Endringer i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2017 m.m.)

Prop. 141 S (2016-2017), Innst. 445 S (2016-2017)

Vedtak 961

Stortinget ber regjeringen om at det ved bygging av industrielle anlegg for produksjon av biogass basert på bl.a. matavfall også legges til rette for mottak av husdyrgjødsel.

Vedtak 962

Stortinget ber regjeringen om å gjennomføre nye forhandlinger om jordbruksavtale for 2017–2018.

Endringer i målpriser i Prop. 141 S (2016–2017) fastsettes i tråd med forslaget i proposisjonen som delfinansiering av rammen.

Prisnedskrivingstilskuddet til norsk korn (post 73.19) endres ikke som foreslått i Prop. 141 S (2016–2017), men videreføres med uendrede satser.

Tilskudd til norsk matkorn (post 73.20) endres ikke som foreslått i Prop. 141 S (2016–2017), men økes med 4 øre per kg fra gjeldende satser.

Vedtak 963

I statsbudsjettet for 2017 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

8 818 000

fra kr 21 500 000 til kr 12 682 000

50

Fondsavsetninger, økes med

149 548 000

fra kr 1 148 053 000 til kr 1 297 601 000

70

Markedsregulering, kan overføres, reduseres med

5 795 000

fra kr 315 100 000 til kr 309 305 000

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning, økes med

4 800 000

Fra kr 3 298 735 000 til kr 3 303 535 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres, reduseres med

5 597 000

fra kr 7 965 410 000 til kr 7 959 813 000

77

Utviklingstiltak, kan overføres, reduseres med

5 204 000

fra kr 246 380 000 til kr 241 176 000

78

Velferdsordninger, kan overføres, reduseres med

73 934 000

fra kr 1 541 954 000 til kr 1 468 020 000

Vedtak 964

Stortinget gir Landbruks- og matdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak for gjennomføring av jordbruksoppgjøret 2017–2018, herunder tiltak som er knyttet til bevilgninger i 2018.