Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen)

Prop. 1 S (2017-2018), Innst. 11 S (2017-2018)

Vedtak 356

På statsbudsjettet for 2018 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

700

Helse- og omsorgsdepartementet

1

Driftsutgifter

235 869 000

701

E-helse, helseregistre mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

250 933 000

70

Norsk Helsenett SF

147 019 000

71

Medisinske kvalitetsregistre

38 622 000

702

Beredskap

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

24 607 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

3 853 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 063 000

71

Internasjonale organisasjoner

57 817 000

709

Pasient- og brukerombud

1

Driftsutgifter

68 496 000

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

270 107 000

712

Bioteknologirådet

1

Driftsutgifter

9 530 000

714

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79

149 653 000

60

Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21

87 102 000

70

Rusmiddeltiltak mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

121 941 000

74

Skolefrukt mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

20 335 000

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

65 243 000

717

Legemiddeltiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

9 973 000

70

Tilskudd

57 789 000

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

19 587 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75

700 607 000

71

Kvalitetsbasert finansiering, kan overføres

539 252 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres

51 985 750 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

18 327 061 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

13 865 726 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

12 403 447 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

36 062 556 000

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning

3 129 988 000

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres

1 170 188 000

80

Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsbevilgning

6 414 149 000

81

Protonsenter, kan overføres

20 540 000

82

Investeringslån, kan overføres

2 890 520 000

83

Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008, overslagsbevilgning

60 800 000

86

Driftskreditter

157 000 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

14 749 000

70

Behandlingsreiser til utlandet

126 504 000

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres

2 812 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

6 162 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

1

Driftsutgifter

57 614 000

21

Spesielle driftsutgifter

16 886 000

70

Hjemhenting ved alvorlig psykisk lidelse mv.

2 706 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

83 199 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

15 686 000

740

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter

1 172 992 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

30 576 000

60

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

80 000 000

70

Helsetjenester i annet EØS-land

48 887 000

741

Norsk pasientskadeerstatning

1

Driftsutgifter

197 569 000

70

Advokatutgifter

38 219 000

71

Særskilte tilskudd

20 514 000

742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

1

Driftsutgifter

139 970 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

22 992 000

744

Direktoratet for e-helse

1

Driftsutgifter

209 352 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

200 300 000

745

Folkehelseinstituttet

1

Driftsutgifter

1 059 233 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

140 601 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

12 185 000

746

Statens legemiddelverk

1

Driftsutgifter

296 510 000

747

Statens strålevern

1

Driftsutgifter

92 189 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

17 670 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

8 295 000

748

Statens helsetilsyn

1

Driftsutgifter

133 083 000

749

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

1

Driftsutgifter

20 000 000

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

133 796 000

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres

16 651 000

61

Vertskommuner

928 286 000

62

Dagaktivitetstilbud, kan overføres

280 681 000

63

Investeringstilskudd, kan overføres

4 038 857 000

64

Kompensasjon for renter og avdrag

834 500 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning

1 274 183 000

67

Utviklingstiltak

69 500 000

68

Kompetanse og innovasjon

388 387 000

71

Frivillig arbeid mv.

17 007 000

72

Landsbystiftelsen

78 724 000

73

Særlige omsorgsbehov

23 704 000

75

Andre kompetansetiltak

11 314 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

109 791 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

136 527 000

50

Samisk helse

5 557 000

60

Forebyggende helsetjenester

330 006 000

61

Fengselshelsetjeneste

172 418 000

63

Allmennlegetjenester

94 672 000

64

Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering

91 736 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

43 778 000

73

Seksuell helse, kan overføres

54 130 000

74

Stiftelsen Amathea

20 378 000

765

Psykisk helse og rusarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72

103 867 000

60

Kommunale tjenester, kan overføres

401 976 000

62

Rusarbeid, kan overføres

472 418 000

71

Brukere og pårørende, kan overføres

154 893 000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

348 632 000

73

Utviklingstiltak mv.

158 092 000

74

Kompetansesentre, kan overføres

305 447 000

75

Vold og traumatisk stress, kan overføres

206 403 000

769

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

14 877 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

2 935 000

770

Tannhelsetjenester

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

34 873 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

279 193 000

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv.

330 624 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79

63 136 000

79

Tilskudd, kan nyttes under post 21

71 497 000

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

39 783 000

61

Tilskudd til kommuner

141 231 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

25 453 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp

2 007 600 000

71

Psykologhjelp

305 600 000

72

Tannbehandling

2 411 600 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

998 200 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler

10 162 200 000

71

Legeerklæringer

6 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell

2 018 300 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1

5 098 200 000

71

Egenandelstak 2

1 089 500 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71

380 000 000

70

Allmennlegehjelp

4 996 000 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62

1 161 800 000

72

Jordmorhjelp

62 000 000

73

Kiropraktorbehandling

157 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

162 000 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land

23 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv.

485 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

215 000 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag

247 800 000

Totale utgifter

197 938 291 000

Inntekter

3701

E-helse, helseregistre mv.

2

Diverse inntekter

71 394 000

3703

Internasjonalt samarbeid

2

Diverse inntekter

2 040 000

3710

Vaksiner mv.

3

Vaksinesalg

96 548 000

3714

Folkehelse

4

Gebyrinntekter

2 356 000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån

286 000 000

85

Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008

465 000 000

3740

Helsedirektoratet

2

Diverse inntekter

19 126 000

3

Helsetjenester i annet EØS-land

47 827 000

4

Gebyrinntekter

42 635 000

5

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

69 373 000

6

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

80 000 000

3741

Norsk pasientskadeerstatning

2

Diverse inntekter

6 448 000

50

Premie fra private

17 892 000

3742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

50

Premie fra private

2 430 000

3745

Folkehelseinstituttet

2

Diverse inntekter

180 481 000

3746

Statens legemiddelverk

2

Diverse inntekter

15 557 000

4

Registreringsgebyr

90 059 000

5

Refusjonsgebyr

3 087 000

3747

Statens strålevern

2

Diverse inntekter

19 369 000

4

Gebyrinntekter

8 302 000

3748

Statens helsetilsyn

2

Diverse inntekter

1 522 000

Totale inntekter

1 527 446 000

Vedtak 357

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2018 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 701 post 21

kap. 3701 post 2

kap. 703 post 21

kap. 3703 post 2

kap. 710 post 21

kap. 3710 post 3

kap. 714 post 21

kap. 3714 post 4

kap. 740 post 1 og 21

kap. 3740 post 2 og 4

kap. 740 post 70

kap. 3740 post 3

kap. 740 post 60

kap. 3740 post 6

kap. 741 post 1

kap. 3741 post 2 og 50

kap. 742 post 1

kap. 3742 post 50

kap. 745 post 1

kap. 3710 post 3

kap. 745 post 1 og 21

kap. 3745 post 2

kap. 746 post 1

kap. 3746 post 2

kap. 747 post 1 og 21

kap. 3747 post 2 og 4

kap. 748 post 1

kap. 3748 post 2

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Vedtak 358

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2018 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter

260 mill. kroner

Vedtak 359

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2018 kan gi tilsagn ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

761

Omsorgstjeneste

63

Investeringstilskudd

9 790,5 mill. kroner

79

Andre tilskudd

1,0 mill. kroner

Vedtak 360

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

  • 1. investeringslån og driftskredittrammen til regionale helseforetak aktiveres i statens kapitalregnskap.

  • 2. Helse- og omsorgsdepartementet i tilknytning til oppgjørsordningene for h-reseptlegemidler og fritt behandlingsvalg kan føre utgifter og inntekter uten bevilgning over kap. 740 Helsedirektoratet, hhv. post 71 Oppgjørsordning h-reseptlegemidler og post 72 Oppgjørsordning fritt behandlingsvalg. Netto mellomregning med helseforetakene føres ved årets slutt i kapitalregnskapet for hver av ordningene.

Vedtak 361

Stortinget ber regjeringen sikre at sykehusene går foran i arbeidet for å sikre nok lærlingeplasser, både for helsefag og for andre relevante utdanninger.

Vedtak 362

Stortinget ber regjeringen igangsette et arbeid med mål om å øke antall studieplasser innen medisin i Norge, herunder å vurdere å øke antall studiesteder, og komme tilbake til Stortinget med en vurdering i statsbudsjettet for 2019.

Vedtak 363

Stortinget ber regjeringen komme til Stortinget med en sak om hvordan alle medisinstudenter kan sikres økt praksis i primærhelsetjenesten.