Representantforslag om innføring av rett til full merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Dokument 8:102 S (2016-2017), Innst. 478 S (2016-2017)

Vedtak 1048

Stortinget ber regjeringen styrke momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner gjennom en opptrappingsplan og utvikling av ordningen som sikrer at midlene kommer organisasjoner som er basert på frivillighet til gode.

Vedtak 1049

Dokument 8:102 S (2016–2017) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Anne Tingelstad Wøien og Kjersti Toppe om innføring av rett til full merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner – vedlegges protokollen.