behandlingsvalg. Netto mellomregning med helseforetakene føres ved årets slutt i kapitalregnskapet for hver av ordningene.

Vedtak 341

Stortinget ber regjeringen sikre en løsning som bidrar til at norsk helsetjeneste får en allmenn og nasjonal tilgang til solid, trygg og kvalitetssikret informasjon om alle legemidler som er i rutinemessig bruk til barn.

Vedtak 342

Stortinget ber regjeringen vurdere hvilke konsekvenser avviklingen av diagnoselisten får for studenter og pasienter med lav inntekt kombinert med kronisk sykdom, og komme tilbake til Stortinget med denne vurderingen i forbindelse med Prop. 1 S (2017–2018).